Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Addex-Kalium

   2 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Addex-Kalium är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Kalium
   3. Hur du ges Addex-Kalium
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Addex-Kalium ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Addex-Kalium är och vad det används för

   Addex-Kalium är ett koncentrat till infusionsvätska som ges av sjukvårdspersonal som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Den tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar som används vid elektrolytbrist. Addex-Kalium används vid kaliumbrist och pågående kaliumförluster, t.ex. då du får vätska eller näring via dropp.

   Kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat som finns i Addex-Kalium kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Kalium

   Du ska inte ges Addex-Kalium

   • om du är allergisk mot kaliumhydroxid eller dikaliumfosfattrihydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har höga nivåer av kalium i blodet, t.ex. vid nedsatt njurfunktion, chocktillstånd eller uttorkning. Sjukvårdspersonalen kontrollerar detta.

   Varningar och försiktighet

   Läkemedlet måste spädas före användning.

   Addex-Kalium skall användas med försiktighet vid

   • nedsatt njurfunktion,

   • onormalt låg urinproduktion,

   • uttorkning.

   Sjukvårdspersonalen kontrollerar detta.

   Addex-Kalium höjer osmolaliteten (antalet lösta molekyler) i infusionslösningen och kan öka risken för tromboflebit (inflammation i ett ytligt blodkärl). Tala med läkare eller sjuksköterska om du upplever rodnad och smärta i närheten av stället där du fick droppet.

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Addex-Kalium.

   Andra läkemedel och Addex-Kalium

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga kända risker vid rekommenderade doser.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga kända effekter.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du ges Addex-Kalium

   Du kommer vanligtvis att få detta läkemedel på sjukhus genom dropp i ett blodkärl (intravenös infusion) efter det att lösningen är utspädd. Infusionshastigheten och mängden lösning som du får beror på dina behov, den sjukdom som behandlas och den maximala dygnsdosen. Din läkare kommer att avgöra vad som är rätt dos för dig.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Då givna doseringsanvisningar följts har inga biverkningar av Addex-Kalium rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Addex-Kalium ska förvaras

   Sjukvårdspersonalen är ansvariga för förvaring av Addex-Kalium och eventuellt avfall. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat.

   • Övriga innehållsämnen är koncentrerad ättiksyra och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Addex-Kalium är en steril, klar lösning. Den levereras i ampuller eller injektionsflaskor av plast.

   Förpackningsstorlek: ampull 20 x 10 ml, injektionsflaska 10 x 10 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Fresenius Kabi AB

   SE-751 74 Uppsala

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Norge AS

   NO-1753 Halden


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-12-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Addex®-Kalium

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mmol/ml 10 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 490292
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  246,50 kr

  Jämförpris: 2,47 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?