Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Remodulin

   1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml och 10 mg/ml infusionsvätska, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal (se avsnitt 4).


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD REMODULIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER REMODULIN
   3. HUR DU ANVÄNDER REMODULIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR REMODULIN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning:

   UNITED THERAPEUTICS EUROPE LTD.

   Unither House

   Curfew Bell Road

   Chertsey

   KT16 9FG

   STORBRITANNIEN

   Tillverkare

   McGregor Cory Limited

   Middleton Close,

   Banbury

   Oxfordshire

   OX16 4RS

   STORBRITANNIEN


   Penn Pharmaceutical Services Limited

   Units 23-24

   Tafarnaubach Industrial Estate

   Tafarnaubach

   Tredegar

   Gwent

   NP22 3AA

   STORBRITANNIEN

   1. VAD REMODULIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Läkemedlets utseende:

   Remodulin är en färglös till lätt gulfärgad lösning

   Vad Remodulin är

   Det aktiva innehållsämnet i Remodulin är treprostinil.

   Treprostinil tillhör en grupp av läkemedel som fungerar på nästan samma sätt som de naturligt förekommande prostacyklinerna. Prostacykliner är hormonlika substanser som sänker blodtrycket genom att de får blodkärlen att slappna av så att de vidgar sig, vilket gör att blodflödet underlättas. Prostacykliner kan också ha effekt genom att förhindra att blodet levrar sig.

   Vad Remodulin används för att behandla

   Remodulin används för att behandla idiopatisk eller ärftlig pulmonell arteriell hypertension (PAH) hos patienter med måttligt svåra symptom. Pulmonell arteriell hypertension är ett tillstånd då blodtrycket är för högt i blodkärlen mellan hjärtat och lungorna, vilket ger andfåddhet, yrsel, trötthet, svimning, hjärtklappning eller onormala hjärtslag, torrhosta, bröstsmärta och svullna vrister eller ben.


   Remodulin ges i början som kontinuerlig subkutan infusion (infusion under huden). En del patienter tål kanske inte detta p.g.a. smärta och svullnad på administreringsstället. Din läkare avgör om Remodulin i stället kan ges som kontinuerlig intravenös infusion (infusion i en ven). Detta kräver att en centralvenös kateter sätts in, vilken vanligen görs i nack-, bröst- eller ljumskområdet.


   Hur Remodulin verkar

   Remodulin sänker blodtrycket i lungartären genom att förbättra blodflödet och minska arbetet för hjärtat. Förbättrat blodflöde leder till förbättrad syretillförsel till kroppen och minskad belastning för hjärtat, vilket gör att det fungerar effektivare. Remodulin förbättrar de symtom som är förknippade med PAH och förmågan att motionera hos patienter som är begränsade när det gäller aktivitet.


   2. INNAN DU ANVÄNDER REMODULIN

   Använd inte Remodulin:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot treprostinil eller mot något av övriga innehållsämnen i Remodulin

   • om du har diagnostiserats med en sjukdom som kallas “pulmonell venocklusiv sjukdom”. Detta är en sjukdom då de blodkärl som transporterar blod genom lungorna blir svullna och igensatta, vilket ger ökat tryck i blodkärlen mellan hjärtat och lungorna.

   • om du har allvarlig leversjukdom

   • om du har hjärtproblem, till exempel:


    • hjärtinfarkt (hjärtattack) inom de senaste 6 månaderna

    • allvarliga förändringar i hjärtfrekvensen

    • allvarlig kranskärlssjukdom eller instabil kärlkramp

    • hjärtfel har diagnostiserats, exempelvis ett klaffel som gör att hjärtat arbetar dåligt

    • hjärtsjukdom som inte behandlas eller inte kontrolleras noggrant av läkare

   • om du har särskilt hög risk för blödningar - till exempel aktiva magsår, skador eller andra blödningstillstånd

   • om du haft stroke (slaganfall) inom de senaste 3 månaderna eller något annat avbrott i blodförsörjningen till hjärnan.


   Var särskilt försiktig med Remodulin:

   Innan du börjar ta Remodulin, tala om för din läkare:

   • om du har någon leversjukdom

   • om du har någon njursjukdom

   • om du har fått veta att du är medicinskt överviktig (BMI på mer än 30 kg/m2)

   • om du har HIV (humant immunbristvirus)-infektion

   • om du har högt blodtryck i levervenerna (portahypertension)

   • om du har ett medfött hjärtfel som påverkar blodflödet genom hjärtat

   • om du följer en natriumfattig kost.


