Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Aimovig

   70 mg / 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
   erenumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aimovig är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Aimovig
   3. Hur du använder Aimovig
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aimovig ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aimovig är och vad det används för

   Aimovig innehåller den aktiva substansen erenumab. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas monoklonala antikroppar.

   Aimovig verkar genom att blockera aktiviteten hos CGRP-molekylen, som sätts i samband med migrän (CGRP står för kalcitoningenrelaterad peptid).

   Aimovig används för att förebygga migrän hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig påbörjas.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Aimovig

   Använd inte Aimovig

   • om du är allergisk mot erenumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Aimovig:

   • om du någonsin har fått en allergisk reaktion mot latex (naturgummi). Nålskyddet till behållaren för detta läkemedel innehåller latex.

   • om du lider av kardiovaskulär sjukdom. Aimovig har inte studerats hos patienter med vissa kardiovaskulära sjukdomar.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn eller ungdomar (under 18 år). Aimovig har inte studerats i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Aimovig

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Läkaren kommer att besluta om du ska sluta använda Aimovig under graviditeten.

   Amning

   Man vet att monoklonala antikroppar som Aimovig passerar över i bröstmjölk under de första dagarna efter födseln, men efter denna första tid kan Aimovig användas. Tala med din läkare för att få råd om du antingen behöver sluta amma eller sluta använda Aimovig under amningen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Aimovig skulle påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Aimovig innehåller natrium

   Aimovig innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Aimovig

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Om du inte har fått någon effekt av behandlingen efter 3 månader ska du berätta det för din läkare som då kommer att besluta om du ska fortsätta med behandlingen.

   Använd Aimovig enligt läkarens anvisningar. Om läkaren ordinerar dosen 70 mg ska du ta en injektion en gång var 4:e vecka. Om läkaren ordinerar dosen 140 mg ska du antingen ta en injektion Aimovig 140 mg eller två injektioner Aimovig 70 mg en gång var 4:e vecka. Om du tar två injektioner Aimovig 70 mg måste den andra injektionen ges omedelbart efter den första men på ett annat injektionsställe. Var noga med att injicera hela innehållet i båda pennorna

   Aimovig ges som en injektion under huden (en så kallad subkutan injektion). Du eller någon annan kan ge dig injektionen i magen eller i låret. Överarmens utsida kan också användas som injektionsställe men endast om någon annan ger dig injektionen. Om du behöver 2 injektioner ska de ges på olika ställen för att undvika förhårdning av huden. Ge inte injektionen i områden där huden är öm, röd eller hård, eller har blåmärken.

   Din läkare eller sjuksköterska visar dig eller din medföljande hur du gör i ordning och injicerar Aimovig. Försök inte injicera Aimovig innan du har fått denna träning.

   Aimovig-pennorna är endast avsedda för engångsbruk.

   Detaljerade anvisningar om hur Aimovig injiceras finns i avsnittet ”Bruksanvisning till Aimovig förfylld penna” i slutet av den här bipacksedeln.

   Om du använt för stor mängd av Aimovig

   Om du har fått mer Aimovig än du borde eller om dosen har getts tidigare än den skulle, ska du tala om det för läkaren

   Om du har glömt att använda Aimovig

   • Om du glömmer att ta en dos Aimovig ska du ta den så snart som möjligt när du kommer på att du har glömt det.

   • Kontakta sedan läkaren, som berättar för dig när du ska ta nästa dos. Följ de nya anvisningarna exakt som läkaren har sagt

   Om du slutar att använda Aimovig

   Sluta inte använda Aimovig utan att först tala med läkaren. Symtomen kan komma tillbaka om du avbryter behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Möjliga biverkningar räknas upp nedan. De flesta av dessa biverkningar är lindriga till måttliga.

