Skonsammare för planeten

Apoteket är en del av miljoner människors vardag och vi gör allt för att våra kunder ska må bra. Samtidigt är vi medvetna om att vi påverkar vår planet. Därför jobbar vi hela tiden för att minska vårt avtryck både i vår egen verksamhet och i vår värdekedja. I vår kvalitetskontroll strävar vi efter att våra egna produkter ska så långt som möjligt vara snälla mot miljön.  

Vi har koll på ingredienser 

Innan vi tar in en ny egen produkt kontrollerar vi alltid ingredienserna utifrån de tre stora negativa miljöaspekterna enligt REACH och CLP: 

 • Akvatisk toxicitet: Ett ämnes ekotoxikologiska inverkan på kort och lång sikt på vattenlevande organismer. 
 • Persistens: Ett ämnes biologiska nedbrytbarhet i miljön. 
 • Bioackumulering:  Ett ämnes potential att bioackumuleras i levande organismer.  

De ingredienser som har minst två av dessa egenskaper är särskilt viktiga i vår miljökontroll och väljs därför bort så långt som möjligt. Dessutom kontrollerar vi att: 

 • Användning av PVC begränsas så långt som möjligt. 
 • Mikroplaster inte används i kosmetiska produkter som sköljs av och att användningen begränsas så långt som möjligt för andra områden. 
 • Endast certifierad palmolja används.  
 • Inga produkter innehåller miljöfarliga cykliska siloxaner eller allergiframkallande konserveringsmedel som avger formaldehyd eller methylisothiazolinone/ methylchloroisothiazolinone (MI/MCI).  

2022 har vi fokus på PFAS, vilket är en grupp om över 4 700 ämnen som finns i bland annat stekpannor, kläder, matförpackningar och skönhetsprodukter. Ämnena är extremt svårnedbrytbara och kan också vara hälsofarliga. Apoteket deltar i forskningsinstitutet RISE:s projekt för att identifiera vilka produkter som innehåller PFAS och hitta bättre alternativ. Läs mer här. 

Inget onödigt material – mer återvinningsbart  

Våra egna produkter ska så långt som möjligt ha återvinningsbara förpackningar. Vi samverkar med Förpacknings- och tidningsinsamlingen och våra leverantörer för att förbättra förpackningsdesign och materialval ur återvinningssynpunkt. Vi informerar också våra kunder om vikten av källsortering - det ska vara lätt att förstå hur produkten ska återvinnas. Våra insatser bidrar i förlängningen till att förbättra återvinningsgraden i samhället.   

Våra egna produkter har som regel ingen extra ytterförpackning vilket minskar materialåtgången framför allt för papper. I undantagsfall kan en ytterförpackning behövas, till exempel om innerförpackningens yta är för liten för att plikttexter ska rymmas, eller om innerförpackningen inte kan ställas upprätt i butikshyllan.  

Mot minskat klimatavtryck 

Apoteket har åtagit sig att sätta Science Based Targets, det vill säga vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det är en ambitionshöjning för vårt klimatarbete som bland annat innebär att vi har kartlagt klimatpåverkan i hela vår värdekedja. Kartläggningen visar att vår allra största utsläppskälla är tillverkningen av produkterna vi säljer, framför allt läkemedel som utgör den största delen av vårt sortiment. Därför kommer vi fördjupa dialogen med våra leverantörer, även leverantörerna av våra egna produkter, för att hitta sätt att minska klimatpåverkan. Läs mer om våra klimatambitioner här. 

Många av våra egna produkter tillverkas i Sverige vilket är ett sätt att minska vårt avtryck, då närproducerat innebär kortare transportvägar men också möjligheten till nära dialog med leverantören och platsbesök vid tillverkningsenheter. 

Leverantörernas miljöpåverkan 

Även våra leverantörers verksamhet påverkar miljön. Därför kontrollerar vi alltid att leverantören lever upp till kraven i vår uppförandekod innan vi tar in en ny produkt i sortimentet. På så sätt bidrar vi till minskad miljöpåverkan vid tillverkning. Läs mer om våra krav på leverantörerna här. 

Uppförandekoden bygger på internationella konventioner och riktlinjer, som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Den innefattar områdena miljö, sociala och affärsetiska frågor samt djurskydd. Här kan du läsa vår uppförandekod 

Apotekets riskklassning avgör leverantörsgranskningen genomförs i form av självutvärderingar, redovisning av tredjepartscertifikat eller genom platsbesök.  

Ännu fler insatser för miljön 

Vi har mycket annat att vara stolta över på miljöområdet, till exempel:  

 • Apoteket är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2007. Det innebär att oberoende revisorer granskar vårt miljöarbete varje år, från företagsledning till butik. Vårt miljöcertifikat är ett bevis på att vi har ett väl fungerande miljöarbete. Läs mer här. 
 • Under 2021 antog vi en ny strategi som bland annat tar sikte på att inga läkemedel eller farliga kemikalier ska hamna i miljön. Vi arbetar också för att bli klimatneutrala i linje med Parisavtalet och ska öka andelen cirkulära materialval. Strategin omsätts nu i konkreta handlingsplaner. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här 
 • Vi har introducerat en ny e-handelskartong som består av 100 procent återvunnet papper. Fyllnadsmaterial av plast har vi ersatt med papper, med undantag då bubbelplast behövs som stötdämpning till ömtåliga artiklar. Läs mer här 
 • Vi erbjuder fossilfria leveransalternativ till kunder som beställer via vår e-handel. Läs mer om våra fossilfria leveranser här 
 • Vi belönar våra kunder med dubbel miljöbonus när de lämnar in sina överblivna läkemedel till oss. Vår kampanj Den Stora läkemedelsinsamlingen sprider kunskap om vikten av att inte spola ned läkemedelsavfall i avloppet. Läs mer här. 
 • Apotekets nya miljöcertifierade e-handelslager växer fram i Eskilstuna. Lagret blir självförsörjande på solenergi tack vare 11 000 m2 solceller på anläggningens tak, en av Sveriges största takmonterade anläggningar. Läs mer om vårt lager här.