Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Absenor


    

   Absenor Enterotabletter 100 mg, 300 mg och 500 mg
   Absenor Oral lösning 60 mg/ml
   Absenor Orala droppar, lösning 200 mg/ml
   Absenor Depot Depottabletter 300 mg och 500 mg

    

   natriumvalproat

    

   VARNING

   Valproat kan orsaka fosterskador och försening av barnets tidiga utveckling om det tas under graviditet. Om du är en kvinna i fertil ålder måste du använda en effektiv preventivmetod under hela behandlingen.

   Läkaren kommer att diskutera detta med dig men du ska även följa råden i avsnitt 2 av denna bipacksedel. Berätta omedelbart för läkaren om du blir gravid eller tror att du kan vara det.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
    Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Absenor är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Absenor
   3. Hur du tar Absenor
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Absenor ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Absenor är och vad det används för

   Absenor är ett läkemedel som används för behandling av epilepsi och mani.


   Absenor används vid olika typer av epilepsi, vid behandling av maniska episoder, samt som underhållsbehandling eller förebyggande behandling av mano-depressiv sjukdom hos patienter som inte förbättras med eller inte tål litium.


   Mani innebär ett tillstånd av stark upphetsning, upprymdhet, upprördhet, entusiasm eller hyperaktivitet. Mani förekommer vid en sjukdom som kallas bipolär sjukdom. Absenor kan användas när man inte kan ta litium.


   Natriumvalproat som finns i Absenor kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

    

   Hur verkar läkemedlet?

   Absenors verkningssätt är inte helt klarlagt. En teori är att Absenor förhindrar eller dämpar impulser i hjärnan, så att epileptiska anfall och maniska episoder motverkas.


   2. Vad du behöver veta innan du tar Absenor

   Ta inte Absenor

   • om du är allergisk mot natriumvalproat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har leversjukdom eller kraftigt nedsatt leverfunktion

   • om du lider av sjukdomen porfyri (ökad utsöndring av vissa blodfärgämnen)

   • om du har inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) eller kraftigt nedsatt bukspottkörtelfunktion.

   • Om du har ett ärftligt problem som orsakar en störning i cellernas energiförsörjning (t.ex. Alpers-Huttenlochers syndrom).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Absenor:
   Innan behandlingen med Absenor påbörjas, i samband med operation eller om du får blödningar eller mycket blåmärken kommer din läkare att undersöka blodets förmåga att koagulera (levra sig). Under tiden då du tar Absenor kan blod-, lever- och bukspottkörtelfunktion behöva kontrolleras regelbundet. Det är viktigt att du går på dessa kontroller.


   Har du något av följande sjukdomstillstånd bör du tala om det för din läkare innan behandling med Absenor påbörjas:

   • blodsjukdom, ökad blödningsbenägenhet

   • nedsatt njurfunktion

   • SLE (en autoimmun sjukdom)

   • hjärnskada

   • utvecklingsstörning

   • karnitinbrist

   • ärftliga rubbningar i omsättningen av fettsyra eller urinsyra

   • vissa cellsjukdomar (mitokondriesjukdom).

   • Om du vet att det finns ett ärftligt problem i din familj som orsakar en störning i cellernas energiförsörjning.

   • HIV (infektion som ger kraftigt nedsatt immunförsvar)


   Kontakta alltid läkare om följande symtom uppträder: Aptitlöshet, illamående, dåsighet och trötthet, som ibland uppträder tillsammans med upprepade kräkningar eller magsmärtor, gulsot, svullnad i ben eller fötter och vid plötsligt försämrad anfallskontroll. Detta kan vara tecken på en allvarlig påverkan på levern eller bukspottkörteln. Detta gäller särskilt hos spädbarn och barn under 3 år med svår form av epilepsi (särskilt barn med hjärnskada, utvecklingsstörning, genetiska och/eller ämnesomsättningssjukdomar) och vid kombinationsbehandling med andra epileptika. Se även avsnitt 4 Eventuella biverkningar.


   Absenor kan förstärka den dämpande effekten av läkemedel mot depression samt av alkohol.


   Tala om för din läkare om din menstruationscykel förändras (t.ex. utebliven menstruation under en längre tid) eller om du ökar i vikt.


