• Acetylsalicylsyra
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Acetylsalicylic acid Bluefish

   75 mg , 160 mg tabletter
   acetylsalicylsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Acetylsalicylic acid Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylsalicylic acid Bluefish
   3. Hur du använder Acetylsalicylic acid Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Acetylsalicylic acid Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Acetylsalicylic acid Bluefish är och vad det används för

   Acetylsalicylic acid Bluefish innehåller den aktiva substansen acetylsalicylsyra.

   Acetylsalicylic acid Bluefish är ett s.k. blodförtunnande medel, som minskar risken för blodproppsbildning genom att förhindra att blodplättar klumpar ihop sig.

   Acetylsalicylic acid Bluefish används av patienter som har svår kärlkramp i hjärtat (instabil angina pectoris) eller som tidigare har drabbats av hjärt- eller hjärninfarkt (stroke). Acetylsalicylic acid Bluefish bidrar till att minska risken för återfall i ny infarkt, genom att förhindra att proppar bildas i hjärtats och hjärnans blodkärl.

   Acetylsalicylsyra som finns i Acetylsalicylic acid Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylsalicylic acid Bluefish

   Använd inte Acetylsalicylic acid Bluefish

   • om du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel anges i avsnitt 6.

   • om du är allergisk mot läkemedel med smärtlindrande och inflammationshämmande effekt s.k. icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

   • om du fått allergiska symptom (t.ex. andningssvårigheter, nästäppa och rinnsnuva, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation.

   • om du lider av magsår

   • om du har problem med att blodet inte levrar sig ordentligt

   • om du har skrumplever

   • om du svår hjärtsvikt.

   Den dagliga dosen av Acetylsalicylic acid Bluefish får inte överstiga 100 mg under graviditetens sista tre månader (se avsnittet Graviditet och amning).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Acetylsalicylic acid Bluefish.

   Informera läkaren innan behandling med Acetylsalicylic acid Bluefish påbörjas:

   • om du behandlas med läkemedel som förebygger uppkomst av blodproppar eller är vätskedrivande

   • om du har en mag-tarmsjukdom

   • om du har hjärtsvikt

   • om du har njur- eller leversjukdom.

   Personer med astma, kronisk lungsjukdom, hösnuva eller näspolyper har en ökad risk för överkänslighetsreaktioner vid behandling med NSAID såsom t ex acetylsalicylsyra. En sådan reaktion kan inkludera astmaanfall, svullnad av ansikte, mun eller svalg, svårigheter att svälja eller andningssvårigheter (angioödem) och nässelutslag.

   Acetylsalicylic acid Bluefish med mat, dryck och alkohol

   Acetylsalicylic acid Bluefish i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i magtarmarkanalen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Gravida kvinnor ska inte ta acetylsalicylsyra under graviditeten såvida detta inte ordinerats av läkare. Den dagliga dosen får inte överstiga 100 mg under graviditetens sista tre månader (se avsnittet Ta inte Acetylsalicylic acid Bluefish). Regelbundna eller höga doser av detta läkemedel under slutet av graviditeten kan orsaka allvarliga komplikationer för modern och barnet.

   Acetylsalicylsyra passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Acetylsalicylic acid Bluefish under amning.

   Acetylsalicylic acid Bluefish kan, liksom många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), göra det svårare att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Acetylsalicylic acid Bluefish har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Acetylsalicylic acid Bluefish

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig.

   Vuxna

   Hjärtinfarkt:

   • Rekommenderad dos är 150-500 mg.

   Förebyggande av hjärt-kärlproblem efter hjärtinfarkt:

   • Rekommenderad dos är 75 mg en gång dagligen.

   Förebyggande av hjärt-kärlproblem hos patienter med stabil eller instabil angina pectoris (en typ av bröstsmärta):

   • Rekommenderad dos är 75 mg en gång dagligen.

   Förebyggande av stroke:

   Rekommenderad dos är 75 mg en gång dagligen.

   Om du använt för stor mängd av Acetylsalicylic acid Bluefish

   Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symptom på överdosering kan omfatta yrsel, påverkan på hörseln, oro, irritabilitet, hallucinationer, skakningar, snabbare andning, törst, rodnad och svettningar.

   Om du har glömt att använda Acetylsalicylic acid Bluefish

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Acetylsalicylic acid Bluefish

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

   Magbesvär, ökad risk för blödningar.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktioner såsom nässelutslag, allergisk snuva och astma.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Blödningar i mag-tarmkanalen, hjärnblödning. Njurpåverkan. Svåra hudreaktioner.

   Personer med känd allergi eller astma löper ökad risk för överkänslighetsreaktioner. Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.

   Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Acetylsalicylic acid Bluefish ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Förvaras vid högst 25C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra. En tablett innehåller 75 mg eller 160 mg acetylsalicylsyra.

   Övriga innehållsämnen är: magnesiumoxid, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, gelatin, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk och stearinsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   75 mg:

   Vit till benvit, klar till halvklar, 6,5 mm, rund, bikonvex, odragerad tablett, slät på båda sidor.

   160 mg:

   Vit till benvit, klar till halvklar, 8,5 mm, rund, bikonvex, odragerad tablett med brytskåra på ena sidan och slät på andra sidan.

   Tabletterna är förpackade i burkar av HDPE med skruvlock av polypropen (PP) och torkmedel av kiselgel.

   75 mg: 50, 100 105 och 500 tabletter.

   160 mg: 50, 100 och 105 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   P.O. Box 49013

   100 28 Stockholm

   Tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Gävlegatan 22

   113 30 Stockholm

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Namn på medlemsstat

   Läkemedlets namn

   Sverige

   Acetylsalicylic acid Bluefish

   Island

   Acetylsalicylic acid Bluefish 75 mg/ 160 mg töflur


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-06-13


  Acetylsalicylic acid Bluefish

  Tablett 75 mg Acetylsalicylsyra 50 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 431272
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  64,50 kr

  Jämförpris: 1,29 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?