Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Aerius

   0,5 mg/ml oral lösning
   desloratadin
   sorbitol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aerius är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Aerius oral lösning
   3. Hur du tar Aerius oral lösning
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aerius ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aerius är och vad det används för

   Vad Aerius är

   Aerius innehåller desloratadin som är ett antihistamin.

   Hur Aerius verkar

   Aerius oral lösning är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll.

   När Aerius ska användas

   Aerius oral lösning lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna, ungdomar och barn 1 år och äldre. Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.

   Aerius oral lösning används också för att lindra symtomen i samband med urtikaria (en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symtom omfattar klåda och nässelutslag.

   Lindring av dessa symtom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Aerius oral lösning

   Ta inte Aerius oral lösning

   • om du är allergisk mot desloratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot loratadin.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Aerius:

   • om du har nedsatt njurfunktion.

   • om du eller någon i din familj har haft krampanfall.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn under 1 år.

   Andra läkemedel och Aerius

   Det finns inte några kända interaktioner mellan Aerius och andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Aerius med mat, dryck och alkohol

   Aerius kan tas med eller utan mat.

   Var försiktig om du tar Aerius tillsammans med alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Intag av Aerius oral lösning rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

   Fertilitet

   Det finns inga fertilitetsdata för män och kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid rekommenderad dos förväntas inte detta läkemedel påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas att man inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.

   Aerius innehåller sorbitol

   Aerius oral lösning innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Aerius oral lösning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Barn

   Barn från 1 till och med 5 år:

   Rekommenderad dos är 2,5 ml (½ av en 5 ml sked) oral lösning en gång dagligen.

   Barn från 6 till och med 11 år:

   Rekommenderad dos är 5 ml (en 5 ml sked) oral lösning en gång dagligen.

   Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

   Rekommenderad dos är 10 ml (två 5 ml skedar) oral lösning en gång dagligen.

   Om en doseringsspruta för oral användning medföljer flaskan med oral lösning kan man använda den för att ta avsedd mängd oral lösning.

   Detta läkemedel ska sväljas.

   Svälj den orala lösningen och drick sedan litet vatten. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat.

   Beträffande behandlingens längd så kommer din läkare att fastställa vilken typ av allergisk rinit du lider av och bestämma hur länge du ska ta Aerius oral lösning.

   Om din allergiska rinit är periodiskt återkommande (närvaro av symtom i mindre än 4 dagar per vecka eller i mindre än 4  veckor) så kommer din läkare att rekommendera ett behandlingsschema som beror på bedömningen av din sjukdomshistoria.

   Om din allergi är ihållande (närvaro av symtom i 4 dagar eller mer per vecka och i mer än 4 veckor) så kan din läkare rekommendera en längre tids behandling.

   Vid urtikaria kan behandlingstiden variera från patient till patient och du ska därför följa din läkares ordination.

   Om du tagit för stor mängd av Aerius oral lösning

   Ta Aerius oral lösning som det har förskrivits till dig. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos. Om du emellertid skulle ta mer Aerius oral lösning än du har ordinerats ska du genast tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du har glömt att ta Aerius oral lösning

   Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Aerius oral lösning

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Under marknadsföringen av Aerius har fall av allvarliga allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.

   Hos de flesta barn och vuxna var biverkningarna i kliniska prövningar med Aerius ungefär desamma som med en overksam lösning eller en overksam tablett. Vanliga biverkningar hos barn mindre än 2 år var emellertid diarré, feber och sömnlöshet, medan det hos vuxna rapporterades trötthet, muntorrhet och huvudvärk oftare än för en overksam tablett.

   I kliniska prövningar med Aerius har följande biverkningar rapporterats som:

   Barn

   Vanliga hos barn under 2 års ålder (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 barn):

   • diarré

   • feber

   • sömnlöshet.

   Vuxna

   Vanliga (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • trötthet

   • muntorrhet

   • huvudvärk.

   Under marknadsföringen av Aerius har följande biverkningar rapporterats som:

   Vuxna

   Mycket sällsynta (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • allvarliga allergiska reaktioner

   • snabba hjärtslag

   • kräkningar

   • yrsel

   • muskelsmärtor

   • rastlöshet med ökad kroppsrörelse

   • utslag

   • ont i magen

   • orolig mage

   • dåsighet

   • hallucinationer

   • leverinflammation

   • bultande eller oregelbundna hjärtslag

   • illamående

   • diarré

   • sömnsvårigheter

   • krampanfall

   • avvikande leverfunktions-tester

   • Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • ovanlig svaghet

   • gulfärgning av hud och/eller ögon

   • ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus, till exempel för UV-ljus i solarium

   • förändringar i hur hjärtat slår

   • avvikande beteende

   • aggression

   • viktökning, ökad aptit

   Barn

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • långsamma hjärtslag

   • förändringar i hur hjärtat slår

   • avvikande beteende

   • aggression

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Aerius ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen.

   Använd inte detta läkemedel om du märker någon förändring i den orala lösningens utseende.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är desloratadin 0,5 mg/ml

   • Övriga innehållsämnen är sorbitol, propylenglykol, sukralos E 955, hypromellos 2910, natriumcitratdihydrat, naturliga och artificiella smakämnen (bubbelgum), vattenfri citronsyra, dinatriumedetat och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aerius oral lösning finns i flaskor med 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 eller 300 ml med ett barnsäkert lock. I alla förpackningar, förutom 150 ml flaskan, medföljer en doseringssked markerad för doserna 2,5 ml och 5 ml. I 150 ml förpackningen medföljer en doseringssked eller en doseringsspruta för oral användning markerad för doserna 2,5 ml och 5 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Waarderweg 39

   2031 BN Haarlem

   Nederländerna

   Tillverkare: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgien.

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme

   Tel. + 370 5 278 02 47

   msd_lietuva@merck.com


   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД

   Тел.: +359 2 819 3737

   info-msdbg@merck.com

   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

   dpoc_belux@merck.com

   Ceská republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.

   Tel: +420 233 010 111

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.

   Tel.: +36 1 888 5300

   hungary_msd@merck.com

   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: + 45 4482 4000

   dkmail@merck.com

   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673

   (+49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de

   Nederland

   Merck Sharp & Dohme BV

   Tel: 0800 9999000

   (+31 23 5153153)

   medicalinfo.nl@merck.com

   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel: + 372 6144 200

   msdeesti@merck.com

   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no


   Ελλάδα

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

   Τηλ: +30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com


   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com

   Polska

   MSD Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 549 51 00

   msdpolska@merck.com

   France

   MSD France

   Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40


   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 4465700

   clic@merck.com

   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.

   Tel: + 385 1 6611 333

   croatia_info@merck.com

   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

   Tel: + 40 21 529 2900

   msdromania@merck.com

   Ireland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 2998700

   medinfo_ireland@merck.com

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

   Tel: +386 1 5204 201 msd.slovenia@merck.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 70 00


   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

   Tel: +421 2 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Italia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com

   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650

   info@msd.fi


   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Τηλ.: 800 00 673

   (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com


   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 77 5700488

   medicinskinfo@merck.com


   Latvija

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

   Tel: + 371 67364224

   msd_lv@merck.com


   United Kingdom

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com   Denna bipacksedel ändrades senast

   06/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aerius

  Oral lösning 0,5 mg/ml 120 milliliter Flaska

  • Varunummer: 478272
  • Tillverkare: Paranova Läkemedel AB

  96,98 kr

  Jämförpris: 0,81 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?