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • förstoppning

   • klåda

   • muskelkramper

   • reaktioner vid injektionsstället, t.ex. smärta, rodnad och svullnad där injektionen ges

   Aimovig kan orsaka hudreaktioner t.ex. utslag eller klåda, som vanligtvis är lindriga

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Aimovig ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara injektionspennan (injektionspennorna) i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.

   När Aimovig har tagits ut ur kylskåpet måste det förvaras i rumstemperatur (högst 25 °C) i ytterkartongen och användas inom 14 dagar. Annars måste det kasseras. Lägg inte tillbaka Aimovig i kylskåpet efter att det har tagits ut.

   Använd inte detta läkemedel om lösningen innehåller partiklar, är grumlig eller tydligt gul.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är erenumab.

   • Aimovig 70 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna innehåller 70 mg erenumab.

   • Aimovig 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna innehåller 140 mg erenumab.

   • Övriga innehållsämnen är sackaros, polysorbat 80, natriumhydroxid, koncentrerad ättiksyra, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aimovig injektionsvätska är klar till opalskimrande, färglös till svagt gul, och praktiskt taget fri från partiklar.

   Aimovig finns i förpackning om en förfylld injektionspenna för engångsbruk samt i flerpack innehållande 3 (3x1) förfyllda injektionspennor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstrasse 25

   90429 Nürnberg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   SIA Novartis Baltics” Lietuvos filialas

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Eesti

   SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma ‑ Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA ”Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-26


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Bruksanvisning till Aimovig förfyllda pennor

   Bild på penna 70 mg

   Bild på penna 140 mg

   Allmänt

   Läs denna information innan du använder Aimovig förfyllda injektionspenna:

   Varningstriangel

   Steg 1: Förberedelser

   Obs! Den ordinerade dosen Aimovig är antingen 70 mg eller 140 mg. För dosen 70 mg betyder det att du måste injicera innehållet i en 70 mg injektionspenna för engångsbruk. För dosen 140 mg måste du injicera innehållet i antingen en 140 mg injektionspenna eller två 70 mg injektionspennor för engångsbruk, först den ena och sedan den andra.

   (A)

   Ta försiktigt upp Aimovig förfylld injektionspenna/förfyllda injektionspennor ur kartongen. Du behöver använda antingen en eller två pennor beroende på vilken dos som ordinerats åt dig. Skaka inte pennan/pennorna.


   Låt pennan/pennorna ligga i rumstemperatur i minst 30 minuter innan du tar injektionen för att minska obehag på injektionsstället.


   Obs! Försök inte värma upp pennan/pennorna med någon typ av värmekälla, t.ex. varmt vatten eller mikrovågsugn.

   (B)

   Inspektera injektionspennan/injektionspennorna. Kontrollera att lösningen som syns i fönstret är klar och färglös eller svagt gul.


   Obs!

   • Använd inte pennan/pennorna om någon del verkar sprucken eller trasig.

   • Använd inte någon penna som har tappats.

   • Använd inte pennan om nålskyddet saknas eller inte sitter fast ordentligt.


   Om något av det ovanstående gäller ska du använda en ny injektionspenna. Kontakta läkaren eller apotekspersonal om du är osäker.

   (C)

   Ta fram allt du behöver för injektionen/injektionerna.


   Tvätta händerna noga med tvål och vatten.


   Välj ut en väl upplyst plats och en ren yta och placera där:

   • Ny injektionspenna/nya injektionspennor

   • Sprittork(ar)

   • Bomullstuss(ar) eller kompress(er)

   • Plåster

   • Behållare för riskavfall

   Bild 3

   (D)

   Gör i ordning och tvätta injektionsstället

   Kropp

   Du kan använda något av följande injektionsställen:

   • Lår

   • Mage (buk) (dock minst 5 cm från naveln)

   • Överarmens utsida (gäller endast om någon annan ger dig injektionen)

   Tvätta injektionsstället med en sprittork och låt huden torka.