   Under behandlingen med Remodulin ska du tala om för din läkare:

   • om ditt blodtryck sjunker (hypotoni)

   • om du drabbas av snabbt ökande andningssvårigheter eller ihållande hosta (detta kan ha samband med blodöverfyllnad i lungorna eller astma eller något annat tillstånd), rådfråga omedelbart din läkare

   • om du får kraftig blödning, eftersom treprostinil kan öka risken genom att förhindra att blodet levrar sig

   • om du får feber när du får Remodulin intravenöst eller om stället för den intravenösa katetern blir rött, svullet och/eller smärtsamt vid beröring, då detta kan vara tecken på infektion.


   Graviditet och amning

   Remodulin rekommenderas inte om du är gravid, planerar att bli gravid eller tror att du är gravid, om inte din läkare anser det vara nödvändigt. Detta läkemedels säkerhet vid användning under graviditet har inte fastställts.


   Användning av Remodulin rekommenderas inte under amning, om inte din läkare anser det vara nödvändigt. Du bör sluta att amma om du har ordinerats Remodulin, eftersom det inte är känt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk.


   Användning av preventivmedel rekommenderas starkt under behandling med Remodulin.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Remodulin kan orsaka lågt blodtryck med yrsel eller svimning. Under sådana förhållanden ska du inte köra bil eller använda maskiner och du ska be din läkare om råd.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Remodulin

   Tala om för din läkare om du står på saltfattig kost. Han/hon kommer att ta hänsyn till att en injektionsflaska med Remodulin innehåller upp till 58,6 mg natrium.

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Tala om för din läkare om du tar:

   • läkemedel som används för behandling av högtblodtryck (blodtryckssänkande medel eller andra kärlvidgande medel)

   • läkemedel som används för att öka urinutsöndringen (diuretika), däribland furosemid

   • läkemedel som förhindrar att blodet levrar sig (blodförtunnande medel), såsom warfarin, heparin eller kväveoxidbaserade medel

   • icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) (t.ex. acetylsalicylsyra, ibuprofen)

   • läkemedel som kan öka eller minska effekten av Remodulin (t.ex. gemfibrozil, rifampicin, trimetoprim, deferasirox, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, johannesört) eftersom din läkare kan behöva justera dosen av Remodulin.


   3. HUR DU ANVÄNDER REMODULIN

   Doseringsanvisning

   Ta alltid Remodulin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Remodulin ges som en kontinuerlig infusion antingen:

   • subkutant (under huden) genom ett smalt rör (kanyl) som placeras i buken eller låret

   • intravenöst via ett plaströr (kateter) som vanligen anläggs i hals-, bröst- eller ljumskområdet.


   I båda fallen trycks Remodulin igenom röret med hjälp av en portabel pump.


   Innan du lämnar sjukhuset eller klinken kommer läkaren att tala om för dig hur du ska bereda Remodulin och med vilken hastighet pumpen ska ge dig Remodulin. Du får också information om hur du använder pumpen på rätt sätt och vad du ska göra om den slutar att fungera. Du får också information om vem du ska kontakta i en nödsituation.


   Spolning av infusionsslangen medan den är kopplad kan orsaka oavsiktlig överdosering.


   Remodulin späds ut endast när det ges intravenöst:

   Endast för intravenös infusion: Om Remodulin ges som kontinuerlig intravenös infusion, får du späda ut Remodulin-lösningen endast med sterilt vatten för injektionsvätskor eller med 0,9-procentig natriumkloridlösning för injektionsvätskor (som du får av din läkare).


   Vuxna patienter

   Remodulin finns som 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml eller 10 mg/ml infusionsvätska, lösning. Din läkare fastställer den infusionshastighet och infusionsdos som är lämplig för ditt tillstånd.


   Överviktiga patienter

   Om du är överviktig (väger 30 % eller mer än din idealiska kroppsvikt) bestämmer din läkare de första och följande doserna baserat på din idealiska kroppsvikt. Se även avsnitt 2, ”Var särskilt försiktig”.


   Äldre personer

   Din läkare fastställer den infusionshastighet och infusionsdos som är lämplig för ditt tillstånd.


   Barn och ungdomar

   Det finns begränsade data för barn och ungdomar.


   Dosjustering

   Infusionshastigheten kan sänkas eller höjas individuellt endast under medicinsk övervakning.


   Målet med att justera infusionshastigheten är att fastställa en effektiv underhållshastighet som förbättrar symtomen på pulmonell arteriell hypertension samtidigt som eventuella biverkningar minimeras.

