Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Actilyse

   10 mg, 20 mg och 50 mg pulver och vätska till injektions- / infusionsvätska, lösning
   alteplas

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Actilyse är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Actilyse
   3. Hur du använder Actilyse
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Actilyse ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Actilyse är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Actilyse är alteplas. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas trombolytiska medel. Dessa läkemedel verkar genom att lösa upp blodproppar som täpper igen kärlen.

   Actilyse 10, 20 eller 50 mg används för behandling av tillstånd som orsakas av bildning av blodproppar i blodkärlen, inklusive:


   • hjärtattack som orsakas av blodproppar i hjärtats artärer (akut hjärtinfarkt)

   • blodproppar i lungornas artärer (akut massiv lungemboli)

   • stroke orsakad av bildning av blodproppar i hjärnans artärer (akut ischemisk stroke)

   2. Vad du behöver veta innan du använder Actilyse

   Använd inte Actilyse

   Du skall inte behandlas med Actilyse

   • om du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen alteplas, mot gentamicin (spårrester från tillverkningen), mot naturgummi (även kallad latex som ingår i förpackningsmaterialet) eller mot något av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel (listade i avsnitt 6).

   • Om du har eller nyligen haft en sjukdom som ökar risken för blödning, t ex:

   • blödningssjukdom eller tendens till ökad blödning

   • en svår eller farlig blödning i någon del av kroppen

   • blödning i hjärnan eller skallen

   • okontrollerat, mycket högt blodtryck

   • bakterieinfektion eller inflammation i hjärtat eller inflammation i membranen omkring hjärtat

   • inflammation i bukspottkörteln

   • sår i mag-tarmkanalen

   • åderbråck i matstrupen

   • förändringar i blodkärlen, som bråck på artärer

   • vissa tumörer

   • svår leversjukdom

   • om du tar blodförtunnande läkemedel (via munnen), om inte lämpliga tester visar att det inte finns någon kliniskt signifikant verkan av detta läkemedel

   • om du någon gång har opererats i hjärnan eller ryggraden

   • om du har genomgått en större operation eller fått en allvarlig skada under de senaste 3 månaderna

   • om du nyligen genomgått en punktion av ett stort blodkärl

   • om du fått hjärtmassage under de senaste 10 dagarna

   • om du fött barn under de senaste 10 dagarna

   Din läkare kommer inte heller att använda Actilyse för behandling av hjärtinfarkt eller blodproppar i lungans artärer:

   • om du har eller någon gång haft en stroke orsakad av blödning i hjärnan

   • om du har eller någon gång haft en stroke av oklara orsaker

   • om du nyligen (under de senaste 6 månaderna) haft en stroke orsakad av blodproppar i hjärnans artärer. Detta avser inte den stroke du söker behandling för.

   Dessutom kommer din läkare inte att använda Actilyse för behandling av stroke orsakad av en blodpropp i hjärnans artärer:

   • om symtomen på stroke började uppträda för mer än 4,5 timmar sedan eller om det kan ha varit möjligt att det gått mer än 4,5 timmar sedan starten eftersom du inte vet när de började

   • om din stroke endast ger milda symtom

   • om det finns tecken på blödning i hjärnan

   • om du haft en stroke under de senaste 3 månaderna

   • om dina symtom förbättras snabbt innan behandlingen med Actilyse påbörjas

   • om du har en mycket svår stroke

   • om du hade kramper när strokesymtomen började

   • om din tromboplastintid (blodprov för att undersöka blodets levringsförmåga) är avvikande. Provet kan vara avvikande om du har fått heparin (ett läkemedel som förtunnar blodet) under de senaste 48 timmarna.

   • om du är diabetiker och har haft stroke någon gång tidigare

   • om du har mycket få blodplättar

   • om du har mycket högt blodtryck (över 185/110) som bara kan minskas genom injektion av läkemedel

   • om mängden socker (glukos) i blodet är mycket låg (under 2,8 mmol/l)

   • om mängden socker (glukos) i blodet är mycket hög (över 22,2 mmol/l)

   • om du är yngre än 16 år. (För ungdomar från 16 år eller äldre, se avsnitt ”Din läkare kommer att vara särskilt försiktig med Actilyse”.)


