Bild på Tenutex®
 • Håremulsion mot löss
 • Läkemedel
 • Emulsionen inarbetas i hårbotten. Efter 1 dygn tvättas håret och finkammas för inspektion. Fr. 1 år. Disulfiram och benzylbensoat.
 • Läkemedelsverkets andrahandsval. Behandlingen upprepas efter 8 dagar.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tenutex

   20 mg/g + 225 mg/g kutanemulsion
   disulfiram/bensylbensoat
   cetostearylalkohol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal elelr sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   - Du måste tala med läkare om inte behandlingen har avsedd effekt.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tenutex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tenutex
   3. Hur du använder Tenutex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tenutex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tenutex är och vad det används för

   Tenutex är ett parasitdödande medel mot huvudlöss, flatlöss och skabb. Tenutex har parasitdödande effekt.


   Disulfiram och bensylbensoat som finns i Tenutex kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tenutex

   Använd inte Tenutex

   • om du är allergisk mot disulfiram, bensylbensoat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot organiska svavelföreningar i vulkaniserat gummi.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Tenutex vid behandling av flatlöss eller skabb. Det är viktigt att diagnos är ställd innan behandling inleds, eftersom klåda kan ha andra orsaker som kräver annan behandling.


   Tänk på följande innan du använder Tenutex:

   Undvik kontakt med ögonen.

   Tenutex kan ge upphov till gulfärgning eller en viss kvarstående doft hos vissa textilier. Använd därför alltid oömma kläder och textilier i samband med behandlingen. Skydda även mattor, golv etc.


   Fläckborttagningsråd: Fläckarna bör snarast möjligt behandlas, vilket förslagsvis kan ske på följande sätt:

   1. Använd fläckborttagningsmedel, om materialet så tillåter.

   2. Tvätta med tvättmedel på vanligt sätt, helst i maskin

   Barn

   Vid behandling av barn under 1 år bör alltid läkare rådfrågas.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Rådgör med läkare vid annan behandling än huvudlöss. Det finns endast begränsad erfarenhet av användning under graviditet.


   Det är okänt om Tenutex går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tenutex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Tenutex innehåller cetostearylalkohol

   som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


   3. Hur du använder Tenutex

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Noggrann diagnostik, kontaktspårning och väl genomförd behandling är av stor vikt för ett lyckat resultat.


   HUVUDLÖSS

   Vid huvudlöss bör hela familjen undersökas men behandla endast de personer som har löss eller ägg intill hårbotten. Undersökningen kräver luskam och förstoringsglas. Då medlet är potent och för att minska risken för resistensutveckling ska behandling ”för säkerhets skull” undvikas.

   Bena det handdukstorra håret i mitten och lägg en sträng Tenutex i benan. Massera ut mot sidorna. Lägg nya benor till höger och vänster och genomdränk håret (åtgång beroende på hårlängd, 25-75g) inifrån och ut - det är vid hårbotten lössen håller till och lägger ägg. Undvik att få Tenutex nära ögonen. Tvätta och finkamma håret efter ett dygn.

   För att bli av med lössen krävs i regel behandling 2 gånger med Tenutex kutan emulsion med 8 dagars mellanrum i kombination med daglig noggrann genomkamning av håret. Finkamma och inspektera håret dagligen under 14 dagar efter behandlingen.

   Om så önskas kan man ha en stickad mössa eller liknande över håret under behandlingstiden - dock absolut inte lufttät sådan, t ex badmössa eller plastpåse. Eftersom smitta huvudsakligen sker vid huvud-huvud kontakt behövs ej omfattande städning och rengöring av föremål. Däremot rekommenderas rengöring av kammar, borstar och mössor.

   Utebliven effekt kan bero på oriktig behandling, återsmitta eller resistens. Barn som nyligen smittats och vuxna personer med löss saknar ofta symtom, och kan därför utgöra en viktig smittkälla. Observera att det tar en stund för lössen att dö varför fynd av levande löss direkt efter behandlingen inte behöver vara ett tecken på resistens.

   Kontakta sjukvården om upprepade behandlingsförsök misslyckas.


   FLATLÖSS

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Tenutex vid behandling av flatlöss.

   Massera skrev, armhålor och andra hårbevuxna ställen på kroppen (t ex benen) med Tenutex. Huvudhåret behöver i regel inte behandlas, men skulle lössen uppträda där, behandlar man som vid huvudlöss. Tenutex får inte användas kring ögonen. Vid flatlöss i ögonhår bör därför läkare kontaktas. Vänta med all kroppstvätt i 2 dygn efter Tenutex behandlingen.


   SKABB

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Tenutex vid behandling av skabb.

   1. Grundlig kroppstvätt. Torka väl.

   2. Massera omsorgsfullt in hela kroppen - utom huvudet - med Tenutex (50-60 g). Bara på spädbarn behöver även huvudet behandlas, undvik att få Tenutex nära ögonen. Undvik alltför kraftig gnidning. OBS! Glöm ej att smörja in fotsulor och mellan tår och fingrar. Varje kvadratmillimeter av kroppen skall vara täckt av salvan i 24 timmar.

   3. Vänta ett dygn med all kroppstvätt. Använd gummihandskar, som sedan slängs, vid disk och andra våta arbeten. Smörj åter in händerna med Tenutex efter arbetet samt även efter varje handtvätt.

   4. Tvätta kroppen grundligt 1 dygn efter behandlingen. Byt samtliga kläder närmast kroppen, byt sänglinne, samtliga handdukar, badlakan etc. Alla textilier samt skor som har varit i nära kontakt med kroppen ska tvättas eller vädras under 3-5 dygn.

   5. Vid svåra fall av skabb upprepas behandlingen (enligt punkt 1-4) efter en vecka.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du använt för stor mängd av Tenutex

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta sjukvården omgående om du drabbas av följande biverkning:

   Allvarlig allergisk reaktion med symptom som feber, hudutslag, svullnad och blodtrycksfall (anafylaktisk reaktion). Denna biverkning har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).


   Övriga biverkningar

   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktioner t ex hudrodnad, hudutslag, sveda, håravfall. Missfärgning av blont hår har rapporterats.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska hudreaktioner mot organiska svavelföreningar.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Tenutex ska förvaras

   Förvaras vid 2-8ºC (i kylskåp).

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 g kutan emulsion:

   • De aktiva substanserna är disulfiram 20 mg och bensylbensoat 225 mg.

   • Övriga innehållsämnen är kakaofett, stearinsyra, trolamin, cetostearylalkohol, eucalyptusolja och vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit till gulvit kutan emulsion.

   Laminattub 100 g.

   Innehavare av godkännade för försäjning

   Bioglan AB

   Box 503 10

   202 13 Malmö


   Tillverkare:

   Apotek Produktion & Laboratorier, Celsiusgatan 43 (Box 17), 201 20 Malmö


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tenutex®

  Kutan emulsion 20 mg/g + 225 mg/g 100 gram Tub

  • Varunummer: 535773
  • Tillverkare: Bioglan AB

  239 kr

  Jämförpris: 239 kr / st

  Finns i webblager. Leverans 1-2 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/tenutex-kutan-emulsion-20-mg-per-g-plus-225-mg-per-g-100-gram-tub-51658/ 51658 Tenutex® https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/535773s.jpg 239.00 239.00 SEK Tenutex InStock Håremulsion mot löss Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Underlivsbesvär Meny/Intim, underliv & sex/Underlivsbesvär/Flatlöss Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Huvudlöss Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kutan emulsion 20 mg/g + 225 mg/g 100 gram Tub