Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Alimemazin Orifarm

   40 mg/ml orala droppar, lösning
   alimemazin
   sackarinnatrium, sackaros

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Alimemazin Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Alimemazin Orifarm
   3. Hur du använder Alimemazin Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Alimemazin Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Alimemazin Orifarm är och vad det används för

   Alimemazin Orifarm innehåller alimemazin som tillhör en grupp läkemedel som kallas fentiazinderivat som har lugnande och sömngivande egenskaper. Alimemazin Orifarm motverkar illamående och kräkningar. Alimemazin Orifarm lindrar allergier och har även klådstillande egenskaper. Alimemazin Orifarm används för:


   Vuxna

   • orostillstånd och andra symptom till följd av missbruk av alkohol eller droger

   • lugnande medel före narkos

   • klåda och allergier

   • sömnstörningar


   Barn över 2 år

   • kräkningar

   • beteenderubbningar och orostillstånd

   • lugnande medel före narkos

   • klåda och allergier

   • sömnstörningar


   Alimemazin som finns i Alimemazin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Alimemazin Orifarm

   Använd inte Alimemazin Orifarm

   • om du är allergisk mot alimemazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid samtidig överdosering av alkohol, opiater eller lugnande medel.

   • om du har leukopeni eller tidigare har haft agranulocytos (blodförändringar).

   • om du har sjuklig muskelsvaghet (myastenia gravis).

   • till barn under 2 år.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använderAlimemazin Orifarm om du:

   • har lever- eller njurskador.

   • lider av spasticitet (ett tillstånd med ökad spänning i musklerna) (t.ex. parkinsonism).

   • har krampsjukdomar (t.ex. epilepsi).

   • är äldre med demens kan det finnas en ökad risk för hjärnblödning (stroke).

   • har uttalat långsam hjärtrytm (bradykardi), hjärt-kärlsjukdom och en ärftlig form av EKG-förändring (förlängd QT-tid).


   Kontakta genast läkare om du drabbas av ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom och som ger en kombination av bl.a. feber, muskelstelhet, medvetanderubbning och blodtrycksvariationer. Du kan behöva omedelbar medicinsk behandling.


   Alimemazin Orifarm kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vatten-kastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Om du behandlas för andra sjukdomar än sådana för vilka Alimemazin Orifarm ordinerats bör du tala om detta för din läkare.


   Stigande ålder medför generellt en ökad känslighet för läkemedel. Alimemazin Orifarm ska därför användas med försiktighet av äldre patienter, eftersom de kan vara mera känsliga för alimemazins effekter såsom muskelpåverkan, oro, rastlöshet, yrsel, trötthet, blodtrycksfall, oförmåga att tömma urinblåsan och förstoppning.

   Barn

   Alimemazin Orifarm ska inte användas till barn under 2 år p.g.a. risk för uttalad trötthet och nedsatt andningsförmåga.

   Andra läkemedel och Alimemazin Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Om vissa andra mediciner tas samtidigt kan behandlingseffekten påverkas av Alimemazin Orifarm. Dosen kan behöva justeras av läkare. 


   Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

   • Vissa neuroleptika (medel mot psykiska sjukdomar).

   • Vissa medel mot oregelbunden hjärtrytm (t.ex. kinidin).

   • Erytromycin, moxifloxacin (antibiotika).

   • Metadon (medel vid behandling av beroendetillstånd).

   • Meflokin (malariamedel).

   • Vissa antidepressiva medel (tricykliska).

   • Levodopa (medel vid behandling av Parkinsons sjukdom).

   • Litium (medel vid behandling av maniska tillstånd och depressioner).

   • Cisaprid (medel mot störningar av magtarmkanalens rörelser).

   • Vissa urindrivande medel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Alimemazin Orifarm under graviditet.


   Amning

   Alimemazin Orifarm går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Alimemazin Orifarm under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Amimelazin Orifarm kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Alimemazin Orifarm innehåller sackarinnatrium och sackaros

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Kan vara skadligt för tänderna.


   3. Hur du använder Alimemazin Orifarm

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen skall bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig. Överskrid aldrig den dos, som läkaren har förskrivit.


   Rekommenderad dos är:


   Orostillstånd och andra symtom till följd av alkoholmissbruk eller narkomani:
    

   I början av behandlingen 40-60 mg 2-3 gånger dagligen, som efter några dagars behandling i regel kan minskas till 5-10 mg 2-3 gånger dagligen.


   Klåda och allergier

   Vuxna: 5 mg 2-4 gånger dagligen.