   Varningar och försiktighet

   Din läkare kommer att vara särskilt försiktig med Actilyse

   • om du har haft någon annan allergisk reaktion än en plötslig livshotande allergisk reaktion (svår överkänslighet) mot den aktiva substansen alteplas, mot gentamicin (spårrester från tillverkningen), mot naturgummi (även kallad latex som ingår i förpackningsmaterialet) eller mot något av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel (listade i avsnitt 6).

   • om du har eller nyligen har haft något tillstånd som innebär ökad risk för blödning, såsom:

    • smärre skador

    • biopsi (vävnadsprovtagning)

    • punktion av större blodkärl

    • intramuskulär injektion

    • extern hjärtmassage

   • om du någon gång tidigare fått Actilyse

   • om du är äldre än 65 år

   • om du är äldre än 80 år kan du få ett sämre behandlingsresultat även om du behandlas med Actilyse. Nyttan med behandlingen överväger den möjliga risken även hos patienter som är över 80 år. Därför är enbart hög ålder inget hinder för behandling med Actilyse.

   • om du är ungdom som är 16 år eller äldre kommer nyttan vägas noga mot den möjliga risken vid behandling av stroke (akut ischemisk stroke)

   Andra läkemedel och Actilyse

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Det är särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit:

   • något läkemedel som används för att förtunna blodet, t ex:

    • acetylsalicylsyra

    • warfarin

    • kumarin

    • heparin

   • vissa läkemedel mot högt blodtryck (ACE-hämmare)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel. Din läkare kommer att ge dig Actilyse endast om nyttan överväger den möjliga risken för ditt barn.


   Actilyse kan innehålla spårrester av gentamicin från tillverkningsprocessen; förpackningen innehåller naturgummi (latex).


   3. Hur du använder Actilyse

   Actilyse förbereds och ges till dig av läkare eller annan sjukvårdspersonal. Det är inte meningen att du själv ska ta läkemedlet.


   Actilyse ska ges så tidigt som möjligt efter första symtomet.


   Actilyse kan användas för att behandla tre olika sjukdomar:

   Hjärtattack

   Dosen du får beror på din kroppsvikt. Maximal dos av Actilyse är 100 mg, men om du väger mindre än 65 kg får du en lägre dos.

   Actilyse kan ges på två olika sätt:


   a) Tillförsel under 90 minuter, till patienter som behandlas inom 6 timmar efter första symtom. Detta innebär:

   • först en injektion av en del av dosen i en ven

   • därefter infusion av resten av dosen under de följande 90 minuterna.

   b) Tillförsel under 3 timmar, till patienter som behandlas 6 - 12 timmar efter första symtom. Detta innebär:

   • först en injektion av en del av dosen i en ven

   • därefter infusion av resten av dosen under de följande 3 timmarna.

   Dessutom kommer läkaren att ge dig ett annat läkemedel för att motverka bildning av blodproppar. Detta läkemedel kommer att ges så snart som möjligt efter att du börjat känna av bröstsmärtor.


   Blodproppar i artärerna i lungorna

   Dosen du får beror på din kroppsvikt. Maximal dos av Actilyse är 100 mg, men om du väger mindre än 65 kg får du en lägre dos.


   Actilyse ges vanligen på följande sätt:

   • först en injektion av en del av dosen i en ven

   • därefter infusion av resten av dosen under de följande 2 timmarna.

   Efter behandling med Actilyse, kommer din läkare att påbörja (eller återuppta) behandling med heparin (ett läkemedel som förtunnar blodet).


   Stroke orsakat av blodproppar i en artär i hjärnan

   Actilyse måste ges inom 4,5 timmar efter de första symtomen. Ju tidigare du får behandlingen, desto större är chansen att du ska få nytta av behandlingen och desto mindre risk att allvarliga biverkningar inträffar. Dosen du får är beroende av din kroppsvikt. Den maximala dosen av Actilyse är 90 mg, men den kan vara lägre om du väger mindre än 100 kg.