   Välj olika ställen varje gång du ger dig själv en injektion. Om du måste använda samma injektionsområde måste du kontrollera att det inte är precis samma ställe inom det området som du använde förra gången.


   Obs!

   • När du har tvättat injektionsstället får du inte röra vid det igen förrän du ger injektionen.

   • Välj inte ett område med blåmärken eller där huden är öm, röd eller hård, eller har blåmärken. Injicera inte i områden med ärr eller bristningar.

   Steg 2: Gör dig beredd

   (E)

   Dra nålskyddet rakt av från injektionspennan, men inte förrän du är redo att ge injektionen. Injektionen måste ges inom 5 minuter. Det är normalt att se en vätskedroppe i nålens spets eller på säkerhetsskyddet.

   Hantera injektionen

   Obs!

   • Låt inte nålskyddet vara av i mer än 5 minuter. Läkemedlet kan dunsta.

   • Nålskyddet ska inte vridas eller böjas.

   • Sätt inte tillbaka nålskyddet på pennan när du väl har tagit av det.

   (F)

   Sträck ut eller nyp ihop huden på injektionsstället så du får en fast yta.

   Sträck ut

   Sträck ut huden ordentligt genom att föra tummen och övriga fingrar från varandra så du får ett område cirka fem cm brett.

   Sträck ut huden

   Nyp ihop

   Ta ett fast nyp om huden mellan tummen och fingrarna så du får ett område cirka fem cm brett.

   Nyp ihop huden

   Obs! Håll huden utsträckt eller ihopnypt medan du ger injektionen.

   Steg 3: Injicera

   (G)

   Fortsätt hålla huden utsträckt/ihopnypt. Med nålskyddet borttaget placerar du injektionspennan mot huden i 90 graders vinkel.

   Placera pennan mot huden

   Obs! Rör inte vid startknappen ännu.

   (H)

   Tryck injektionspennan bestämt mot huden tills det inte går längre.

   Tryck pennan mot huden

   Obs! Du måste trycka hela vägen ner men inte röra vid startknappen förrän du är redo att ge injektionen.

   (I)

   Tryck på startknappen. Det hörs ett klick.

   Det hörs ett klick

   (J)

   Lyft upp tummen från knappen men fortsätt pressa nedåt mot huden. Injektionen kan ta cirka 15 sekunder.

   Håll 15 sekunder

   Obs! När injektionen är klar blir fönstret gult och du hör eventuellt ytterligare ett klick.

   Nålen täcks av säkerhetsskyddet

   Obs!

   • När du tar bort injektionspennan från huden täcks nålen automatiskt av säkerhetsskyddet.

   • Om fönstret inte blivit gult eller om det ser ut som om läkemedlet fortfarande håller på att injiceras när du tar bort pennan betyder det att du inte fått hela dosen. Kontakta din läkare omedelbart.

   Steg 4: Avsluta

   (K)

   Kasta den använda injektionspennan och nålskyddet.

   Lägg den använda pennan i en behållare för riskavfall direkt efter användningen. Tala med läkare eller apotekspersonal om hur man ska kasta pennan. Det kan finnas lokala bestämmelser om avfallshanteringen.


   Obs!

   • Injektionspennan får inte återanvändas.

   • Injektionspennan eller behållaren för riskavfall får inte lämnas för återvinning och inte kastas bland hushållsavfall.

   • Förvara alltid behållaren för riskavfall utom räckhåll för barn.

   Lägg i behållare för riskavfall


   (L)

   Undersök injektionsstället.

   Om det är lite blod på huden ska du trycka en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället. Gnugga inte på injektionsstället. Sätt på ett plåster om det behövs.

   Om din dos är 140 mg och du tar två pennor Aimovig 70 mg, upprepa steg 1 (D) till 4 med den andra injektionspennan för att injicera hela dosen.

   Varningstriangel

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aimovig

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 70 mg 1 styck Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 463750
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  4.568,57 kr

  Jämförpris: 4.568,57 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?