Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Kyprolis

   10 mg pulver till infusionsvätska, lösning, 30 mg pulver till infusionsvätska, lösning, 60 mg pulver till infusionsvätska, lösning
   carfilzomib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kyprolis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Kyprolis
   3. Hur du använder Kyprolis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kyprolis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kyprolis är och vad det används för

   Kyprolis är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen carfilzomib.

   Carfilzomib fungerar genom att blockera proteasomet. Proteasomet är ett system inuti cellerna som bryter ned proteiner som är skadade eller inte längre behövs. Cancerceller innehåller generellt sett större mängder onormala proteiner än friska celler och genom att förhindra att dessa proteiner i cancercellerna bryts ned, kan Kyprolis orsaka celldöd hos cancercellerna.

   Kyprolis används för att behandla vuxna patienter med myelom som har fått minst en tidigare behandling mot denna sjukdom. Myelom är en cancerform som uppstått i plasmaceller (en typ av vit blodkropp).

   Du kommer att få Kyprolis tillsammans med lenalidomid och dexametason, eller tillsammans med enbart dexametason. Lenalidomid och dexametason är andra läkemedel som används för att behandla myelom.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Kyprolis

   Använd inte Kyprolis

   Läkaren kommer att undersöka dig och gå igenom hela din tidigare sjukdomshistoria. Du kommer att övervakas noga under behandlingen. Innan du börjar med Kyprolis och under behandlingen kommer du att få lämna blodprover. Proverna används för att kontrollera att du har tillräckligt många blodkroppar och att levern och njurarna fungerar som de ska. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att kontrollera att du får tillräckligt med vätska.

   Läs bipacksedeln för samtliga läkemedel som du tar i kombination med Kyprolis så att du förstår informationen som avser dessa läkemedel.

   Använd inte Kyprolis om du är allergisk mot carfilzomib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Kyprolis om du har något av de tillstånd som anges nedan. Du kan behöva genomgå extra tester för att kontrollera att hjärtat, njurarna och levern fungerar som de ska.

   • Hjärtproblem, om du t.ex. tidigare har haft bröstsmärta (kärlkramp), hjärtinfarkt eller oregelbunden hjärtrytm, högt blodtryck, eller om du någon gång har använt någon hjärtmedicin.

   • Lungproblem, om du t.ex. tidigare har haft andnöd vid vila eller aktivitet (dyspné).

   • Njurproblem, om du t.ex. har njursvikt eller om du någon gång har fått dialys.

   • Leverproblem, om du t.ex. tidigare har haft hepatit eller fettlever, eller om du någon gång har fått veta att din lever inte fungerar som den ska.

   • Ovanliga blödningar, t.ex. om du väldigt lätt får blåmärken eller om det tar ovanligt lång tid innan det slutar blöda från en skada, t.ex ett skärsår eller inre blödningar såsom blodiga upphostningar, blodiga kräkningar, mörk tjärliknande avföring eller ljusrött blod i avföringen; eller blödningar i hjärnan som leder till plötsliga domningar eller förlamning i ena sidan av ansiktet, armar eller ben, plötslig kraftig huvudvärk, synproblem eller tal- eller sväljsvårigheter. Detta kan tyda på att du har för lågt antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig).

   • Om du tidigare har haft blodproppar i venerna.

   • Smärta eller svullnad i ben eller armar (vilket kan vara ett symtom på blodproppar i de djupliggande venerna i benen eller armarna), bröstsmärtor eller andnöd (vilket kan vara ett symtom på blodproppar i lungorna).

   • Någon annan typ av sjukdom som du har varit inlagd på sjukhus för eller har fått läkemedel för.

   Symtom som du ska vara uppmärksam på

   Du måste vara uppmärksam på vissa symtom under tiden som du får Kyprolis för att minska risken för eventuella problem. Kyprolis kan förvärra vissa tillstånd och orsaka allvarliga biverkningar, vilka kan vara dödliga, t.ex. hjärtproblem, lungproblem, njurproblem, tumörlyssyndrom (ett livshotande tillstånd som uppträder när cancercellerna förstörs och släpper ut sitt innehåll i blodet), reaktioner på Kyprolisinfusionen (droppet), ovanliga blåmärken eller blödningar, (däribland inre blödningar), blodproppar i venerna, leverproblem, vissa blodrelaterade tillstånd, eller ett neurologiskt tillstånd som kallas PRES (posteriort reversibelt encefalopatisyndrom). Se ”Symtom som du ska vara uppmärksam på” i avsnitt 4.