   Actilyse ges på följande sätt:

   • först en injektion av en del av dosen i en ven

   • därefter infusion av resten av dosen under de följande 60 minuterna.

   Du ska inte använda acetylsalicylsyra under de första 24 timmarna efter behandling med Actilyse mot stroke. Om det är nödvändigt kan din läkare ge dig en injektion med heparin.

   Om du har ytterligare frågor om användningen av Actilyse, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats av personer som fått Actilyse:


   Mycket vanliga (förekommer hos mer än 1 person av 10 som får läkemedlet)

   • hjärtsvikt - det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • blödning i hjärnan efter behandling av stroke orsakad av blodpropp i en av hjärnans artärer (akut ischemisk stroke) – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen.

   • vätska i lungorna

   • blödning vid det skadade blodkärlet (såsom blåmärken/hematom)

   • lågt blodtryck

   • kärlkramp

   Vanliga (förekommer hos mindre än en person av 10 som får läkemedlet)

   • ytterligare en hjärtattack

   • blödning i hjärnan efter behandling av hjärtattack – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • hjärtstillestånd – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • chock (mycket lågt blodtryck) pga hjärtsvikt – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • blödning i halsen

   • blödning i mage eller tarm, inklusive blodiga kräkningar eller blod i avföringen, blödning i tandköttet

   • blödning i kroppsvävnader som orsakar lilaaktiga blåmärken

   • blödning från urinvägarna eller könsorganen som kan medföra blod i urinen

   • blödning eller blåmärken vid injektionsstället

   Mindre vanliga (förekommer hos mindre än 1 person av 100 som får läkemedlet)

   • lungrelaterad blödning, såsom blodfärgat slem, eller blödning i luftvägarna - det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • näsblödning

   • oregelbundna hjärtslag efter att blodtillförseln till hjärtat har återställts

   • skador på hjärtklaffarna eller väggen som avdelar de två kamrarna i hjärtat – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • plötslig blockad av en artär i lungorna (lungembolism), hjärnan och alla andra ställen i kroppen (systemisk embolism)

   • blödning i öronen

   • blodtryckssänkning

   Sällsynta (förekommer hos mindre än 1 person av 1 000 som får läkemedlet):

   • blödning i hjärtsäcken som omringar hjärtat - det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • inre blödning i bakre delen av bålen - det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • bildning av blodproppar som kan transporteras till olika organ i kroppen. Symtomen beror på vilket organ som drabbas

   • allergiska reaktioner, t ex nässelutslag och hudutslag, svårigheter att andas med svårighetsgrad upp till astma (bronkospasm), vätska under huden och slemhinnor (angioödem), lågt blodtryck eller chock - det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • blödning i ögonen

   • illamående

   Mycket sällsynta (förekommer hos mindre än 1 person av 10 000 som får läkemedlet)

   • allvarliga allergiska reaktioner (t ex livshotande anafylaxi) – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • händelser som påverkar nervsystemet t ex:

    • krampanfall

    • problem att tala

    • förvirring eller delirium (mycket svår förvirring)

    • oro tillsammans med rastlöshet

    • depression

    • förändrat tänkande (psykos)

   Dessa förändringar uppträder ofta i samband med en stroke orsakad av blodproppar eller blödning i hjärnan.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • blödning i inre organ, t ex blödning i levern – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • bildning av kolesterolkristaller som lossnar och följer med blodet till andra organ. Symtomen beror på vilka organ som drabbas - det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

   • blödning som medför behov av blodtransfusion

   • kräkningar

   • feber

   Död eller permanent funktionsnedsättning kan följa efter blödning i hjärnan eller andra allvarliga blödningshändelser.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Actilyse ska förvaras

   Normalt blir du inte ombedd att förvara Actilyse eftersom det kommer att ges till dig av din läkare

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Kemisk och fysikalisk stabilitet efter beredning:

   Den rekonstituerade lösningen har visats vara stabil under 24 timmar vid 2-8°oC och under 8 timmar vid 25°C.