   Användning av acetylsalicylsyra (mot smärta, feber) hos barn under 3 år bör undvikas p.g.a. risk för leverskada.


   Vid blodsjukdom, vissa hudsjukdomar (SLE), nedsatt njurfunktion, ämnesomsättningssjukdom (särskilt ärftliga enzymbristsjukdomar) eller om du lätt får blåmärken eller blödningar ska läkaren informeras om detta. Följ alltid noggrant läkarens ordination! Rådfråga läkare om du är osäker.


   Det finns risk för viktökning när man tar Absenor. Ta kontakt med läkare om du behöver hjälp med att kontrollera vikten.


   Sluta inte ta Absenor om inte din läkare har sagt att du ska göra det. Om behandling med Absenor ska upphöra är det viktigt att minska dosen gradvis för att undvika att antalet anfall ökar.


   Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. natriumvalproat har också tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång har dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

   Barn och ungdomar

   Absenor Depot ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år vid behandling av mani.

   Andra läkemedel och Absenor

   Effekten av Absenor påverkas av och påverkar ett stort antal andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Berätta för din läkare om du tar något av följande läkemedel innan du börjar ta Absenor:

   • läkemedel mot epilepsi (läkemedel som innehåller etosuximid, felbamat, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, lamotrigin, klonazepam, primidon eller topiramat)

   • lugnande läkemedel (läkemedel som innehåller lorazepam)

   • läkemedel mot depression (så kallade tricykliska antridepressiva läkemedel t.ex. amitriptylin och nortriptylin samt läkemedel som innehåller fluoxetin)

   • läkemedel mot virusinfektioner (läkemedel som innehåller aciklovir, valaciklovir eller zidovudin)

   • läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar (läkemedel som innehåller nimodipin)

   • sömnmedel (så kallade bensodiazepiner)

   • läkemedel mot psykos (neuroleptika)

   • läkemedel mot malaria (läkemedel som innehåller meflokin)

   • viss antibiotika (bland annat läkemedel som innehåller erytromycin, isoniazid, pivampicillin, pivmecillinam eller rifampicin)

   • Karbapenemer (antibiotika mot bakterieinfektioner). Absenor i kombination med karbapenemer ska undvikas då det kan leda till en minskad effekt av Absenor.

   • medel mot magsår (läkemedel som innehåller cimetidin)

   • smärtstillande läkemedel (läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra)

   • läkemedel mot blodfettrubbningar (läkemedel som innehåller kolestyramin)

   • läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig (till exempel läkemedel som innehåller warfarin).

   Absenor med mat, dryck och alkohol

   Absenor och Absenor Depot tas i samband med måltid. Alkohol bör inte förtäras i samband med behandlingen, eftersom Absenor ökar alkoholens verkan.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet och fertilitet

   Viktiga råd för kvinnor

   • Valproat kan vara skadligt för det ofödda barnet när det tas av en kvinna under graviditeten.

   • Valproat innebär en risk om det tas under graviditet. Ju högre dos desto större risk, men alla doser innebär en risk.

   • Det kan orsaka allvarliga fosterskador och påverka hur barnet utvecklas när det växer upp. De fosterskador som rapporterats inkluderar ryggmärgsbråck (spina bifida, där skelettet i ryggraden inte utvecklats som det ska), missbildning av ansikte och skalle, missbildning av hjärta, njurar, urinvägar och könsorgan samt armar och ben.

   • Om du tar valproat under graviditeten har du en högre risk än andra kvinnor att få ett barn med fosterskador som kräver medicinsk behandling. Eftersom valproat har använts under många år vet vi att 10 av 100 barn till kvinnor som tar valproat kommer att drabbas av fosterskador. Detta kan jämföras med 2-3 av 100 barn till kvinnor som inte har epilepsi.

   • Det beräknas att 30-40% av förskolebarn till mödrar som tagit valproat under graviditeten kan ha problem med utvecklingen under tidig barndom. De drabbade barnen kan vara sena med att gå och tala, ha sämre intellektuell förmåga än andra barn och ha svårigheter med språket och minnet.

   • Autismspektrumstörning diagnosticeras oftare hos barn som exponerats för valproat och det finns vissa bevis för att barnen kan vara mer benägna att utveckla symtom på ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

   • Om du är kvinna och kan bli gravid ska läkaren endast förskriva valproat till dig, om inget annat hjälper.