   Andra läkemedel och Kyprolis

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel som vitaminer eller naturläkemedel.

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder läkemedel som används för att förhindra graviditet, som p-piller eller andra hormonella preventivmedel, eftersom dessa kanske inte är lämpliga att använda tillsammans med Kyprolis.

   Graviditet och amning

   För kvinnor som använder Kyprolis

   Använd inte Kyprolis om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Behandling med Kyprolis har inte utvärderats hos gravida kvinnor. Under tiden som du använder Kyprolis och i 30 dagar efter det att du har slutat med behandlingen ska du använda en lämplig preventivmetod för att säkerställa att du inte blir gravid. Tala med läkare eller sjuksköterska om lämpliga preventivmetoder.

   Om du blir gravid under tiden som du använder Kyprolis ska du omedelbart meddela läkare eller sjuksköterska.

   Använd inte Kyprolis om du ammar. Det är inte känt om Kyprolis går över i bröstmjölken.

   Lenalidomid förväntas vara skadligt för det ofödda barnet. Eftersom Kyprolis ges i kombination med lenalidomid måste du följa det graviditetsförebyggande program som finns för detta läkemedel (se bipacksedeln för lenalidomid för information om att förebygga graviditet och rådgör med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska).

   För män som använder Kyprolis

   Under tiden som du använder Kyprolis och i 90 dagar efter det att du har slutat med behandlingen ska du använda kondom även om din partner är gravid.

   Om din partner blir gravid under tiden som du använder Kyprolis eller inom 90 dagar efter det att du har slutat med behandlingen ska du omedelbart meddela läkare eller sjuksköterska.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Under tiden som du behandlas med Kyprolis kan du drabbas av trötthet, yrsel, svimning och/eller blodtrycksfall. Detta kan försämra din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Framför inte fordon och använd inte maskiner om du har dessa symtom.

   Kyprolis innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 0,3 mmol natrium (vilket är 7 mg natrium) per ml färdigberedd lösning. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Kyprolis

   Du kommer att få Kyprolis av en läkare eller sjuksköterska. Dosen kommer att beräknas baserat på längd och vikt (din kroppsyta). Läkaren eller sjuksköterskan kommer att avgöra vilken dos Kyprolis du ska få.

   Kyprolis kommer att ges som infusion (dropp) i en ven. Infusionen kan pågå i upp till 30 minuter. Kyprolis ges 2 dagar i rad, varje vecka i 3 veckor. Därefter följer en vecka utan behandling.

   Varje 28‑dagarsperiod är en behandlingskur. Det betyder att du kommer att få Kyprolis på dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16 i varje 28‑dagarskur. Doserna på dag 8 och 9 i varje kur kommer att uteslutas från och med kur 13 om du behandlas med Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason.

   De flesta patienter kommer att behandlas så länge som sjukdomen förbättras eller förblir stabil. Men behandlingen med Kyprolis kan också komma att avbrytas om du drabbas av biverkningar som inte kan hållas under kontroll.

   Tillsammans med Kyprolis kommer du också att få antingen lenalidomid och dexametason eller enbart dexametason. Du kan också få andra läkemedel.

   Om du använt för stor mängd av Kyprolis

   Eftersom du får detta läkemedel av en läkare eller sjuksköterska är det inte troligt att du kommer att få för mycket. Men om det skulle hända kommer läkaren att övervaka dig för biverkningar.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Symtom som du ska vara uppmärksam på

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • Bröstsmärta, andnöd eller svullna fötter, dessa kan vara symtom på hjärtproblem.

   • Andningssvårigheter, däribland andnöd i vila eller aktivitet eller hosta, snabb andning, en känsla av att du inte får tillräckligt med luft, väsande andning eller hosta, dessa kan vara tecken på lungproblem.

   • Mycket högt blodtryck, svår bröstsmärta, svår huvudvärk, förvirring, dimsyn, illamående och kräkningar, eller svår ångest, dessa kan vara tecken på ett tillstånd som kallas hypertensiv kris.

