Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Absenor


    

   Absenor Enterotabletter 100 mg, 300 mg och 500 mg
   Absenor Oral lösning 60 mg/ml
   Absenor Orala droppar, lösning 200 mg/ml
   Absenor Depot Depottabletter 300 mg och 500 mg

    

   natriumvalproat

    

   VARNING

   Valproat kan orsaka fosterskador och försening av barnets tidiga utveckling om det tas under graviditet. Om du är en kvinna i fertil ålder måste du använda en effektiv preventivmetod under hela behandlingen.

   Läkaren kommer att diskutera detta med dig men du ska även följa råden i avsnitt 2 av denna bipacksedel. Berätta omedelbart för läkaren om du blir gravid eller tror att du kan vara det.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.
    Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Absenor är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Absenor
   3. Hur du tar Absenor
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Absenor ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Absenor är och vad det används för

   Absenor är ett läkemedel som används för behandling av epilepsi och mani.


   Absenor används vid olika typer av epilepsi, vid behandling av maniska episoder, samt som underhållsbehandling eller förebyggande behandling av mano-depressiv sjukdom hos patienter som inte förbättras med eller inte tål litium.


   Mani innebär ett tillstånd av stark upphetsning, upprymdhet, upprördhet, entusiasm eller hyperaktivitet. Mani förekommer vid en sjukdom som kallas bipolär sjukdom. Absenor kan användas när man inte kan ta litium.


   Natriumvalproat som finns i Absenor kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

    

   Hur verkar läkemedlet?

   Absenors verkningssätt är inte helt klarlagt. En teori är att Absenor förhindrar eller dämpar impulser i hjärnan, så att epileptiska anfall och maniska episoder motverkas.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Absenor

   Ta inte Absenor

   • om du är allergisk mot natriumvalproat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot jordnötter eller soja, ta inte Absenor Depot

   • om du har leversjukdom eller nedsatt leverfunktion

   • vid porfyri (ökad ansamling av vissa blodfärgämnen)

   • om du har ett ärftligt problem som orsakar en störning i cellernas energiförsörjning (t.ex. Alpers-Huttenlochers syndrom).

   • om du har en känd ämnesomsättningssjukdom dvs. rubbning i ureaomsättningen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Absenor.


   Behandling med Absenor kräver noggrann övervakning med kallelse till kontroller av blodet avseende lever- och bukspottkörtelfunktioner samt blodplättar. Det är viktigt att du går på dessa kontroller. Detta gäller speciellt i början av behandlingen, samt vid operationer.


   Användning av acetylsalicylsyra (mot smärta, feber) hos barn under 3 år bör undvikas p.g.a. risk för leverskada.


   Vid blodsjukdom, vissa hudsjukdomar (SLE), nedsatt njurfunktion, ämnesomsättningssjukdom (särskilt ärftliga enzymbristsjukdomar) eller om du lätt får blåmärken eller blödningar ska läkaren informeras om detta. Följ alltid noggrant läkarens ordination! Rådfråga läkare om du är osäker.


   Det finns risk för viktökning när man tar Absenor. Ta kontakt med läkare om du behöver hjälp med att kontrollera vikten.


   Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. valproat har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


   Kontakta alltid läkare om följande symtom uppträder: Aptitlöshet, illamående, dåsighet och trötthet, som ibland uppträder tillsammans med upprepade kräkningar eller magsmärtor, gulsot, svullnad i ben eller fötter och vid plötsligt försämrad anfallskontroll. Detta kan vara tecken på en allvarlig påverkan på levern eller bukspottkörteln. Detta gäller särskilt hos spädbarn och barn under 3 år med svår form av epilepsi (särskilt barn med hjärnskada, utvecklingsstörning, genetiska och/eller ämnesomsättningssjukdomar) och vid kombinationsbehandling med andra antiepileptika. Se även avsnitt 4 Eventuella biverkningar.


   Tala med läkare om du vet att det finns ett ärftligt problem i din familj som orsakar en störning i cellernas energiförsörjning.


   Liksom med andra medel mot epilepsi kan kramperna förvärras eller inträffa oftare, när du tar detta läkemedel. Kontakta omedelbart läkare om detta händer.


   Man bör inte sluta tvärt med medicineringen, då risken för anfall kan öka. Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med läkare.

   Barn och ungdomar

   Absenor Depot ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år vid behandling av mani.

