Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

   infusionsvätska, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.-

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20
   3. Hur du använder Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 är och vad det används för

   Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 innehåller elektrolyter (salter) och glukos (socker). Det används för att behandla uttorkning och obalans i elektrolytnivåer, och som energitillskott i form av glukos. Uttorkning och/eller elektrolytobalans kan uppstå vid till exempel operationer eller skada.

   De aktiva substanserna som finns i Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

   Använd inte Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

   • om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 om

   • du har diabetes

   • du har svår hjärtsvikt

   • du har svårt nedsatt njurfunktion i kombination med ökad mängd vätska i kroppen (svullnader, ödem) och att din urinvolym minskar eller om du inte har någon urinproduktion

   Andra läkemedel och Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

    

   Det finns inga kända risker vid användning av Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

   Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Det kommer att ges till dig som dropp i en ven (intravenös infusion) Din läkare kommer att bestämma den rätta dosen för dig och när och hur den ska ges. Doseringen är individuellt och beror på din ålder, din vikt och ditt tillstånd.

   Om du använt för stor mängd av Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

   Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 ges av sjukvårdspersonal, det är därför osannolikt att du skulle få en större dos än vad du borde.

   • En överdos kan leda till osmotisk diures (ökad urinutsöndring) och förhöjda blodsockernivåer.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • tromboflebit (blodpropp och samtidig inflammation i ett ytligt blodkärl).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Överbliven lösning i bruten förpackning ska kasseras.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är


   1000 ml

   Glukosmonohydrat motsv. vattenfri glukos

   100 g

   Natriumklorid

   1,0 g

   Natriumacetat 3H2O

   3,1 g

   Kaliumklorid

   1,5 g

   Magnesiumklorid 6H2O

   300 mg

   Elektrolytinnehåll:

   1000 ml

   Na+

   40 mmol

   K+

   20 mmol

   Mg2+

   1,5 mmol

   Cl-

   ca 45 mmol

   Ac-

   23 mmol

   Osmolalitet: ca 750 mosm/kg vatten

   pH: ca 5

   Energivärde: ca 1680 kJ (400 kcal)/1000 ml

   Kolhydratinnehåll: 100 g/1000 ml

   Buffertkapacitet: Från pH 5 till 7 åtgår 7 mmol NaOH/1000 ml, från pH 5 till 4 åtgår ca 13 mmol HCl/1000 ml.

   Övriga innehållsämnen är saltsyra (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20, infusionsvätska, lösning finns i följande behållare och förpackningsstorlekar:

   Plastbehållare (Excel)

   9x1000 ml

   Plastbehållare (Pharmaflex)

   4 x 2000 ml

   Plastbehållare (Freeflex)

   10x1000 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala, Sverige

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Norge AS, Svinesundsveien 80, 1788 Halden, Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-13


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Dosering

   Individuell dosering beroende på patientens ålder, kroppsvikt och kliniska tillstånd.

   Minimibehovet av glukos per dygn är 2 g/kg kroppsvikt (en del patienter kan förbränna upp till 4 g/kg kroppsvikt och dygn).

   Infusionstakten bör ej överstiga 10 ml/kg kroppsvikt och timme med tanke på glukosinnehållet. Infusionshastigheten av kalium bör ej överstiga 20 mmol/timme.

   Får ej ges subkutant.

   Får ej tillföras samtidigt med blod genom samma infartskanyl pga. risken för pseudoagglutination.

   Behandlingskontroll

   Vid snabb infusion och vid infusion av stora mängder glukos bör koncentrationerna av S-natrium, S-kalium och B-glukos kontrolleras.

   Hantering & hållbarhet

   Alla tillsatser skall utföras aseptiskt. På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall blandningen användas direkt efter beredning. Överbliven lösning i bruten förpackning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.

   Blandningar aseptiskt beredda i ftalatfri plastpåse på apotek skall vara förbrukade inom 96 timmar efter beredning. Infusion av sådan blandning skall vara avslutad inom 24 timmar efter det att påsen tagits fram ur kylen.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

  Infusionsvätska, lösning 10 x 1000 milliliter Påse

  • Varunummer: 042551
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  310,50 kr

  Jämförpris: 0,03 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?