   • Andnöd vid vardagsaktiviteter eller vid vila, oregelbundna hjärtslag, snabb puls, trötthet, yrsel och svimningsanfall, dessa kan vara tecken på ett tillstånd som kallas pulmonell hypertoni.

   • Svullna fotleder, fötter eller händer, aptitförlust, mindre urin än normalt eller onormala blodprovssvar, dessa kan vara symtom på njurproblem eller njursvikt.

   • En biverkning som kallas tumörlyssyndrom, vilket kan orsakas av snabb nedbrytning av tumörceller och som kan ge upphov till oregelbunden hjärtrytm, njursvikt eller onormala blodprovssvar.

   • Feber, frossbrytningar, ledsmärta, muskelsmärta, ansiktsrodnad eller -svullnad, svaghet, andnöd, lågt blodtryck, svimning, trånghetskänsla i bröstet eller bröstsmärta, vilket kan vara en reaktion på infusionen.

   • Ovanliga blåmärken eller blödningar, såsom ett skärsår som tar ovanligt lång tid att sluta blöda eller inre blödningar såsom blodiga upphostningar, blodiga kräkningar, mörk tjärliknande avföring eller ljusrött blod i avföringen; eller blödningar i hjärnan som leder till plötsliga domningar eller förlamning i ena sidan av ansiktet, armar eller ben, plötslig kraftig huvudvärk, synproblem eller tal- eller sväljsvårigheter.

   • Smärta eller svullnad i ben eller armar (vilket kan vara ett symtom på blodproppar i de djupliggande venerna i benen eller armarna), bröstsmärtor eller andnöd (vilket kan vara ett symtom på blodproppar i lungorna).

   • Gulfärgning av huden och ögonvitorna (gulsot), buksmärta eller -svullnad, illamående eller kräkningar, vilket kan vara symtom på leverproblem, däribland leversvikt.

   • Blödningar, blåmärken, svaghet, förvirring, feber, illamående, kräkningar och diarré och akut njursvikt, dessa kan vara tecken på en blodsjukdom som kallas trombotisk mikroangiopati.

   • Huvudvärk, förvirring, krampanfall, synförlust och högt blodtryck (hypertoni), vilket kan vara symtom på ett neurologiskt tillstånd som kallas PRES (posteriort reversibelt encefalopatisyndrom).

   Andra eventuella biverkningar

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Allvarlig lunginfektion (lunginflammation)

   • Luftvägsinfektioner

   • Lågt antal blodplättar, vilket kan ge upphov till blåmärken eller blödningar (trombocytopeni)

   • Lågt antal vita blodkroppar, vilket kan minska din förmåga att bekämpa infektioner och kan vara förknippat med feber

   • Lågt antal röda blodkroppar (anemi), vilket kan orsaka trötthet och utmattningskänslor

   • Förändrade blodprovsvärden (sänkta kaliumnivåer i blodet, förhöjda nivåer socker och/eller kreatinin i blodet)

   • Minskad aptit

   • Sömnsvårigheter (insomni)

   • Huvudvärk

   • Domningar, stickningar eller minskad känsel i händer och/eller fötter

   • Yrsel

   • Högt blodtryck (hypertoni)

   • Andnöd

   • Hosta

   • Diarré

   • Illamående

   • Förstoppning

   • Kräkningar

   • Magsmärta

   • Ryggsmärta

   • Ledvärk

   • Smärta i armar, ben, händer eller fötter

   • Muskelspasmer

   • Feber

   • Frossa

   • Svullna händer, fötter eller fotleder

   • Svaghetskänsla

   • Trötthet (utmattning)


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Infusionsreaktioner

   • Hjärtsvikt och hjärtproblem, däribland snabba, kraftiga eller oregelbundna hjärtslag

   • Hjärtinfarkt

   • Njurproblem, däribland njursvikt

   • Blodproppar i venerna (djup ventrombos)

   • En känsla av att vara för varm

   • Blodproppar i lungorna

   • Vätska i lungorna

   • Väsande andning

   • Allvarliga infektioner, däribland infektion i blodet (sepsis)

   • Lunginfektion

   • Leverproblem, däribland förhöjda levervärden i blodprovsanalyser

   • Influensaliknande symtom 

   • Återaktivering av vattkoppsvirus, vilket kan ge upphov till hudutslag och smärta (bältros)

