Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zopiklon Pilum

   5 mg filmdragerade tabletter
   Zopiklon
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkninger som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zopiklon Pilum är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zopiklon Pilum
   3. Hur du använder Zopiklon Pilum
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zopiklon Pilum ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zopiklon Pilum är och vad det används för

   Zopiklon Pilum är ett sömnmedel som påverkar de centra i hjärnan som gör att vi kan sova. Zopiklon Pilum har vanligen effekt inom 30 minuter.

   Zopiklon Pilum används för behandling av olika former av sömnbesvär t.ex. svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller många nattliga uppvaknanden hos vuxna. Zopiklon Pilum används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär hos vuxna.

   Zopiklon som finns i Zopiklon Pilum kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zopiklon Pilum

   Använd inte Zopiklon Pilum

   • om du är allergisk mot zopiklon eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har allvarlig leversjukdom,

   • om du har sjukdomen myastenia gravis (muskelsjukdom),

   • om du har uttalade andningsstillestånd under sömnen (sömnapné),

   • om du har allvarligt nedsatt andningsfunktion.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zopiklon Pilum:

   • om du har nedsatt leverfunktion,

   • om du har nedsatt andningsfunktion,

   • om du är äldre,

   • om du tidigare har varit beroende av droger eller alkohol.

   Beroende och utsättningssymtom

   Användning av läkemedel som Zopiklon Pilum kan leda till fysiskt och psykiskt beroende. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstid. Risken är också högre hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol eller läkemedel och/eller har en uttalad personlighetsstörning.

   Om fysiskt beroende uppkommer kan ett plötsligt avbrott i behandlingen leda till utsättningssymtom (se avsnitt 3 ”Om du slutar att ta Zopiklon Pilum”).

   Sömnlöshet som återkommer efter avslutad behandling

   Efter att behandlingen med läkemedel som Zopiklon Pilum avslutats kan tillfällig sömnlöshet återkomma i en mer allvarlig form. Andra symtom kan vara humörförändringar, ångest och rastlöshet. Risken för detta är större om du avbryter behandlingen plötsligt.

   Toleransutveckling

   Effekten av läkemedel som Zopiklon Pilum kan minska efter upprepad dosering under ett antal veckor. Detta kallas toleransutveckling. Rådgör med din läkare om du upplever att effekten av Zopiklon Pilum minskar.

   Nedsatt korttidsminne

   Läkemedel som Zopiklon Pilum kan leda till nedsatt korttidsminne. Det kan inträffa några timmar efter att man tagit läkemedlet. För att minska risken för detta bör du se till att få sova ostört i 7 till 8 timmar efter intag av Zopiklon Pilum.

   Psykiska reaktioner

   Vid användning av läkemedel som Zopiklon Pilum kan följande reaktioner inträffa:

   • rastlöshet

   • upprördhet

   • irritabilitet

   • aggressivitet

   • vanföreställningar (illusioner)

   • raserianfall

   • mardrömmar

   • se, höra eller känna saker som inte är verkliga (hallucinationer)

   • allvarligt psykiskt tillstånd med personlighetsförändring och förlorad verklighetskontakt (psykos)

   • opassande beteende

   • övriga beteendestörningar

   Risken för dessa reaktioner är högre för äldre patienter. Om du upplever något av symtomen ovan ska du sluta ta Zopiklon Pilum och kontakta din läkare för råd.

   Sömngång

   Sömngång och annat liknande beteende, såsom köra bil, laga och äta mat eller ringa telefonsamtal i sömnen, utan att minnas händelsen efteråt, har rapporterats för patienter som tagit zopiklon och inte varit tillräckligt vakna.

   Risken för dessa beteenden ökar:

   • om alkohol eller vissa andra läkemedel (t ex narkotiska, smärtstillande, antipsykotiska, ångestdämpande/lugnande läkemedel eller sömnmedel) används under behandlingen med Zopiklon Pilum

   • om Zopiklon Pilum används i högre doser än de rekommenderade.

   Om du upplever något av symtomen ovan ska du kontakta din läkare omedelbart. Din läkare kan besluta om att avbryta behandlingen med Zopiklon Pilum.