   Andra läkemedel och Absenor

   Absenor kan påverka eller påverkas av andra läkemedel såsom:

   • medel mot smärta (acetylsalicylsyra)

   • medel mot magsår (cimetidin)

   • medel mot hjärt-kärlsjukdomar (nimodipin)

   • medel mot epilepsi (etosuximid, felbamat, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, lamotrigin, primidon, rufinamid, topiramat)

   • medel mot ångest (lorazepam)

   • medel mot malaria (meflokin)

   • narkosmedel (propofol)

   • medel vid virusinfektioner (zidovudin)

   • medel vid psykoser och vissa andra psykiska sjukdomar

   • medel mot depression och sömnmedel

   • vissa blodförtunnande medel (warfarin)

   • vissa antibiotika (erytromycin, rifampicin, karbapenemer som ertapenem, imipenem, meropenem, panipenem)

   • vissa blodfettsänkande medel (kolestyramin)

   • vissa medel mot glaukom (acetazolamid)

   • Behandling med antibiotika som innehåller pivalinsyra (pivampicillin, pivmecillinam) bör undvikas.


   Du behöver därför tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Det är inte troligt att Absenor påverkar effekten av p-piller.

   Absenor med mat, dryck och alkohol

   Absenor och Absenor Depot tas i samband med måltid. Alkohol bör inte förtäras i samband med behandlingen, eftersom Absenor ökar alkoholens verkan.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Viktiga råd för kvinnor

   • Valproat kan vara skadligt för det ofödda barnet när det tas av en kvinna under graviditeten.

   • Valproat innebär en risk om det tas under graviditet. Ju högre dos desto större risk, men alla doser innebär en risk.

   • Det kan orsaka allvarliga fosterskador och påverka hur barnet utvecklas när det växer upp. De fosterskador som rapporterats inkluderar ryggmärgsbråck (spina bifida, där skelettet i ryggraden inte utvecklats som det ska), missbildning av ansikte och skalle, missbildning av hjärta, njurar, urinvägar och könsorgan samt armar och ben.

   • Om du tar valproat under graviditeten har du en högre risk än andra kvinnor att få ett barn med fosterskador som kräver medicinsk behandling. Eftersom valproat har använts under många år vet vi att 10 av 100 barn till kvinnor som tar valproat kommer att drabbas av fosterskador. Detta kan jämföras med 2-3 av 100 barn till kvinnor som inte har epilepsi.

   • Det beräknas att 30-40% av förskolebarn till mödrar som tagit valproat under graviditeten kan ha problem med utvecklingen under tidig barndom. De drabbade barnen kan vara sena med att gå och tala, ha sämre intellektuell förmåga än andra barn och ha svårigheter med språket och minnet.

   • Autismspektrumstörning diagnosticeras oftare hos barn som exponerats för valproat och det finns vissa bevis för att barnen kan vara mer benägna att utveckla symtom på ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

   • Om du är kvinna och kan bli gravid ska läkaren endast förskriva valproat till dig, om inget annat hjälper.

   • Innan detta läkemedel ordineras åt dig, ska läkaren ha förklarat vad som kan hända med ditt barn om du blir gravid medan du tar valproat. Om du senare bestämmer dig för att du vill ha barn, ska du inte sluta ta detta läkemedel innan du har diskuterat detta med läkaren och kommit överens om en plan för att byta till ett annat läkemedel om det är möjligt.

   • Fråga läkaren om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den allmänna risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som finns vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.

   FÖRSKRIVNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN
   Om detta är första gången som du får valproat, så kommer läkaren att ha förklarat riskerna som finns för fostret, om du skulle bli gravid. Om du är i fertil ålder måste du se till att använda en effektiv preventivmetod under hela behandlingen. Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du behöver råd om preventivmedel.


   Viktig information:

   • Se till att du använder en effektiv preventivmetod.

   • Berätta omedelbart för läkaren om du är gravid eller tror att du kan vara det.


   PÅGÅENDE BEHANDLING UTAN ATT FÖRSÖKA BLI GRAVID
   Om du fortsätter med valproatbehandling men inte planerar att skaffa barn, måste du se till att använda en effektiv preventivmetod. Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du behöver råd om preventivmedel.


   Viktig information:

   • Se till att du använder en effektiv preventivmetod.

   • Berätta omedelbart för läkaren om du är gravid eller tror att du kan vara det.


   PÅGÅENDE BEHANDLING DÄR MAN ÖVERVÄGER GRAVIDITET
   Om du fortsätter med valproatbehandlingen och du nu överväger att bli gravid, ska du inte sluta ta valproat eller sluta använda preventivmedel, innan du har diskuterat detta med förskrivaren. Du ska tala med läkaren i god tid innan du blir gravid, så att flera åtgärder kan sättas in för att din graviditet ska kunna fortlöpa så smidigt som möjligt och för att minska eventuella risker för dig och ditt ofödda barn så mycket som möjligt.