   Barn över 2 år: Dosen avpassas efter ålder och kroppsvikt och kan variera mellan 2,5 och 15 mg per dygn, fördelat på 3 doser, morgon-, middag- och kvällsdos varvid en större deldos ges på kvällen.


   Vid kräkningar hos barn över 2 år:
    

   2-3 mg 15 minuter före måltid 3-4 gånger per dygn.


   Beteenderubbningar och orostillstånd hos barn över 2 år:

   Dosen avpassas efter ålder och kroppsvikt och kan variera mellan 2,5 och 15 mg per dygn, fördelat på 3 doser, morgon-, middag- och kvällsdos varvid en större deldos ges på kvällen.


   Sömnrubbningar

   Vuxna: 10-30 mg 1-2 timmar före sänggåendet.

   Barn över 2 år: Dosen avpassas efter ålder och kroppsvikt och varierar mellan 2,5 och 10 mg till natten.


   Alimemazin Orifarm orala droppar kan blandas med lämplig dryck, t.ex. juice, saft, kaffe, dock ej mjölk.


   Dropparna bör endast doseras med medföljande doseringspipett. Pipetten är graderad 0,25 ml, 0,50 ml, 0,75 ml och 1 ml. En droppe med pipetten motsvarar ca.1 mg alimemazin.


   Flaskan bör återförslutas direkt efter användning. OBS! Endast korken (ej pipetten) är barnsäker.

   Graderingen på pipetten

   Motsvarar följande mängd alimemazin

   0,25 ml

   10 mg

   0,50 ml

   20 mg

   0,75 ml

   30 mg

   1 ml

   40 mg

   Om du har tagit för stor mängd av Alimemazin Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Alimemazin Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna varierar beroende på dos, behandlingstid och på vilken sjukdom som behandlas. Många av de biverkningar som kan uppträda förekommer endast i början av behandlingen och försvinner i regel av sig själva efter någon tids fortsatta behandling.


   Vanliga (
   kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

   • Trötthet, framför allt i början av behandlingen.

   • Tillfällig huvudvärk.

   • Nästäppa.

   • Lättare yrsel.

   • Muntorrhet kan uppstå. Vid längre tids behandling medför detta ökad risk för tand- och munslemhinneskador. Du bör därför sköta din tandborstning och övrig munhygien extra noggrant under behandling med Alimemazin Orifarm.


   Mindre vanliga (
   kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   • Trög mage.

   • Svårighet att kasta vatten kan uppträda (gäller särskilt äldre män).

   • Tillfällig försämring av synskärpan kan förekomma.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Alimemazin Orifarm kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos/leukopeni). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   • Framför allt vid högre dosering lätta darrningar, stelhet, ryckningar eller skakningar i t.ex. händer och fingrar. Vid långvarig behandling kan de övergå till ryckningar i ansiktet, grimaserande och egendomliga tungrörelser.

   • I vissa fall uppträder en särskild form av inre oro, som yttrar sig i svårighet att sitta stilla.

   • Hjärtklappning. påverkan på hjärtrytmen, oregelbunden hjärtrytm och EKG-förändringar i samband med detta. Hjärtstillestånd och blodtrycksfall med yrsel kan förekomma.

   • Gulsot utan leverskada (leverinflammation med gulfärgning av huden).

   • Hög dos och långtidsbehandling kan ge grumling av lins och hornhinna i ögat.

   • Feber med muskelstelhet och allmänpåverkan är en mycket allvarlig sällsynt biverkan.

   Har rapporterats (förekomer hos okänt antal användare

   • Kramper .

   Ytterligare biverkningar hos barn

   Har rapporterats (förekomer hos okänt antal användare)

   • Andningsstörningar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Alimemazin Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Flaskan bör återförslutas direkt efter användning.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: alimemazin 40 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är: pepparmintsmakämne (innehåller propylenglykol); spearmintsmakämne; sackarinnatrium; citronsyra, vattenfri (E330); makrogolglycerolhydroxistearat, glycerol, sackaros; vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   Klara, ljusgula orala droppar.


   Förpackningsstorlek 

   Brun glasflaska à 50 ml, med PP/PE skruvlock (barnskyddande). En glasdroppipett med lock av PP/TPE för dosering medföljer förpackningen (graderad i 0,25 ml, 0,50 ml, 0,75 ml och 1 ml).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB

   Box 56048

   102 17 Stockholm 

   info@orifarm.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Alimemazin Orifarm

  Orala droppar, lösning 40 mg/ml 50 milliliter Flaska

  • Varunummer: 500228
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  119,22 kr

  Jämförpris: 2,38 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?