Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ketanest

   5 mg/ml och 25 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning
   esketamin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ketanest är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ketanest
   3. Hur Ketanest ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ketanest ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ketanest är och vad det används för

   • Ketanest tillhör gruppen anestesiläkemedel, som används för nedsövning under operationer.

   • Ketanest kan ges ensamt som enda anestesiläkemedel eller i kombination med andra anestesiläkemedel.

   • Ketanest kan ges som smärtlindring/anestesi vid akutsituationer.

   • Ketanest kan användas som tilläggsbehandling vid regional- eller lokalbedövning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ketanest

   Du ska inte ges Ketanest

   • om du är allergisk mot esketamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om högt blodtryck eller förhöjt tryck i hjärnan (intrakraniellt tryck) utgör en allvarlig risk för dig

   • om du har bröstsmärtor (kärlkramp) och/eller hjärtsjukdom (Ketanest ska då inte ges som enda anestesiläkemedel)

   • om du har ett sjukdomstillstånd som kallas eklampsi eller preeklampsi (en graviditetskomplikation som orsakar förhöjt blodtryck)

   • om du använder vissa andra läkemedel. Se ”Andra läkemedel och Ketanest”

   • i kombination med xantinderivat och ergometrin (används för att sätta igång förlossning).

   Om något av de ovan nämnda gäller dig, ska detta läkemedel inte ges åt dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Ketanest om något av följande gäller dig. Detta hjälper dem att avgöra om Ketanest är lämplig för dig:

   • om du har svagt hjärta (hjärtsvikt) och obehandlat högt blodtryck

   • om du har bröstsmärtor

   • om du har förhöjt tryck i hjärnan och en skada eller sjukdom i centrala nervsystemet. Förhöjt tryck kring hjärnan eller ryggmärgen har setts hos personer som ges ketamin (ett liknande medel) som anestesiläkemedel.

   • om dina ögon ska undersökas eller opereras och där trycket i ögat ej får höjas

   • om du är alkoholpåverkad

   • om du har eller har haft allvarliga psykiska problem

   • om du har överaktiv sköldkörtel (otillräckligt behandlad hypertyreos)

   • vid situationer under förlossning då livmodermuskeln måste vara avslappnad (t.ex. vid hotande livmoderbristning eller navelsträngsframfall)

   • om du har leversjukdom

   • om du tidigare har missbrukat eller varit beroende av droger.

   Öppenvårdsbehandling

   Efter öppenvårdsbehandling bör du ledsagas hem, och du bör avstå från alkohol under de närmaste 24 timmarna.

   Andra läkemedel och Ketanest

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   • Sympatomimetika (t.ex.adrenalin eller noradrenalin), sköldkörtelhormoner och vasopressin kan höja blodtrycket, öka pulsen eller orsaka rubbningar i hjärtrytmen.

   • Xantinderivat (t.ex. aminofyllin och teofyllin) kan orsaka epileptiska anfall och kramper. Dessa kombinationer ska därför undvikas.

   • Sömnmedel, bensodiazepiner (t.ex.diazepam) eller neuroleptika för behandling av psykiska störningar, eftersom de kan förlänga effekten av Ketanest.

   • Barbiturater och opiater (t.ex. morfin) som ges tillsammans med Ketanest kan förlänga uppvakningsskedet efter narkos (nedsövning).

   • Administrering av Ketanest kan förstärka effekten av vissa anestesigaser (nedsövningsmedel som man andas in) (t.ex. halotan, isofluran, desfluran och sevofluran) och därför kan doseringen behöva minskas.

   • Användning av Ketanest kan förlänga effekten av muskelavslappnande medel av exempelvis typen pankuron och suxameton.

   • Ketanest ska inte användas tillsammans med ergometrin (som används för att sätta igång förlossningar).

   • Användning av Ketanest med läkemedel som kan minska CYP3A4-enzymaktivitet kan kräva att dosen av Ketanest minskas.

   • Användning av Ketanest med läkemedel som kan öka CYP3A4-enzymaktivitet kan kräva att dosen av Ketanest ökas.

   Ketanest med mat, dryck och alkohol

   Som vid användning av alla anestesiläkemedel bör du fasta i 4–6 timmar innan du ges Ketanest.

   Du bör inte dricka alkohol inom 24 timmar efter att du fått detta anestesiläkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Detta läkemedel ska inte användas under graviditet om inte läkaren bedömer att det inte finns något säkrare alternativ. Om läkemedlet ges under förlossningen kan det påverka barnets andningsfrekvens.

   Amning

   Detta läkemedel kan passera över i modersmjölk, men vid rekommenderade doser är risken för påverkan hos barnet osannolik.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil och använd inte maskiner inom 24 timmar efter att du fått detta läkemedel. Ketanest sänker reaktionsförmågan vilket kan ha betydelse i situationer då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ketanest innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 3,2 mg natrium (huvudbeståndsdel i matlagnings- och bordssalt) per ml (5 mg/ml lösning).

   Detta läkemedel innehåller 1,2 mg natrium (huvudbeståndsdel i matlagnings- och bordssalt) per ml (25 mg/ml lösning).