   Om dina symtom ökar eller om du behöver fullständig vila, eller är bunden till sängen eller stolen, eller om någon fysisk aktivitet ger obehag och dina symtom förekommer vid vila, ska du inte öka dosen utan läkarordination. Remodulin kanske inte längre räcker för att behandla din sjukdom och annan behandling kan behövas.


   Hur kan infektioner i blodomloppet förebyggas under behandling med Remodulin som ges intravenöst?

   Liksom med all långvarig intravenös behandling finns det en risk för infektioner i blodomloppet. Din läkare instruerar dig i hur du undviker detta.

   Om du använt för stor mängd av Remodulin

   Om du oavsiktligt överdoserar Remodulin kan du drabbas av illamående, kräkningar, diarré, lågt blodtryck (yrsel, berusningskänsla eller svimning), hudrodnad och/eller huvudvärk.


   Om någon av dessa effekter blir svåra, så ska du omedelbart kontakta läkare eller sjukhus. Din läkare kan minska dosen eller avbryta infusionen tills symtomen har försvunnit. Behandling med Remodulin-infusionslösning inleds på nytt med en dos som din läkare rekommenderar.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du slutar att använda Remodulin

   Använd alltid Remodulin enligt läkarens eller sjukhusspecialistens anvisningar. Sluta inte att använda Remodulin om inte din läkare har sagt att du ska göra det.


   Tvärt avbrytande eller plötsliga dossänkningar av Remodulin kan göra att den pulmonella arteriella hypertensionen återkommer, med risk för snabb och allvarlig försämring av ditt tillstånd.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Remodulin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 av 10 patienter)

   • vidgade blodkärl med hudrodnad

   • smärta eller rodnad vid infusionsstället

   • missfärgning av huden eller blåmärken vid infusionsstället

   • blödning

   • huvudvärk

   • hudutslag

   • illamående

   • diarré

   • smärta i käkarna


   Vanligabiverkningar (fler än 1 av 100 patienter)

   • yrsel

   • berusningskänsla eller svimning på grund av lågt blodtryck

   • klåda eller hudrodnad

   • svullnad av fötter, vrister och ben eller vätskeansamling

   • blödningar såsom näsblödning, upphostning av blod, blod i urinen, blödning i tandköttet, blod i avföringen


   Andra möjliga biverkningar

   • infektion på infusionsstället

   • varbildning på infusionsstället

   • minskat antal blodkroppar (blodplättar) som gör att blodet levrar sig (trombocytopeni)

   • blödning på infusionsstället

   • skelettsmärta

   • hudrodnader med missfärgning eller upphöjda knölar

   • vävnadsinfektion under huden (cellulit)


   Ytterligare biverkningar som förknippas med intravenösadministrering

   • inflammation i venen

   • bakterieinfektion i blodomloppet (bakteremi) (se avsnitt 3)

   • svår bakterieinfektion i blodet (septikemi)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR REMODULIN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Använd inte Remodulin om du märker någon skada på injektionsflaskan, missfärgning eller andra tecken på försämring.


   En injektionsflaska med Remodulin måste användas eller kasseras inom 30 dagar efter första öppnandet.


   Vid kontinuerlig subkutan infusion måste reservoaren (sprutan) med outspädd Remodulin användas inom 72 timmar.


   Vid kontinuerlig intravenös infusion måste reservoaren (sprutan) med utspädd Remodulin användas inom 24 timmar.


   Utspädd lösning som eventuellt blivit över ska kasseras.


   För instruktioner om användning, se avsnitt 3, ”HUR DU ANVÄNDER REMODULIN”.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga din läkare eller sjukhusspecialist hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är treprostinil 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml.


   Övriga innehållsämnen är natriumcitrat, natriumklorid, natriumhydroxid, saltsyra, metakresol och vatten för injektionsvätskor.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Remodulin är en färglös till lätt gulfärgad lösning, som finns i en 20 ml klar injektionsflaska av glas förseglad med en gummipropp och färgkodad hatt.


   • Remodulin 1 mg/ml infusionsvätska, lösning, har en gul hatt av gummi.

   • Remodulin 2,5 mg/ml infusionsvätska, lösning, har en blå hatt av gummi.

   • Remodulin 5 mg/ml infusionsvätska, lösning, har en grön hatt av gummi.

   • Remodulin 10 mg/ml infusionsvätska, lösning, har en röd hatt av gummi.


   Varje kartong innehåller en injektionsflaska.   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015–05–25

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Remodulin

  Infusionsvätska, lösning 2,5 mg/ml 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 562419
  • Tillverkare: NordicInfu Care AB

  67.046,25 kr

  Jämförspris: 3.352,31 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?