   Mikrobiologisk stabilitet efter beredning:

   Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, bör lösningen användas omedelbart efter rekonstituering. Om lösningen inte används omedelbart, är förvaringstid och betingelser före användning användarens ansvar, och bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8 °C.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är alteplas. Varje injektionsflaska innehåller 10 mg (motsvarar 5 800 000 IE), 20 mg (motsvarar 11 600 000 IE) eller 50 mg (motsvarar 29 000 000 IE) alteplas. Övriga innehållsämnen är arginin, fosforsyra (för pH justering) och polysorbat 80.

   • Spädningsvätskan är vatten för injektionsvätskor.

   • Förpackningens gummikork innehåller naturgummi (latex).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Actilyse är pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. En förpackning innehåller en injektionsflaska med pulver och en injektionsflaska med spädningsvätska.

   Actilyse finns tillgängligt i följande förpackningsstorlekar:

   • en injektionsflaska med 10 mg alteplaspulver och en injektionsflaska med 10 ml spädningsvätska

   • en injektionsflaska med 20 mg alteplaspulver och en injektionsflaska med 20 ml spädningsvätska och en överföringskanyl

   • en injektionsflaska med 50 mg alteplaspulver och en injektionsflaska med 50 ml spädningsvätska och en överföringskanyl

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Strasse 173

   D-55216 Ingelheim

   Tyskland


   Tillverkare

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Birkendorfer Straβe 65

   D-88397 Biberach/Riβ

   Tyskland

   Information lämnas av:

   Boehringer Ingelheim AB

   Box 92008

   SE-120 06 Stockholm

   Tel: +46 (0)8 721 21 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-09


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Förpackningen på 2 mg alteplas är inte indicerad för användning vid akut hjärtinfarkt, akut massiv lungembolism eller akut ischemisk stroke (på grund av risk för kraftig underdosering). Endast förpackningarna på 10, 20 och 50 mg är indicerade för dessa indikationer.


   Rekonstitution

   För rekonstituering till en slutlig koncentration av 1 mg alteplas/ml ska hela volymen spädningsvätska som följer med förpackningen överföras till injektionsflaskan med Actilyse pulver. För detta ändamål bifogas en överföringskanyl i förpackningarna med 20 mg och 50 mg. Till förpackningen med 10 mg ska en spruta användas.


   För rekonstituering till en slutlig koncentration av 2 mg alteplas/ml ska endast halva volymen spädningsvätska användas (som visat i nedanstående tabell). I dessa fall ska alltid spruta användas för att överföra den avsedda mängden spädningsvätska till injektionsflaskan med Actilyse pulver.


   Under aseptiska förhållanden ska innehållet i en injektionsflaska Actilyse pulver (10 mg, 20 mg eller 50 mg) lösas upp i vatten för injektionsvätskor (spädningsvätska) enligt nedanstående tabell, för att erhålla en slutlig koncentration av 1 mg alteplas/ml eller 2 mg alteplas/ml:


   Actilyse pulver

   10 mg

   20 mg

   50 mg

   (a) Volym sterilt vatten för injektionsvätskor som ska tillsättas pulvret

   10 ml

   20 ml

   50 ml

   Slutlig koncentration:

   1 mg alteplas/ml

   1 mg alteplas/ml

   1 mg alteplas/ml

   (b) Volym sterilt vatten för injektionsvätskor som ska tillsättas pulvret

   5 ml

   10 ml

   25 ml

   Slutlig koncentration

   2 mg alteplas/ml

   2 mg alteplas/ml

   2 mg alteplas/ml

   Den rekonstituerade lösningen skall sedan administreras intravenöst. Den rekonstituerade 1 mg/ml lösningen kan spädas ytterligare med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) lösning för injektionsvätskor, till en lägsta koncentration på 0,2 mg/ml. Ytterligare spädning av den färdigberedda 1 mg/ml lösningen, med sterilt vatten för injektionsvätskor eller med kolhydratlösningar för infusion, t ex glukos, rekommenderas inte. Actilyse skall ej blandas med andra läkemedel i samma infusionslösning (detta gäller även heparin).


   För förvaringsanvisningar, se avsnitt 5 i denna bipacksedel.


   Den rekonstituerade lösningen är endast avsedd för engångsbruk. Oanvänd lösning ska destrueras.