   • Innan detta läkemedel ordineras åt dig, ska läkaren ha förklarat vad som kan hända med ditt barn om du blir gravid medan du tar valproat. Om du senare bestämmer dig för att du vill ha barn, ska du inte sluta ta detta läkemedel innan du har diskuterat detta med läkaren och kommit överens om en plan för att byta till ett annat läkemedel om det är möjligt.

   • Fråga läkaren om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den allmänna risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som finns vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.


   FÖRSKRIVNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN
   Om detta är första gången som du får valproat, så kommer läkaren att ha förklarat riskerna som finns för fostret, om du skulle bli gravid. Om du är i fertil ålder måste du se till att använda en effektiv preventivmetod under hela behandlingen. Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du behöver råd om preventivmedel.


   Viktig information:

   • Se till att du använder en effektiv preventivmetod.

   • Berätta omedelbart för läkaren om du är gravid eller tror att du kan vara det.


   PÅGÅENDE BEHANDLING UTAN ATT FÖRSÖKA BLI GRAVID
   Om du fortsätter med valproatbehandling men inte planerar att skaffa barn, måste du se till att använda en effektiv preventivmetod. Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du behöver råd om preventivmedel.


   Viktig information:

   • Se till att du använder en effektiv preventivmetod.

   • Berätta omedelbart för läkaren om du är gravid eller tror att du kan vara det.


   PÅGÅENDE BEHANDLING DÄR MAN ÖVERVÄGER GRAVIDITET
   Om du fortsätter med valproatbehandlingen och du nu överväger att bli gravid, ska du inte sluta ta valproat eller sluta använda preventivmedel, innan du har diskuterat detta med förskrivaren. Du ska tala med läkaren i god tid innan du blir gravid, så att flera åtgärder kan sättas in för att din graviditet ska kunna fortlöpa så smidigt som möjligt och för att minska eventuella risker för dig och ditt oföddda barn så mycket som möjligt.

   Läkaren kan besluta att ändra valproatdosen eller byta till ett annat läkemedel innan du försöker bli gravid.

   Om du blir gravid kommer du att följas noggrant både avseende din underliggande sjukdom och för att kontrollera hur ditt ofödda barn utvecklas.

   Fråga läkaren om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den generella risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som föreligger vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.


   Viktig information:

   • Sluta inte att använda preventivmedel innan du har talat med läkaren och ni tillsammans har utarbetat en plan för att säkerställa att din epilepsi/bipolära sjukdom är under kontroll och att riskerna för barnet har minskats.

   • Berätta omedelbart för läkaren när du vet eller tror att du kan vara gravid.


   OPLANERAD GRAVIDITET UNDER PÅGÅENDE BEHANDLING
   Barn till mödrar som har behandlats med valproat löper en allvarlig risk för fosterskador och problem med utvecklingen, som kan vara svårt funktionsnedsättande. Om du tar valproat och tror att du är gravid eller kan vara det, kontakta omedelbart läkaren. Sluta inte att ta ditt läkemedel innan läkaren säger åt dig att göra det.

   Fråga läkaren om att ta folsyra . Folsyra kan minska den generella risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som föreligger vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.


   Viktig information:

   • Berätta omedelbart för läkaren om du vet att du är gravid eller tror att du kan vara det.

   • Sluta inte att ta valproat om inte läkaren säger åt dig att göra det.


   Se till att du läser patientinformationsbroschyren, som du bör ha fått och diskuterat med läkare eller apotekspersonal.


   Ytterst ovanliga fall av problem med blodkoagulationen har rapporterats hos nyfödda vars mödrar behandlats med valproat under graviditeten. Även hypoglykemi (lågt blodsocker) och hypotyreos (nedsatt funktion hos sköldkörteln, vilket kan orsaka trötthet och viktökning) kan förekomma hos det nyfödda barnet.

   Abstinenssymtom kan förekomma hos nyfödda vars mödrar tagit Absenor Depot under den sista tredjedelen av graviditeten.


   Amning

   Natriumvalproat går över i modersmjölk. Rådgör med läkare före användning av Absenor under amning.


