Bipacksedel - Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

infusionsvätska, lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.-

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20
3. Hur du använder Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 är och vad det används för

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 innehåller elektrolyter (salter) och glukos (socker). Det används för att behandla uttorkning och obalans i elektrolytnivåer, och som energitillskott i form av glukos. Uttorkning och/eller elektrolytobalans kan uppstå vid till exempel operationer eller skada.

De aktiva substanserna som finns i Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

Använd inte Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

 • om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 om

 • du har diabetes

 • du har svår hjärtsvikt

 • du har svårt nedsatt njurfunktion i kombination med ökad mängd vätska i kroppen (svullnader, ödem) och att din urinvolym minskar eller om du inte har någon urinproduktion

Andra läkemedel och Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan öka risken för biverkningar p.g.a. låga natriumnivåer i blodet. Dessa läkemedel inkluderar:

 • urindrivande läkemedel (diuretika),

 • läkemedel mot smärta och/eller inflammation (även kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID))

 • läkemedel för att behandla psykos

 • läkemedel för att behandla depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare)

 • läkemedel med morfinliknande effekter (opioider)

 • vissa läkemedel mot epilepsi (antiepileptika)

 • ett hormon som heter oxytocin (gör så att livmodern drar ihop sig)

 • vissa läkemedel mot cancer (kemoterapi)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

 

Det finns inga kända risker vid användning av Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Det kommer att ges till dig som dropp i en ven (intravenös infusion) Din läkare kommer att bestämma den rätta dosen för dig och när och hur den ska ges. Doseringen är individuellt och beror på din ålder, din vikt och ditt tillstånd.

Om du har fått för stor mängd av Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 ges av sjukvårdspersonal, det är därför osannolikt att du skulle få en större dos än vad du borde.

 • En överdos kan leda till (ökad urinutsöndring) och förhöjda blodsockernivåer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • tromboflebit (blodpropp och samtidig inflammation i ett ytligt blodkärl).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi)

 • svullnad av hjärnan vilket kan orsaka hjärnskada (hyponatremisk encefalopati)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Överbliven lösning i bruten förpackning ska kasseras.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är


1000 ml

Glukosmonohydrat motsv. vattenfri glukos

100 g

Natriumklorid

1,0 g

Natriumacetat 3H2O

3,1 g

Kaliumklorid

1,5 g

Magnesiumklorid 6H2O

300 mg

Elektrolytinnehåll:

1000 ml

Na+

40 mmol

K+

20 mmol

Mg2+

1,5 mmol

Cl-

ca 45 mmol

Ac-

23 mmol

Osmolalitet: ca 750 mosm/kg vatten

pH: ca 5

Energivärde: ca 1680 kJ (400 kcal)/1000 ml

Kolhydratinnehåll: 100 g/1000 ml

Buffertkapacitet: Från pH 5 till 7 åtgår 7 mmol NaOH/1000 ml, från pH 5 till 4 åtgår ca 13 mmol HCl/1000 ml.

Övriga innehållsämnen är saltsyra (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20; är en infusionsvätska, lösning och finns i följande behållare och förpackningsstorlekar:

Plastbehållare (Excel)

9x1000 ml

Plastbehållare (Pharmaflex)

4 x 2000 ml

Plastbehållare (Freeflex)

10x1000 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala, Sverige

Tillverkare

Fresenius Kabi Norge AS, Svinesundsveien 80, 1788 Halden, Norge


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-06-12


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering

Individuell dosering beroende på patientens ålder, kroppsvikt och kliniska tillstånd.

Vid vätskebrist ges 0,5-2 liter per dygn om samtidigt behov av natrium, kalium och magnesium föreligger.

Infusionstakten bör ej överstiga 1000 ml/timme med hänsyn till elektrolytmängden. Observera att den rekommenderade maximala infusionshastigheten för glukos är 1 g/kg kroppsvikt och timme, vilket motsvarar 10 ml/kg kroppsvikt och timme. Hos patienter med cirkulationsstörning kan mängden natrium bli för hög vid denna infusionstakt..

Får ej ges subkutant.

Får ej tillföras samtidigt med blod genom samma infartskanyl pga. risken för pseudoagglutination.

Behandlingskontroll

Vid snabb infusion och vid infusion av stora mängder glukos bör koncentrationerna av S-natrium, S-kalium och B-glukos kontrolleras.

Vätskebalans, blodglukosnivå och elektrolyter i serum skall kontrolleras före och under administreringen.

Hantering & hållbarhet

Alla tillsatser skall utföras aseptiskt. På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall blandningen användas direkt efter beredning. Överbliven lösning i bruten förpackning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.

Blandningar aseptiskt beredda i ftalatfri plastpåse på apotek skall vara förbrukade inom 96 timmar efter beredning. Infusion av sådan blandning skall vara avslutad inom 24 timmar efter det att påsen tagits fram ur kylen.

Server online