   Instruktioner för rekonstituering av Actilyse:

   1

   Rekonstituera omedelbart före administrering.

   Bild 1

   2

   Använd tummen för att ta bort skyddslocken från injektionsflaskorna innehållande Actilyse pulver och spädningsvätska.

   Bild 2

   3

   Gör ren injektionsflaskornas gummiöverdelar med en spritkompress.

   Bild 3

   4

   Ta ut överföringskanylen*. Desinficera eller sterilisera inte överföringskanylen, den är redan steril. Ta av det ena skyddslocket.

   Bild 4

   5

   Ställ injektionsflaskan med spädningsvätska upprätt på ett fast underlag. Punktera mitten av gummikorken, rakt uppifrån, med överföringskanylen. Tryck försiktigt men bestämt utan att vrida.

   Bild 5

   6

   Håll injektionsflaskan med spädningsvätska och överföringskanylen stadigt i ena handen genom att hålla i överföringskanylens mittdel.

   Ta bort det andra skyddslocket från överföringskanylen.

   Bild 6

   7

   Håll injektionsflaskan med spädningsvätska och överföringskanylen stadigt i ena handen genom att hålla i överföringskanylens mittdel.

   Håll injektionsflaskan med Actilyse-pulver ovanför överföringskanylen. Placera överföringskanylens spets i gummikorkens mitt.

   Tryck ned injektionsflaskan med pulver på överföringskanylen rakt uppifrån.

   Punktera gummikorken försiktigt men bestämt utan att vrida.

   Bild 7

   8

   Vänd de två injektionsflaskorna och låt all spädningsvätska rinna över till pulvret.

   Bild 8

   9

   Ta bort den nu tomma injektionsflaskan för spädningsvätskan tillsammans med överföringskanylen. De kan kasseras.

   Bild 9

   10

   Snurra injektionsflaskan med rekonstituerad Actilyse försiktigt för att lösa upp återstående pulver. Skaka inte injektionsflaskan eftersom det leder till skumbildning.

   Om det finns luftbubblor: låt lösningen stå i några minuter för att bubblorna ska försvinna.

   Bild 10

   11

   Lösningen består av 1 mg/ml Actilyse. Den ska vara klar och färglös till ljust gul och den ska vara fri från partiklar.

   12

   Använd en spruta för att ta ut den mängd som behövs

   För att undvika läckage ska sprutans kanyl inte sättas in på samma ställe som överföringskanylen satt.

   Bild 11

   13

   Använd omedelbart.

   All oanvänd lösning ska kasseras.

   (*om en överföringskanyl är inkluderad i förpackningen. Rekonstitueringen kan också göras med en spruta och kanyl.)


   Dosering och administreringssätt


   Akut hjärtinfarkt


   Dosering

   a) 90 minuters (accelererat) dosschema för patienter med hjärtinfarkt, där behandling kan påbörjas inom 6 timmar efter symtomdebut:


   Koncentration av alteplas

   1 mg/ml

   2 mg/ml


   ml

   ml

   15 mg som intravenös bolusdos

   15

   7,5

   50 mg som infusion under 30 minuter

   50

   25

   följt av en infusion på 35 mg under 60 minuter tills den maximala dosen på 100 mg har uppnåtts

   35

   17,5

   För patienter som väger mindre än 65 kg bör dosen justeras enligt följande tabell:


   Koncentration av alteplas

   1 mg/ml

   2 mg/ml


   ml

   ml

   15 mg som intravenös bolusdos

   15

   7,5


   ml/kg

   ml/kg

   och 0,75 mg/kg kroppsvikt under 30 minuter (max. 50 mg)

   0,75

   0,375

   följt av en infusion på 0,5 mg/kg kroppsvikt under 60 minuter (max. 35 mg)

   0,5

   0,25

   b) 3 timmars doseringsschema för patienter där behandling kan påbörjas mellan 6 och 12 timmar efter symtomdebut:


   Koncentration av alteplas

   1 mg/ml

   2 mg/ml


   ml

   ml

   10 mg som intravenös bolusdos

   10

   5

   50 mg som infusion under den första timmen

   50

   25


   ml/30 min

   ml/30 min

   följt av en infusion på 10 mg under 30 minuter tills den maximala dosen på 100 mg under 3 timmar har uppnåtts

   10

   5

   För patienter med en kroppsvikt under 65 kg ska den totala dosen ej överstiga 1,5 mg/kg.