   Fertilitet

   Absenor kan eventuellt minska fertiliteten hos både män och kvinnor. Men tillgänglig information tyder på att fertiliteten återgår till det normala när behandlingen med Absenor upphör.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Absenor kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Absenor oral lösning innehåller sorbitol, metylparaben, propylparaben och etanol.

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder denna läkemedelsform. Sorbitol kan ha en milt laxerande effekt. Absenor oral lösning innehåller även metylparaben och propylparaben vilka kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   Absenor oral lösning innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per dos.


   3. Hur du tar Absenor

   Observera att läkaren kan ha förskrivit Absenor/Absenor Depot för annan användning och i annan dos än som anges i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Behandling med Absenor måste inledas och övervakas av en läkare som är specialiserad på behandling av epilepsi eller bipolär sjukdom.


   Dosen skall bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Dygnsdosen kan variera mycket beroende på ålder, kroppsvikt och sjukdomens svårighetsgrad. För att bestämma rätt dos av Absenor/Absenor Depot är det vanligt att man tar blodprov som visar halten läkemedel i blodet.


   Absenor och Absenor Depot tas i samband med måltid.

   Depottabletterna sväljs hela tillsammans med vatten eller saft.

   Enterotabletterna har ett skyddande hölje som gör att tabletterna inte löses upp förrän i tarmen, vilket leder till färre magbiverkningar. För att detta hölje ska förbli intakt måste enterotabletterna sväljas hela.

   De orala dropparna kan ges utblandat i fruktmos eller liknande.


   Epilepsi

   Vanlig dos för vuxna vid epilepsi: i början av behandlingen 300 mg 2 gånger dagligen, dosen ökas sedan gradvis tills anfallen är under kontroll. Högsta tillåtna dos är 2500 mg om dagen.


   Vanlig dos för barn vid epilepsi: i början av behandlingen ges 200 mg 2 gånger dagligen till barn som väger mer än 20 kg och 10-15 mg/kg dagligen uppdelat på två doser till barn som väger under 20 kg. Dosen ökas sedan gradvis tills anfallen är under kontroll. Högsta tillåtna dos för barn över 20 kg är 35 mg/kg dagligen och för barn under 20 kg 40 mg/kg dagligen.


   Till barn rekommenderas det att behandlingen påbörjas med Absenor och inte Absenor Depot.


   Mani:

   Den dagliga dosen ska fastställas och kontrolleras individuellt av din läkare.

   Startdos: Den rekommenderade dagliga startdosen är 750 mg.

   Genomsnittlig daglig dos: Den rekommenderade dagliga dosen ligger vanligen mellan 1000 mg och 2000 mg.


   Absenor kan kombineras med andra läkemedel mot epilepsi. Var då extra uppmärksam på om följande symtom uppträder: trötthet, illamående, huvudvärk, förändrade ögon- och muskelrörelser och kontakta läkare eftersom dosen kan behöva justeras.


   Om du tagit för stor mängd av Absenor

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   De vanligaste symtomen på överdosering är trötthet, slöhet, illamående, kräkningar, yrsel och hjärtklappning.


   Om du har glömt att ta Absenor

   Om du glömmer bort att ta din medicin, så ta dosen så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Absenor orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   AngioödemMindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   Sluta att ta Absenor och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter


   Allvarlig påverkan på levern eller bukspottkörteln Mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   Kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom svaghet, aptitlöshet, illamående, dåsighet och trötthet. upprepade kräkningar, smärta i övre delen av magen, gulsot, svullnad (ödem), apati, förvirring, rörelserubbning eller om krampanfall återkommer eller ökar i frekvens. Detta kan vara tecken på en allvarlig påverkan på levern eller bukspottkörteln (ibland med dödlig utgång). Detta gäller särskilt hos spädbarn och barn under 3 år med svår form av epilepsi (särskilt barn med hjärnskada, utvecklingsstörning, genetiska och/eller ämnesomsättningssjukdomar) och vid kombinationsbehandling med andra antiepileptika.


   AgranulocytosSällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

   Absenor kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Rabdomyolys Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Sluta att ta Absenor och kontakta läkare snarast möjligt om du får oförklarlig muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet. (Det finns en ökad risk för rabdomyolys hos personer med en speciell enzymbrist, CPT typ II.)


   Lyells syndrom (toxisk epidermal nekrolys) Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Kontakta omedelbart läkare om du får en allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor).