   Läkaren kan besluta att ändra valproatdosen eller byta till ett annat läkemedel innan du försöker bli gravid.

   Om du blir gravid kommer du att följas noggrant både avseende din underliggande sjukdom och för att kontrollera hur ditt ofödda barn utvecklas.

   Fråga läkaren om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den generella risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som föreligger vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.


   Viktig information:

   • Sluta inte att använda preventivmedel innan du har talat med läkaren och ni tillsammans har utarbetat en plan för att säkerställa att din epilepsi/bipolära sjukdom är under kontroll och att riskerna för barnet har minskats.

   • Berätta omedelbart för läkaren när du vet eller tror att du kan vara gravid.


   OPLANERAD GRAVIDITET UNDER PÅGÅENDE BEHANDLING
   Barn till mödrar som har behandlats med valproat löper en allvarlig risk för fosterskador och problem med utvecklingen, som kan vara svårt funktionsnedsättande. Om du tar valproat och tror att du är gravid eller kan vara det, kontakta omedelbart läkaren. Sluta inte att ta ditt läkemedel innan läkaren säger åt dig att göra det.

   Fråga läkaren om att ta folsyra . Folsyra kan minska den generella risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som föreligger vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.


   Viktig information:

   • Berätta omedelbart för läkaren om du vet att du är gravid eller tror att du kan vara det.

   • Sluta inte att ta valproat om inte läkaren säger åt dig att göra det.


   Se till att du läser patientinformationsbroschyren, som du bör ha fått och diskuterat med läkare eller apotekspersonal.


   Ytterst ovanliga fall av problem med blodkoagulationen har rapporterats hos nyfödda vars mödrar behandlats med valproat under graviditeten. Även hypoglykemi (lågt blodsocker) och hypotyreos (nedsatt funktion hos sköldkörteln, vilket kan orsaka trötthet och viktökning) kan förekomma hos det nyfödda barnet.

   Abstinenssymtom kan förekomma hos nyfödda vars mödrar tagit Absenor under den sista tredjedelen av graviditeten.


   Amning

   Valproat går över i modersmjölk. Rådgör med läkare före användning av Absenor under amning.


   Fertilitet

   Absenor kan eventuellt minska fertiliteten hos både män och kvinnor. Tillgänglig information tyder dock på att fertiliteten återgår till det normala när behandlingen med Absenor upphör.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Absenor kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.   Absenor innehåller

   Absenor innehåller natrium

   Absenor innehåller natrium: 14 mg per 100 mg enterotablet, 42 mg per 300 mg enterotablet, 70 mg per 500 mg enterotablet, 8,3 mg per ml oral lösning, 28 mg per ml orala droppar, 42 mg per 300 mg depottablet och 69 mg per 500 mg depottablet. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   Absenor oral lösning innehåller sorbitol, metylparaben, propylparaben och etanol.

   Absenor oral lösning innehåller sorbitol cirka 385 mg/ml. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder denna läkemedelsform. Sorbitol kan ha en milt laxerande effekt. Kalorivärde: 2,6 kcal/g sorbitol.


   Absenor oral lösning innehåller även metylparaben och propylparaben vilka kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   Absenor oral lösning innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per dos.


   Absenor Depotdepottabletter innehåller sojalecitin

   Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


   3. Hur du tar Absenor

   Observera att läkaren kan ha förskrivit Absenor för annan användning och i annan dos än som anges i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Behandling med Absenor måste inledas och övervakas av en läkare som är specialiserad på behandling av epilepsi eller bipolär sjukdom.


   Dosen ska bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Dygnsdosen kan variera mycket beroende på ålder, kroppsvikt och sjukdomens svårighetsgrad.


   Absenor tas i samband med måltid.

   Depottabletterna sväljs hela tillsammans med vatten eller saft.

   Enterotabletterna har ett skyddande hölje som gör att tabletterna inte löses upp förrän i tarmen, vilket leder till färre magbiverkningar. För att detta hölje ska förbli intakt måste enterotabletterna sväljas hela.

   De orala dropparna kan ges på sked tillsammans med lite fruktmos eller liknande.

   Den orala lösningen innehåller sötningsmedel och har smak av hallon och körsbär.


   Epilepsi


   Depottabletter:

   Vanlig underhållsdos är 20-30 mg/kg kroppsvikt dagligen. Detta motsvarar vanligen 4-10 tabletter (300 mg) eller 2-6 tabletter (500 mg) fördelat på 1-2 doseringstillfällen.