   • Urinvägsinfektion

   • Hosta som också kan förekomma tillsammans med trånghetskänsla eller smärta i bröstet samt nästäppa (bronkit)

   • Halsont

   • Inflammation i näsa och svalg

   • Rinnande näsa, nästäppa eller nysningar

   • Virusinfektion

   • Infektion i magen eller tarmarna (gastroenterit)

   • Blödningar i magen eller tarmarna

   • Förändrade blodprovsvärden (sänkta nivåer av natrium, magnesium, protein, kalcium eller fosfat i blodet, förhöjda nivåer av kalcium, urinsyra, kalium, bilirubin eller c-reaktivt protein i blodet)

   • Uttorkning

   • Ångest 

   • Förvirring

   • Dimsyn

   • Grå starr

   • Lågt blodtryck (hypotoni)

   • Näsblödning

   • Förändrad röst eller heshet

   • Matsmältningsproblem

   • Tandvärk

   • Hudutslag

   • Skelettsmärta, muskelsmärta, bröstsmärta

   • Muskelsvaghet

   • Värkande muskler

   • Hudklåda

   • Hudrodnad

   • Ökad svettning

   • Smärta

   • Smärta, svullnad, irritation eller obehag vid injektionsstället

   • Ringningar i öronen (tinnitus)

   • Allmän sjukdomskänsla eller obehag

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Blödningar i lungorna

   • Tjocktarmsinflammation orsakad av en bakterie som heter Clostridium difficile

   • Allergiska reaktioner mot Kyprolis

   • Multiorgansvikt

   • Minskat blodflöde till hjärtat

   • Blödningar i hjärnan

   • Stroke

   • Andningssvårigheter, snabb andning och/eller blåaktiga fingertoppar och läppar (andnödssyndrom)

   • Svullnad i hjärtsäcken (hjärtsäcksinflammation) med symtom som smärta under bröstbenet, vilken ibland sprider sig till halsen och axlarna, ibland med feber

   • Vätskeansamling i hjärtsäcken (perikardiell utgjutning) med symtom som bröstsmärta eller tryck över bröstet samt andnöd

   • Blockering av gallflödet från levern (kolestas), vilket kan orsaka hudklåda, gulaktig hud, mycket mörk urin och mycket blek avföring

   • Små hål (perforation) i matsmältningskanalen

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kyprolis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Kyprolis kommer att förvaras på apoteket.

   Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C).

   Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Den färdigberedda produkten ska vara klar, färglös till något gulaktig och får inte administreras om någon missfärgning eller partiklar observeras.

   Kyprolis är endast avsett för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är carfilzomib. En injektionsflaska innehåller 10 mg, 30 mg eller 60 mg carfilzomib. Efter beredning innehåller 1 ml lösning 2 mg carfilzomib.

   • Övriga innehållsämnen är betadex-sulfobutyleter-natrium, vattenfri citronsyra (E330) och natriumhydroxid (se avsnitt 2 ”Kyprolis innehåller natrium”).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kyprolis levereras i en injektionsflaska av glas som ett vitt till benvitt pulver till infusionsvätska, lösning, vilket löses upp innan det används. Den färdigberedda lösningen är en klar, färglös till svagt gul lösning.

   En förpackning innehåller en injektionsflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Amgen Europe B.V.

   Minervum 7061,

   NL-4817 ZK Breda,

   Nederländerna

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   s.a. Amgen n.v.

   Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

   Lietuva

   Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

   Tel: +370 5 219 7474

   България

   Амджен България ЕООД

   Тел.: +359 (0)2 424 7440

   Luxembourg/Luxemburg

   s.a. Amgen

   Belgique/Belgien

   Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

   Česká republika

   Amgen s.r.o.

   Tel: +420 221 773 500

   Magyarország

   Amgen Kft.

   Tel.: +36 1 35 44 700

   Danmark

   Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

   Tlf: +45 39617500

   Malta

   Amgen B.V.

   The Netherlands

   Tel: +31 (0)76 5732500

   Deutschland

   AMGEN GmbH

   Tel.: +49 89 1490960

   Nederland

   Amgen B.V.

   Tel: +31 (0)76 5732500

   Eesti

   Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

   Tel: +372 586 09553

   Norge

   Amgen AB

   Tel: +47 23308000

   Ελλάδα

   Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

   Τηλ.: +30 210 3447000

   Österreich

   Amgen GmbH

   Tel: +43 (0)1 50 217

   España

   Amgen S.A.