   Stevens-Johnsons syndrom Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor, exempelvis genitalier.

   Kontakta omedelbart läkare om du får en sådan reaktion.


   Andra biverkningar som kan inträffa

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • övergående höjning av ammoniak i blodet

   • humör- och känslomässiga rubbningar

   • darrningar

   • illamående


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Ökad blödningsbenägenhet på grund av minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni) eller försämrad funktion hos blodplättarna, förlängd blödningstid, blödningar, blodbrist

   • allergiska reaktioner

   • Problem med tandköttet, inflammation i munslemhinnan

   • ökad aptit, aptitlöshet, onormal viktökning (risk för att utveckla polycystisk sjukdom i äggstockarna), viktförlust

   • låga nivåer av natrium i blodet, som bl.a. kan leda till

   • förvirring, hallucinationer, aggression, häftig oro, problem med uppmärksamhet

   • extrapyramidala rubbningar, t ex parkinsonism, stelhet, sömnighet, kramper, försämrat minne, huvudvärk, snabba och okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)

   • darrningar (speciellt i händerna), yrsel, dåsighet, talstörningar

   • dubbelseende (diplopi)

   • hörselnedsättning (övergående eller bestående)

   • magbesvär i form av smärtor, sugningar, kräkningar och diarré

   • leverskador, förändringar i levertester (förhöjda transaminaser eller fosfataser)

   • övergående håravfall, ändrad hårkvalitet

   • smärta under menstruationen som stör dina dagliga aktiviteter (dysmenorré)

   • problem med naglar och nagelbädd

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • pancytopeni, svår leukopeni (minskning av antalet vita blodkroppar)

   • syndrom med vätskeansamling i blodet och minskad urinproduktion (SIADH)

   • beteendeavvikelser, insomningssvårigheter och sömnlöshet (insomnia), utmattning, sänkt medvetandegrad, övergående koma (i vissa fall i samband med ökad krampanfallsfrekvens), påverkan på hjärnan

   • försämrad rörelsekoordination (ataxi), ostadig gång

   • hjärnsjukdom (encefalopati)

   • en känsla i huden, t.ex. brännande, stickande, klåda eller stickningar, utan uppenbar fysisk orsak (parestesi)

   • inflammation i blodkärl (vaskulit)

   • ökad salivutsöndring (hypersalivation)

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatitis)

   • hudutslag

   • förändringar i hårfärg, hårstruktur, hårväxt

   • det har kommit rapporter om skelettsjukdomar såsom osteopeni och osteoporos (minskad bentäthet och benskörhet) och benbrott. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du står på långsiktig antiepileptisk behandling, har en bakgrund med osteoporos, eller tar steroider.

   • täta urinträngning

   • utebliven eller oregelbunden menstruation

   • onormal trötthet eller utmattning (fatigue)

   • svullnad i händer, fötter och/eller ben (ödem), vätska runt lungorna (eosinofil pleurautgjutning), ökad vattenmängd i kroppen

   • sedering (särskilt när Absenor kombineras med andra antiepileptika)


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • tillstånd där den normala blodbildningen störs (myelodysplastiskt syndrom)

   • benmärgsskador, svåra blodsjukdomar med lågt antal av vissa vita blodkroppar, trombocyter (t ex trombocytopeni) och/ eller röda blodkroppar (pure red cell aplasia), ökat antal vita blodkroppar (eosinofili), minskad mängd av ett blod-koaguleringsprotein (fibrinogen), hämmad utveckling av röda blodkroppar, anemi med förstoring av röda blodkroppar (makrocytisk anemi, makrocytos), onormala koagulationstester

   • nedsatt funktion i sköldkörteln

   • höjning av ammoniak i blodet förknippad med hjärnsjukdom (encefalopati), förvirring, illamående, kräkningar och rörelsestörningar (ataxi)onormalt mentalt tillstånd med bristande verklighetsuppfattning (psykos), hjärnsjukdom, nedsatt vakenhet (stupor), beteendeavvikelser, hyperaktivitet, inlärningssvårigheter, minnesstörning

   • demens vid krympning av hjärnan (hjärnan förtvinar)

   • kognitiv störning

   • förstoppning

   • hudrodnad (erythema multiforme)

   • syndrom med hudutslag från läkemedel, förstorade lymfkörtlar, feber och eventuell inblandning av andra organ (DRESS syndrom)