   Depottabletterna kan även användas till barn där så är lämpligt. Vanlig dos för barn är omkring 30 mg/kg kroppsvikt dagligen.


   Enterotabletter, oral lösning och orala droppar:

   Vanlig dos för vuxna vid epilepsi: i början av behandlingen 300 mg 3 gånger dagligen, dosen ökas sedan gradvis tills anfallen är under kontroll.


   Vanlig dos för barn vid epilepsi: i början av behandlingen ges 20-40 mg/kg kroppsvikt delat på 2-3 doser. Dosen ökas sedan gradvis tills anfallen är under kontroll.


   Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med läkaren. I annat fall kan sjukdomen förvärras.


   Absenor kan kombineras med andra läkemedel mot epilepsi. Var då extra uppmärksam på om följande symtom uppträder: trötthet, illamående, huvudvärk, förändrade ögon- och muskelrörelser och kontakta läkare eftersom dosen kan behöva justeras.


   Mani:

   Den dagliga dosen ska fastställas och kontrolleras individuellt av din läkare.


   Startdos:

   Den rekommenderade dagliga startdosen är 750 mg.


   Genomsnittlig daglig dos: 

   Den rekommenderade dagliga dosen ligger vanligen mellan 1000 mg och 2000 mg.

   Om du tagit för stor mängd av Absenor

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Tecken på akut massiv överdos är vanligen koma, med minskad muskelspänning, svaga reflexer, förminskade pupiller, försämrad andning, metabolisk acidos, lågt blodtryck och kollaps av blodcirkulationen.

   Om du har glömt att ta Absenor

   Om du glömmer bort att ta din medicin, så ta dosen så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   AngioödemMindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   Sluta att ta Absenor och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter


   Allvarlig påverkan på levern eller bukspottkörteln Mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   Kontakta omedelbart läkare om följande symtom uppträder:aptitlöshet, illamående, dåsighet och trötthet, som ibland uppträder tillsammans med upprepade kräkningar eller magsmärtor, gulsot, svullnad i ben eller fötter och vid plötsligt försämrad anfallskontroll. Detta kan vara tecken på en allvarlig påverkan på levern eller bukspottkörteln (ibland med dödlig utgång). Detta har i regel drabbat barn under 3 års ålder med flera handikapp, barn som fått höga doser i kombination med andra epilepsimedel och mera sällsynt barn som enbart tar Absenor.


   AgranulocytosSällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

   Absenor kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Rabdomyolys Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Sluta att ta Absenor och kontakta läkare snarast möjligt om du får oförklarlig muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet. (Det finns en ökad risk för rabdomyolys hos personer med en speciell enzymbrist, CPT typ II.)


   Lyells syndrom (toxisk epidermal nekrolys) Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Kontakta omedelbart läkare om du får en allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor).


   Stevens-Johnsons syndrom Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor, exempelvis genitalier.

   Kontakta omedelbart läkare om du får en sådan reaktion.


   Andra biverkningar som kan inträffa

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Darrningar

   • Illamående

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Magbesvär i form av smärtor, kräkningar och diarréer

   • Problem med tandköttet, inflammation i munslemhinnan

   • Övergående och/eller dosberoende håravfall

   • Problem med naglar och nagelbädd

   • Allergiska hudreaktioner

   • Ökad aptit, onormal viktökning, aptitlöshet och viktförlust

   • Förvirring, hallucinationer, aggressivitet, agitation, problem med uppmärksamheten

   • Yrsel

   • Extrapyramidala symtom, stelhet, sömnighet, kramper, försämrat minne, huvudvärk, snabba och okontrollerade ögonrörelser

   • Ökad blödningsbenägenhet på grund av minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni) eller förlängd blödningstid, blödningar, blodbrist

   • Smärtsamma menstruationer

   • Dövhet

   • Leverskada, påverkan på leverfunktionen med ändring av leverfunktionsvärden

   • Minskad mängd natrium i blodet, som bl.a. kan leda till förvirring

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Insomningssvårigheter

   • Myrkrypningar och stickningar, rubbningar i koordinationsförmågan (samordningsförmågan), övergående parkinsonism (skakningar, stelhet), ostadig gång, sänkt medvetandegrad, koma, påverkan på hjärnan, förvärrade kramper som kan inträffa oftare

   • Minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni), brist på alla typer av blodkroppar

   • Tätare urinträngningar, nedsatt njurfunktion

   • Svullnad i ben eller fötter (ödem), vatten i lungsäcken, ökad vätskemängd i kroppen

   • Sänkt kroppstemperatur

   • Trötthet

   • Hårproblem (ändrad hårfärg, hårstruktur, hårväxt)