   Barn

   Zopiklon Pilum rekommenderas inte till barn under 18 år.

   Zopiklon Pilum kan framkalla muntorrhet, vilket kan öka risken för hål i tänderna. Du bör därför vara extra noga med tandhygienen. Tandborstning med fluortandkräm två gånger per dag rekommenderas.

   Andra läkemedel och Zopiklon Pilum

   Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Zopiklon Pilum. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med:

   • läkemedel mot depression, ångest och demens (psykofarmaka)

   • medel mot bakterie- och svampinfektioner som innehåller erytromycin, itrakonazol och rifampicin

   • läkemedel som används vid behandling av epilepsi som innehåller fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin

   • vissa läkemedel som används vid behandling av HIV infektioner,

   • naturläkemedel som innehåller Johannesört.


   Samtidig användning av Zopiklon Pilum och opioidläkemedel (starka smärtstillande läkemedel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner) ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.


   Om läkaren förskriver Zopiklon Pilum samtidigt med opioidläkemedel, ska dosen och

   behandlingstiden begränsas av läkaren.


   Tala om för läkaren om du tar något opioidläkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

   Zopiklon Pilum med mat, dryck och alkohol

   Undvik samtidig användning av grapefrukt eller grapefruktjuice eller alkohol under behandlingen med Zopiklon Pilum.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Zopiklon Pilum under graviditet.

   Zopiklon Pilum passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Zopiklon Pilum kan reaktionsförmågan försämras, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsarbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Zopiklon Pilum innehåller laktos

   Zopiklon Pilum innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Zopiklon Pilum

   Använd alltid Zopiklon Pilum enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen och behandlingstiden ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Behandlingstiden bör vara så kort som möjligt och behandlingen bör trappas ut gradvis.

   Vanlig dos för vuxna: En tablett vid sänggåendet.

   Eftersom tabletterna vanligen verkar inom en halvtimme är det viktigt att man tar dem i anslutning till sänggåendet eller först när en naturlig insomning uteblivit. För att få effekt snabbt bör tabletterna tas i upprätt ställning tillsammans med 1/2 glas vatten.

   Användning för barn

   Zopiklon Pilum ska inte ges till barn under 18 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Zopiklon Pilum

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Zopiklon Pilum

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Zopiklon Pilum

   Om man avbryter behandlingen plötsligt efter långtidsbehandling kan så kallade utsättningssymptom förekomma. Exempel på sådana symptom kan vara huvudvärk, muskelsmärtor, extrem ångest, spänning, rastlöshet, förvirring och irritabilitet.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omdelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:

   Sluta att ta Zopiklon Pilum och kontakta omedelbart läkare om du fåren allvarlig allergisk reaktion med något av följande symtom (angioödem, anafylaktisk chock) (sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   - svårigheter att svälja

   - nässelutslag och andningssvårigheter

   - blodtrycksfall

   Övriga biverkningar kan förekomma:

   Vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Muntorrhet, bitter smak i munnen (ofta övergående). Dåsighet, som är beroende av dosens storlek.

   Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Huvudvärk, förändrat drömmönster, illamående, oro, yrsel.

   Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Aggressivitet, förvirring, irritation, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, hallucinationer, ångest. Hudutslag, klåda, nässelfeber.

   Påverkan på leverenzymer.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zopiklon Pilum ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt och fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är zopiklon. En tablett innehåller 5 mg zopiklon.

   • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärnan: vattenfritt kalciumvätefosfat, potatisstärkelse, magnesiumstearat, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat.

   Filmdrageringen: hypromellos, titandioxid (E 171), laktosmonohydrat, makrogol, triacetin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   Vit, rund, filmdragerad bikonvex tablett. Diameter 6 mm.

   Förpackningsstorlekar

   Blister: 10, 30 eller 100 tabletter.

   Plastburk 250 eller 500 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark

   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB, Box 56048, 102 17 Stockholm, info@orifarm.com

   Tillverkare

   AS Grindeks, Krustpils iela 53, LV-1057 Rīga, Lettland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zopiklon Pilum

  Filmdragerad tablett 5 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 463334
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  52,44 kr

  Jämförpris: 1,75 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.