   • en störning i immunsystemet som orsakar ledvärk, hudutslag och feber (systemisk lupus erythematosus) ofrivillig urinering (enures), nedsatt njurfunktion (Fanconis syndrom)

   • manlig infertilitet, polycystiskt sjukdom i äggstockarna (äggstockarna producerar fler äggblåsor än normalt)

   • minskad eller låg kroppstemperatur

   • Biotinbrist (b-vitaminkomponent)

   • rörelsestörningar med ofrivilliga rörelser, skakningar

   • I mycket sällsynta fall har allvarlig hjärnpåverkan rapporterats, i synnerhet vid samtidig behandling med topiramat eller fenobarbital, eller vid en plötslig höjning av natriumvalproatdosen. Ett tillstånd med läkemedelsutlöst hudutslag, förstorade lymfkörtlar och eventuell försämring av andra organ har rapporterats.

   • fetma

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • lågt antal av den viktigaste typen av vita blodkroppar i blodet (neutropeni)


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • ökad nivå av testosteron (manligt könshormon)

   • onormalt sköldkörtelfunktionstest

   • förvärrade anfall

   • ringningar i öronen (tinnitus)

   • ökad hårväxt i ansiktet och på kroppen hos kvinnor (så kallade hirsutism, vilket kan vara ett resultat av polycystisk sjukdom i äggstockarna, ett tillstånd som leder till bildandet av cystor i olika storlekar i äggstockarna),

   • njursvikt, inflammation i njurvävnaden, försämrad njurfunktion

   • onormal spermieproduktion (med minskat antal och/eller aktivitet hos spermier)

   Om du får några biverkningar, tala med din läkare. Detta inkluderar några biverkningar som inte nämns i denna information.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Absenor ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.
   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Absenor enterotabletter
   Den aktiva substansen är natriumvalproat 100 mg, 300 mg respektive 500 mg.
   Övriga innehållsämnen är povidon, kalciumsilikat, talk, magnesiumstearat, partiellt hydrolyserad polyvinylalkohol, titandioxid, makrogol, polyvinylacetatftalat, natriumvätekarbonat, trietylcitrat, stearinsyra, natriumalginat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.


   Absenor oral lösning
   Den aktiva substansen är natriumvalproat 60 mg/ml.
   Övriga innehållsämnen är sorbitol, metylparaben (konserveringsmedel E 218), propylparaben (konserveringsmedel E 216), sackarinnatrium, körsbärsessens, hallonessens, vatten.


   Absenor orala droppar, lösning
   Den aktiva substansen är natriumvalproat 200 mg/ml.
   Övrigt innehållsämne är vatten.


   Absenor Depotdepottabletter
   Den aktiva substansen är natriumvalproat 300 mg respektive 500 mg.
   Övriga innehållsämnen är kopovidon, hypromellos, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, titandioxid (färgämne E 171), talk, lecitin, xantangummi.

   Läkemedlets utseende

   Absenor 100 mg enterotabletter är vita, runda, kupade, diameter 7,4 mm
   Absenor 300 mg enterotabletter är vita, runda, kupade, diameter 10,4 mm
   Absenor 500 mg enterotabletter är vita, runda, kupade, diameter 12,4 mm.


   Absenor 60 mg/ml oral lösning är färglös med hallon-körsbärssmak.
   Hallon- och körsbärsessensen innehåller etanol.


   Absenor 200 mg/ml orala droppar är färglösa.


   Absenor Depot 300 mg depottabletter är vita, runda, filmdragerade, konvexa, diameter 12,5 mm.
   Absenor Depot 500 mg depottabletter är vita, kapselformade, filmdragerade, storlek 9,9 x 20,8 mm.
   Absenor Depot-förpackningen innehåller en torkmedelskapsel.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orion Corporation
   Orionintie 1
   FI-02200 Espoo
   Finland.


   Tillverkare
   Orion Corporation Orion Pharma*
   Orionintie 1
   FI-02200 Espoo
   Finland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:
   Orion Pharma AB
   Box 520
   192 05 Sollentuna
   Sverige
   Tel: 08- 623 64 40
   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Absenor®

  Enterotablett 500 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 058016
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  205,22 kr

  Jämförspris: 2,05 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?