• Extrakt av röd solhatt
 • Medel vid sår- och brännskador
 • Trad. använt för behandling av munsår & andra ytliga, mindre sår, såsom självsprickor i mungipor & fingertoppar
 • Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Salva vid munsår

   salva
   Pressaft från röd solhatt
   ullfettalkoholer, sorbinsyra och propylenglykol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD SALVA VID MUNSÅR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SALVA VID MUNSÅR
   3. HUR DU ANVÄNDER SALVA VID MUNSÅR
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SALVA VID MUNSÅR SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD SALVA VID MUNSÅR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Salva vid munsår är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för behandling av munsår och andra ytliga, mindre sår, så som självsprickor i mungipor och fingertoppar.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SALVA VID MUNSÅR

   Använd inte Salva vid munsår

   • om du är allergisk (överkänslig) mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, maskros, kamomill, malört eller prästkrage) eller mot något av övriga innehållsämnen i Salva vid munsår.

   Varningar och försiktighet

   • Om du observerar tecken på hudinfektion under användningen bör du kontakta läkare för rådgivning.

   • Salva vid munsår är endast avsedd för utvärtes bruk.

   • Salva vid munsår rekommenderas inte till barn under 12, eftersom erfarenheten är begränsad.

   Andra läkemedel och Salva vid munsår

   Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

   Graviditet, amning och fertilitet

   I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Salva vid munsår har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Salva vid munsår innehåller ullfettalkoholer, sorbinsyra och propylenglykol

   Salvan innehåller ullfettalkoholer och sorbinsyra som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) och propylenglykol som kan ge hudirritation.


   3. HUR DU ANVÄNDER SALVA VID MUNSÅR

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

   För användning på huden.

   Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år:

   Salvan påstrykes tunt och täckande 2 - 3 gånger dagligen. Tvätta händerna efter appliceringen.

   Salva vid munsår bör inte användas kontinuerligt under längre tid än 7 dagar per behandlingsperiod.

   Salva vid munsår rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Salva vid munsår

   Om du har använt för stor mängd av Salva vid munsår, eller om ett barn har råkat få i sig salvan av misstag, kontakta läkare, sjukvårdspersonal eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Salva vid munsår orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner kan förekomma, oftast i form av hudutslag. I mycket sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner (lokala utslag, kontaktdermatit, eksem och angioödem på läpparna) inträffa.

   Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR SALVA VID MUNSÅR SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Oöppnad förpackning används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Öppnad tub kan användas i 6 månader.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är pressaft av Echinacea purpurea (L.) Moench, ört (röd solhatt) 160 mg. Vid tillverkningen av 1 g salva åtgår motsvarande ca 336 mg färsk ört av röd solhatt.

   • Övriga innehållsämnen är renat vatten, flytande paraffin, gult vaselin, propylenglykol, mikrokristallint vax, etanol (96% v/v), glycerinsorbitanfettsyreester, ullfettalkoholer, polyetylenglykol 45/dodecylglykol sampolymer, magnesiumsulfatheptahydrat och sorbinsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aluminiumtub (10 g, 20 g, 40 g eller 50 g) med skruvkork av polyeten.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av registrering för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-07-01


  • Denna produkt används inom följande områden:

  Salva vid munsår

  Salva 20 gram Tub

  • Varunummer: 210000
  • Tillverkare: Meda AB

  79 kr

  Jämförpris: 79 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/salva-vid-munsar-salva-20-gram-tub-224893/ 224893 Salva vid munsår https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/210000s.jpg 79.00 79.00 SEK InStock Extrakt av röd solhatt Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Munherpes Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Salva 20 gram Tub