   Maximal dos av alteplas är 100 mg.


   Tilläggsbehandling: Tillägg med antitrombotisk behandling rekommenderas i enlighet med rådande internationella vägledningar för behandling av patienter med hjärtinfarkt med ST-höjning.


   Administreringssätt

   Den färdigberedda lösningen ska ges intravenöst.

   Injektionsflaskorna med 2 mg alteplas är inte indicerade för att användas vid denna indikation.


   Akut massiv lungemboli


   Dosering

   En total dos på 100 mg bör administreras inom 2 timmar. Mest erfarenhet finns med följande dosschema:


   Koncentration av alteplas

   1 mg/ml

   2 mg/ml


   ml

   ml

   10 mg som intravenös bolusdos under 1-2 minuter

   10

   5

   följt av en intravenös infusion på 90 mg under 2 timmar

   90

   45

   Den totala dosen ska inte överstiga 1,5 mg/kg hos patienter med en kroppsvikt under 65 kg.


   Tilläggsbehandling: Efter behandling med Actilyse bör behandling med heparin påbörjas (eller återupptas) när APTT-värdena är mindre än dubbla övre normalgränsen. Infusionen ska justeras så att ett APTT mellan 50-70 sekunder bibehålls (1,5- till 2,5-faldigt av referensvärdet).

   Administreringssätt

   Den färdigberedda lösningen ska ges intravenöst.

   Injektionsflaskorna med 2 mg alteplas är inte indicerade för att användas vid denna indikation.


   Akut ischemisk stroke


   Behandling måste övervakas och följas upp av läkare med särskild utbildning och erfarenhet av neurovaskulär vård, se avsnitt 4.3 Kontraindikationer och 4.4 Varningar och försiktighet i SmPC.


   Dosering

   Rekommenderad dos är 0,9 mg alteplas/kg kroppsvikt (maximal dos 90 mg) som intravenös infusion under 60 minuter. 10 % av den totala dosen administreras intravenöst som en initial bolusdos.

   Behandling med Actilyse måste påbörjas så tidigt som möjligt inom 4,5 timmar efter symtomdebut. Efter 4,5 timmar efter debut av strokesymtom finns det ett negativt nytta-riskförhållande associerat med administration av Actilyse och det bör då inte administreras (se avsnitt 5.1 i SmPC)

   Tilläggsbehandling: Säkerhet och effekt av denna behandling med samtidig administrering av heparin och acetylsalicylsyra inom de första 24 timmarna efter symtomdebut har inte studerats tillräckligt. Administrering av acetylsalicylsyra eller intravenöst heparin bör undvikas under de första 24 timmarna efter behandling med Actilyse. Om heparin krävs för andra indikationer (t ex prevention av djup ventrombos) skall dosen inte överstiga 10 000 IE per dag, administrerat subkutant.

   Administreringssätt

   Den färdigberedda lösningen ska ges intravenöst.

   Injektionsflaskorna med 2 mg alteplas är inte indicerade för att användas vid denna indikation.


   Pediatrisk population

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av Actilyse hos barn och ungdomar. Actilyse är kontraindicerat för behandling av akut ischemisk stroke hos barn och ungdomar under 16 år (se avsnitt 4.3 i SmPC). Dosen för ungdomar som är 16-17 år är samma som för vuxna (se avsnitt 4.4 för rekommendationer om användning av bilddiagnostiska metoder innan behandling).

   Ungdomar som är 16 år eller äldre ska behandlas enligt anvisningarna för den vuxna populationen efter att bilddiagnostik använts för att utesluta andra strokeliknande tillstånd och för att bekräfta arteriell ocklusion motsvarande de neurologiska symtomen.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Actilyse®

  Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 10 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 114678
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  1.576,50 kr

  Jämförpris: 157,65 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?