Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Liothyronin

   20 mikrog tabletter
   liotyroninnatrium
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Liothyronin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Liothyronin
   3. Hur du använder Liothyronin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Liothyronin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Liothyronin är och vad det används för

   Liotyronin är ett hormon som normalt bildas i levern och i sköldkörteln och som är av betydelse för ämnesomsättningen.


   Liothyronin används när snabb effekt och omsättning av sköldkörtelhormon krävs, t.ex. i samband med utredningar av olika slag. Liothyronin kan också användas i kombination med tyroxin vid otillräcklig bildning av liotyronin i kroppen.


   Liotyroninnatrium som finns i Liothyronin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Liothyronin

   Använd inte Liothyronin

   - Om du är allergisk mot liotyroninnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   - Liothyronin ska inte användas av personer som har nedsatt funktion av binjurar och hypofysframlob.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Liothyronin.


   Berätta för läkaren om du har åderförkalkning och myxödem (en sköldkörtelsjukdom).

   Andra läkemedel och Liothyronin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Behandlingseffekten kan påverkas om Liothyronin tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


   Om du använder både Liothyronin och läkemedel mot sura uppstötningar (antacida) eller järnmedicin, ska du låta det gå minst två timmar mellan intag av dessa preparat och Liothyronin.

   Kalciumprodukter och Liothyronin bör tas med några timmars mellanrum.


   Vissa receptbelagda läkemedel kan också påverka eller påverkas av samtidig behandling med Liothyronin. Det gäller bl a digitalisglykosider som används vid hjärtsjukdomar, vissa fettsänkande medel som kolestyramin och kolestipol samt polystyrensulfonat som används vid behandling av förhöjda kaliumvärden i blod (hyperkalemi).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Erfarenhet av behandling med Liothyronin under graviditet är begränsad. Fördelar med behandling under graviditet ska vägas mot eventuella risker. Rådgör med läkare innan du använder Liothyronin under graviditet.


   Amning

   Liothyronin passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik. Liothyronin kan användas vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan av förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Liothyronin innehåller laktos

   Liothyronin innehåller laktos, vilket kan vara av betydelse för personer med laktosintolerans.


   3. Hur du använder Liothyronin

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.


   Tabletten kan delas i lika stora doser.

   Om du använt för stor mängd av Liothyronin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Vid akut överdosering med liothyronin ses vanligen lindriga till måttliga symtom som hyperaktivitet, oro, irritabilitet, darrningar, svettningar, feber, hjärtklappning, diarré, eventuellt sömnsvårigheter, huvudvärk och kräkningar. Symtom debuterar inom 4-12 timmar.

   Vid subakut överdosering finns utöver nämnda symtom risk för muskelsvaghet, förvirring, kramper, koma, uttorkning, hjärtrytmrubbningar och chock.

   Vid kronisk förgiftning ses i regel måttliga symtom liknande dem vid akut kronisk överdosering.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Feber och påverkan på lever och blodkroppar kan förekomma i sällsynta fall.

   Vid för snabb dosökning eller för hög dos kan t ex hjärtklappning, diarré, huvudvärk, darrningar eller nervositet uppträda.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Liothyronin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är Liotyroninnatrium 20 mikrog

   - Övriga innehållsämnen är laktos, majsstärkelse, talk, gelatin, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Förpackningsstorlekar:

   100 tabletter i plastburk

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   Tel: 08-731 28 00

   E-post: infosweden@takeda.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016–03–15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Liothyronin

  Tablett 20 mikrogram 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 019410
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  229,04 kr

  Jämförpris: 2,29 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?