   • Oregelbunden eller utebliven menstruation, för höga värden av manliga könshormoner

   • Inflammation i bukspottkörteln

   • Inflammation i en kärlvägg (vaskulit)

   • Skelettsjukdomar, t.ex. minskad bentäthet, benskörhet och benbrott. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du behandlas med epilepsimedicin under lång tid, om du vet att du har benskörhet eller om du medicinerar med steroider.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Förlängd blödningstid, onormala koagulationstester, ökat antal vita blodkroppar, nedsatt benmärgsfunktion som inkluderar mycket svår blodbrist (pure red cell aplasia), tillstånd där den normala blodbildningen är störd, blodbrist med förstorade röda blodkroppar

   • SLE (allvarlig autoimmun sjukdom)

   • Psykos, beteendeavvikelser, hyperaktivitet, inlärningssvårigheter, minnesstörning, övergående demenstillstånd

   • Förstoppning

   • Svår leverpåverkan hos äldre barn

   • Förhöjd nivå av ammoniumjoner i blodet

   • Sängvätning, inflammation i njurarna, övergående nedsatt njurfunktion (Fanconis syndrom)

   • Nedsatt funktion i sköldkörteln

   • Infertilitet hos män, polycystiska ovarier (äggstockarna producerar fler äggblåsor än normalt)

   • Biotinbrist (b-vitaminkomponent)

   • Fetma

   • I mycket sällsynta fall har allvarlig hjärnpåverkan rapporterats, i synnerhet vid samtidig behandling med topiramat eller fenobarbital, eller vid en plötslig höjning av natriumvalproatdosen. Ett tillstånd med läkemedelsutlöst hudutslag, förstorade lymfkörtlar och eventuell försämring av andra organ har rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Absenor ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras i originalförpackningen. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Absenor enterotabletter
   Den aktiva substansen är natriumvalproat 100 mg, 300 mg respektive 500 mg.
   Övriga innehållsämnen är povidon, kalciumsilikat, talk, magnesiumstearat, partiellt hydrolyserad polyvinylalkohol, titandioxid, makrogol, polyvinylacetatftalat, natriumvätekarbonat, trietylcitrat, stearinsyra, natriumalginat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, simetikon.


   Absenor oral lösning
   Den aktiva substansen är natriumvalproat 60 mg/ml.
   Övriga innehållsämnen är sorbitol, metylparaben (konserveringsmedel E 218), propylparaben (konserveringsmedel E 216), sackarinnatrium, körsbärsessens, hallonessens, vatten.


   Absenor orala droppar, lösning
   Den aktiva substansen är natriumvalproat 200 mg/ml.
   Övrigt innehållsämne är vatten.


   Absenor Depotdepottabletter
   Den aktiva substansen är natriumvalproat 300 mg respektive 500 mg.
   Övriga innehållsämnen är kopovidon, hypromellos, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, titandioxid (färgämne E 171), talk, lecitin (soja) (E322), xantangummi.

   Läkemedlets utseende

   Absenor 100 mg enterotabletter är vita, runda, kupade, diameter 7,4 mm
   Absenor 300 mg enterotabletter är vita, runda, kupade, diameter 10,4 mm
   Absenor 500 mg enterotabletter är vita, runda, kupade, diameter 12,4 mm.


   Absenor 60 mg/ml oral lösning är färglös med hallon-körsbärssmak.
   Hallon- och körsbärsessensen innehåller etanol.


   Absenor 200 mg/ml orala droppar är färglösa.


   Absenor Depot 300 mg depottabletter är vita, runda, filmdragerade, konvexa, diameter 12,5 mm.
   Absenor Depot 500 mg depottabletter är vita, kapselformade, filmdragerade, storlek 9,9 x 20,8 mm.
   Absenor Depot-förpackningen innehåller en torkmedelskapsel.


   Förpackningsstorlekar:

   Enterotabletter 100 mg: 100 och 300 enterotabletter

   Enterotabletter 300 mg: 100 och 300 enterotabletter

   Enterotabletter 500 mg: 100 och 200 enterotabletter

   Orala droppar, lösning 200 mg/ml: 100 ml

   Oral lösning 60 mg/ml: 200 ml

   Absenor Depot 300 mg och 500 mg: 100 depottabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orion Corporation
   Orionintie 1
   FI-02200 Espoo
   Finland.


   Tillverkare
   Orion Corporation Orion Pharma*
   Orionintie 1
   FI-02200 Espoo
   Finland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-09-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Absenor®

  Enterotablett 300 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 058008
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  149,01 kr

  Jämförpris: 1,49 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?