Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Addex-THAM

   3,3 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   trometamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Addex-THAM är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Addex-THAM
   3. Hur du ges Addex-THAM
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Addex-THAM ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Addex-THAM är och vad det används för

   Addex-THAM är en koncentrerad lösning som efter utspädning ges av sjukvårdspersonal som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Det är en buffrande lösning som motverkar försurning i kroppen, vilket kan inträffa vid exempelvis chock, förgiftning, hjärtstillestånd eller diabeteskoma (akut metabolisk acidos) samt vid astmaattacker (akut respiratorisk acidos) som inte snabbt kan hävas med enbart konstgjord andning.

   De aktiva substanserna som finns i Addex-THAM kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Addex-THAM

   Du ska inte ges Addex-THAM

   • om du är allergisk mot trometamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • om du har gravt nedsatt njurfunktion,

   • om du har kronisk försurning i kroppen (respiratorisk eller metabolisk acidos).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Addex-THAM om du har:

   • nedsatt njurfunktion

   Andra läkemedel och Addex-THAM

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker vid rekommenderade doser.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Addex-THAM har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du ges Addex-THAM

   Din läkare bestämmer dosen utifrån ditt tillstånd och bakomliggande orsak. Du kommer att få detta läkemedel av sjukvårdspersonal, som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Prover kan komma att tas för att kontrollera behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Då rekommenderade doseringsanvisningar följts har inga biverkningar av Addex-THAM rapporterats.

   5. Hur Addex-THAM ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Överbliven infusionslösning skall kasseras.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är trometamol.

   • Övriga innehållsämnen är saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Addex-THAM är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning som säljs i injektionsflaskor förpackade i en kartong 10 × 50 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare

   Apoteket Produktion & Laboratorier AB

   Formvägen 5B

   906 21 Umeå


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Addex®-THAM

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 3,3 mmol/ml 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 413146
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  332,50 kr

  Jämförpris: 6,65 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?