Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Addex-Kaliumklorid

   2 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   kaliumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Addex-Kaliumklorid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Kaliumklorid
   3. Hur du använder Addex-Kaliumklorid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Addex-Kaliumklorid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Addex-Kaliumklorid är och vad det används för

   Addex-Kaliumklorid är ett koncentrat till lösning som ges av sjukvårdspersonal som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Det tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar som används vid elektrolytbrist. Addex-Kaliumklorid används vid kaliumbrist och pågående kaliumförluster, t.ex. vid vätskedropp eller då du får näring endast via dropp. Din kropp behöver rätt mängd kalium. Kalium hjälper dina muskler, hjärta och andra organ att fungera normalt. Kalium hjälper också till att balansera de vattennivåer som påverkar många elektriska och kemiska processer i kroppen. Utan rätt mängd kalium kan hjärtat börja slå oregelbundet, vilket kan vara livshotande.

   Kaliumklorid som finns i Addex-Kaliumklorid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Kaliumklorid

   Använd inte Addex-Kaliumklorid

   • om du är allergisk mot kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har förhöjd kaliumkoncentration i blodet, t.ex. vid nedsatt njurfunktion, chocktillstånd eller uttorkning. Vårdpersonalen kontrollerar detta.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Addex-Kaliumklorid.

   Addex-Kaliumklorid ska användas med försiktighet vid nedsatt njurfunktion, onormalt låg urinproduktion eller uttorkning. Addex-Kaliumklorid höjer osmolaliteten (antalet lösta molekyler) i infusionslösningen och kan öka risken för tromboflebit (inflammation i ett ytligt blodkärl). Vårdpersonalen kontrollerar detta.

   Andra läkemedel och Addex-Kaliumklorid

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga kända risker vid rekommenderade doser. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Addex-Kaliumklorid har inga kända effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner.


   3. Hur du använder Addex-Kaliumklorid

   Du kommer att få detta läkemedel genom dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Läkemedlet måste spädas före användning. Infusionshastigheten och mängden lösning som du får beror på dina behov och det tillstånd som behandlas. Din läkare kommer att avgöra vad som är rätt dos för dig.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Då givna doseringsanvisningar följts har inga biverkningar av Addex-Kaliumklorid rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Addex-Kaliumklorid ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kaliumklorid.

   • Övriga innehållsämnen är saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Addex-Kaliumklorid är förpackad i ampuller eller injektionsflaskor av polypropenplast.

   Förpackningsstorlek: ampull 20 x 20 ml, injektionsflaska 10 x 20 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Norge AS

   1753 Halden

   Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Addex®-Kaliumklorid

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mmol/ml 10 x 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 490326
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  247 kr

  Jämförpris: 1,24 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?