• Magnesiumsulfat
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Addex-Magnesium

   1 mmol/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Magnesiumsulfat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Addex-Magnesium är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Addex-Magnesium
   3. Hur du ges Addex-Magnesium
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Addex-Magnesium ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Addex-Magnesium är och vad det används för

   Addex-Magnesium är ett koncentrat till lösning som ges av sjukvårdspersonal som en infusion in i en ven (intravenöst dropp). Den tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar som används vid elektrolytbrist. Addex-Magnesium används vid magnesiumbrist och pågående magnesiumförluster, t.ex. vid vätskedropp eller då du får näring endast via dropp.

   Magnesiumsulfat som finns i Addex-Magnesium kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Addex-Magnesium

   Du ska inte ges Addex-Magnesium

   • om du är allergisk mot magnesiumsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Läkemedlet måste spädas före användning.

   Addex-Magnesium skall användas med försiktighet vid nedsatt njurfunktion, störd hjärtfunktion med rubbning i hjärtats nervfunktion eller svåra andningsbesvär, och magnesiumkoncentrationen i blod och urin ska regelbundet kontrolleras. Detta kommer göras av sjukvårdspersonal.

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Addex-Magnesium.

   Andra läkemedel och Addex-Magnesium

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga kända risker vid rekommenderade doser.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga kända effekter.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du ges Addex-Magnesium

   Du kommer vanligtvis att få denna medicin genom dropp i ett blodkärl (intravenös infusion) efter det att lösningen är utspädd. Infusionshastigheten och mängden lösning som du får beror på dina behov, den sjukdom som behandlas och den maximala dygnsdosen. Din läkare kommer att avgöra vad som är rätt dos för dig.

   Om du har fått för stor mängd av Addex-Magnesium

   Det är inte troligt att du kommer att ges för stor mängd eftersom du kommer att övervakas under behandlingen av en läkare eller sjuksköterska. Tala dock omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du tror att du har fått för stor mängd av Addex-Magnesium. Det tidigaste tecknet på överdosering är minskade reflexer. Massiv överdosering kan leda till andningsstopp och hjärtstillestånd.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Då givna doseringsanvisningar följs har inga biverkningar av Addex-Magnesium rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Addex-Magnesium ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används inte om du märker att förpackningen är skadad eller om lösningen inte är klar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är magnesiumsulfat.

   • Övriga innehållsämnen är saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Fresenius Kabi AB

   SE-751 74 Uppsala, Sverige

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Norge AS

   NO-1753 Halden, Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-11-19


  Addex®-Magnesium

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mmol/ml Magnesiumsulfat 10 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 035113
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  306 kr

  Jämförpris: 3,06 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?