   3. Hur Ketanest ges

   Ketanest ges endast på sjukhus eller i prehospital akutsjukvård av eller under ledning av en narkosläkare (en specialist inom anestesi).

   Läkemedlet ges som en långsam injektion i en ven (intravenöst) eller muskel (intramuskulärt). Vid behov kan injektionen upprepas eller så kan preparatet ges som en infusion.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller narkosläkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar beror normalt på dosen och injektionshastigheten och försvinner oftast utan behandling.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

   • Uppvakningsreaktioner efter narkosen. Dessa är t.ex. drömmar som känns verkliga, mardrömmar, yrsel och rastlöshet.

   • Dimsyn.

   • Övergående ökad puls och förhöjt blodtryck.

   • Effekter på andningen under narkosen.

   • Illamående och kräkningar samt ökad salivutsöndring.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter)

   • Ökade kroppsrörelser (t.ex. muskelryckningar) som kan likna krampanfall, och ökade ögonrörelser.

   • Dubbelseende och ökat tryck i ögat.

   • Hudutslag.

   • Smärta och/eller rodnad vid injektionsstället.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter)

   • Allvarliga allergiska reaktioner.

   • Oregelbunden eller långsam puls.

   • Lågt blodtryck.

   Okända (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Hallucinationer, nedstämdhet, oro och förvirring.

   • Avvikande leverfunktionsvärden.

   • Leverskada

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ketanest ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Ketanest 25 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

   Det rekommenderas att produkten används så snart som möjligt efter att pulvret blandats med lösningsmedel, men kan förvaras om instruktionerna i slutet av bipacksedeln följs noga.

   Din läkare kontrollerar att lösningen inte innehåller några partiklar eller missfärgningar innan den används.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är esketamin, varav 1 ml injektionsvätska, lösning, innehåller 5 mg eller 25 mg.

   Ketanest 5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

   1 ml injektions-/infusionsvätska, lösning, innehåller 5 mg esketamin som 5,77 mg esketaminhydroklorid.

   1 ampull med 5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning, innehåller 25 mg esketamin som 28,85 mg esketaminhydroklorid.

   Ketanest 25 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

   1 ml injektions-/infusionsvätska, lösning, innehåller 25 mg esketamin som 28,83 mg esketaminhydroklorid.

   1 ampull med 2 ml injektions-/infusionsvätska, lösning, innehåller 50 mg esketamin som 57,66 mg esketaminhydroklorid.

   1 ampull med 10 ml injektions-/infusionsvätska, lösning, innehåller 250 mg esketamin som 288,3 mg esketaminhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor. Se avsnitt 2.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Injektions-/infusionsvätskan, lösningen, är en klar, färglös lösning för injektion eller infusion, i en klar glasampull, endast avsedd för engångsbruk.

   Förpackningsstorlekar:

   5 mg/ml: 10 x 5 ml; 10 x (10 x 5 ml) ampuller

   25 mg/ml: 10 x 2 ml; 10 x (10 x 2 ml) ampuller

   25 mg/ml: 1 x 10 ml, 5 x 10 ml; 5 x (5 x 10 ml) ampuller

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Telefon: 08- 550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com

   Tillverkare

   Pfizer Manufacturing Belgium NV,

   Rijksweg 12,

   2870 Puurs,

   Belgien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien

   Vesierra 5/25 mg/ml solution injectable/pour perfusion/oplossing voor injectie/infusie/ Injektions-/ Infusionslösung

   Finland

   Ketanest-S 5/25 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos

   Luxenburg

   Vesierra 5/25 mg/ml solution injectable/pour perfusion/oplossing voor injectie/infusie/Injektions-/ Infusionslösung

   Norge

   Ketanest

   Slovenien

   Ketanest 5/25 mg/ml raztopina za injiciranje

   Sverige

   Ketanest

   Storbrittanien

   Vesierra 5/25 mg/ml solution for injection/infusion


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-04


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   För fullständig förskrivningsinformation hänvisas till produktresumén.

   Inkompatibiliteter

   Esketamin är kemiskt inkompatibelt med barbiturater, diazepam och doxapram på grund av att fällningar bildas. De ska inte administreras med samma spruta och nål. Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under ”Speciella

   försiktighetsåtgärder för hantering”.

   Hållbarhet

   3 år.

   25 mg/ml:

   Den kemiska och fysikaliska stabiliteten har visats under 48 timmar vid 25 °C för läkemedel som späds med dextros 5 % (glukos 50 mg/ml) eller normal saltlösning (natriumklorid 9 mg/ml).

   Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C-8 °C såvida inte spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för hantering

   Esketamin kan blandas med 50 mg/ml glukos och 9 mg/ml natriumklorid.

   Parenterala produkter ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering när lösning och behållaren så tillåter. Lösningen får inte användas om den är missfärgad eller grumlig eller innehåller partiklar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ketanest®

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 5 mg/ml 10 x 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 090391
  • Tillverkare: Pfizer AB

  577 kr

  Jämförpris: 11,54 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.