   Tel: +34 93 600 18 60

   Polska

   Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 581 3000

   France

   Amgen S.A.S. 

   Tél: +33 (0)9 69 363 363

   Portugal

   Amgen Biofarmacêutica, Lda.

   Tel: +351 21 4220550

   Hrvatska

   Amgen d.o.o.

   Tel: +385 (0)1 562 57 20

   România

   Amgen România SRL

   Tel: +4021 527 3000

   Ireland

   Amgen Limited

   United Kingdom

   Tel: +44 (0)1223 420305

   Slovenija

   AMGEN zdravila d.o.o.

   Tel: +386 (0)1 585 1767

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Amgen Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 321 114 49

   Italia

   Amgen S.r.l.

   Tel: +39 02 6241121

   Suomi/Finland

   Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

   Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

   Kύπρος

   C.A. Papaellinas Ltd

   Τηλ.: +357 22741 741

   Sverige

   Amgen AB

   Tel: +46 (0)8 6951100

   Latvija

   Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

   Tel: +371 257 25888

   United Kingdom

   Amgen Limited

   Tel: +44 (0)1223 420305


   Denna bipacksedel ändrades senast

   April 2018.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Anvisningar för rekonstituering och beredning av Kyprolis pulver till infusionsvätska, lösning, för intravenösadministrering

   Injektionsflaskorna med Kyprolis innehåller inga antimikrobiella konserveringsmedel och de är endast avsedda för engångsbruk. Korrekt aseptisk teknik måste iakttas.

   Den rekonstituerade lösningen innehåller carfilzomib i en koncentration av 2 mg/ml. Läs de fullständiga beredningsanvisningarna före rekonstitueringen.

   1. Ta fram injektionsflaskan från kylen precis innan den ska användas.

   2. Beräkna dosen (mg/m2) och antalet Kyprolis-injektionsflaskor som krävs med utgångspunkt från patientens kroppsyta vid behandlingsstart. Patienter som har en större kroppsyta än 2,2 m2 ska få en dos som baseras på en kroppsyta på 2,2 m2. Det krävs inga dosjusteringar för viktförändringar ≤ 20 %.

   3. Använd endast en 21‑gauge‑nål eller en nål med högre gauge‑tal (utvändig diameter på 0,8 mm eller mindre). Rekonstituera varje injektionsflaska aseptiskt genom att långsamt injicera 5 ml (för 10 mg injektionsflaska), 15 ml (för 30 mg injektionsflaska) eller 29 ml (för 60 mg injektionsflaska) sterilt vatten för injektion genom proppen och rikta vätskan mot INSIDAN AV INJEKTIONSFLASKANS VÄGG för att minimera skumbildning.

   4. Snurra flaskan försiktigt och/eller vänd den långsamt upp och ned i omkring 1 minut eller tills pulvret är helt upplöst. FÅR EJ SKAKAS. Om det bildas skum ska injektionsflaskan få stå tills skummet har lagt sig (omkring 5 minuter) och lösningen är klar.

   5. Kontrollera lösningen visuellt för partiklar och missfärgning innan den ska administreras. Den rekonstituerade produkten ska vara klar, färglös till något gulaktig och ska inte administreras om någon missfärgning eller partiklar observeras.

   6. Kassera allt oanvänt läkemedel som finns kvar i injektionsflaskan.

   7. Kyprolis kan administreras direkt via en intravenös infusion eller alternativt administreras via en infusionspåse. Det får inte administreras som en intravenös stötdos eller bolusinjektion.

   8. När administreringen ska göras via en infusionspåse, använd endast en 21‑gauge‑nål eller en nål med högre gauge‑tal (utvändig diameter på 0,8 mm eller mindre). Dra upp den beräknade dosen från injektionsflaskan och späd i en 50 eller 100 ml infusionspåse som innehåller 5 % glukoslösning för injektion.

   Med tanke på risken för mikrobiologisk tillväxt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och -förhållandena för den färdigberedda lösningen användarens ansvar och får inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C–8 °C.

   Destruktion

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kyprolis

  Pulver till infusionsvätska, lösning 60 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 534401
  • Tillverkare: Amgen AB

  11.452 kr

  Jämförpris: 11.452 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?