Bipacksedel - Exviera

Källa: Fass.se

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


Bipacksedel: Information till användaren

Exviera

250 mg filmdragerade tabletter
dasabuvir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Exviera är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Exviera
3. Hur du använder Exviera
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Exviera ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Exviera är och vad det används för

Exviera innehåller den aktiva substansen dasabuvir. Exviera är ett virushämmande läkemedel som används för att behandla vuxna med kronisk (långvarig) hepatit C (en infektionssjukdom som drabbar levern, orsakat av hepatit C-virus).

Exviera fungerar genom att stoppa hepatit C-virus från att föröka sig och infektera nya celler, vilket så småningom avlägsnar virus ur blodet.

Exviera tabletter fungerar inte ensamt. De tas alltid tillsammans med andra virushämmande läkemedel innehållande ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Vissa patienter kan också behöva ta ett virushämmande läkemedel som kallas ribavirin. Din läkare kommer att berätta för dig vilka av dessa läkemedel du ska ta tillsammans med Exviera.

Det är mycket viktigt att du även läser bipacksedlarna för de andra virushämmande läkemedel som du tar med Exviera. Om du har några frågor om läkemedlet, fråga läkare eller apotekspersonal.

2. Vad du behöver veta innan du använder Exviera

Använd inte Exviera

 • Om du är allergisk mot dasabuvir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du har måttlig till svår leversjukdom utöver hepatit C.

 • Om du tar något av de läkemedel som anges i följande tabell. Detta då allvarliga eller livshotande biverkningar kan uppkomma när Exviera och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tas med dessa läkemedel. Dessa läkemedel kan påverka hur Exviera och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir fungerar och Exviera och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kan påverka hur dessa läkemedel fungerar.

Läkemedel du inte får ta med Exviera

Läkemedel du inte får ta med Exviera

Läkemedel eller aktiv substans

Syfte med läkemedlet

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital

mot epilepsi

efavirenz, etravirin, nevirapin

mot HIV-infektion

apalutamid, enzalutamid

mot prostatacancer

etinylestradiol–innehållande läkemedel såsom de som finns i de flesta p-piller eller vaginalringar som används som preventivmedel

preventivmedel

gemfibrozil

används för att sänka kolesterol och andra fetter i blodet

mitotan

mot vissa tumörer i binjurarna

rifampicin

mot bakteriella infektioner

johannesört (hypericum perforatum)

ett växtbaserat läkemedel mot lätt nedstämdhet och lindrig oro. Detta läkemedel finns tillgängligt receptfritt.

Ta inte Exviera om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Exviera.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Exviera om du:

 • har en leversjukdom utöver hepatit C;

 • har eller tidigare har haft en infektion med hepatit B-virus, eftersom läkaren då kan vilja följa upp dig mer noggrant.

 • har diabetes. Dina blodsockernivåer kan behöva kontrolleras noggrannare och/eller justering av dina diabetesläkemedel kan behövas efter att du har börjat ta Exviera. Hos vissa diabetespatienter har blodsockernivåerna sjunkit (hypoglykemi) efter att behandling med läkemedel så som Exviera har påbörjats.

När du tar Exviera och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, berätta för läkare om du får följande symtom eftersom det kan vara tecken på försämring av leverproblem:

 • illamående, kräkningar eller tappar din aptit.

 • får gulfärgad hud eller gulfärgade ögon.

 • din urin är mörkare än vanligt.

 • förvirring.

 • märker av svullnad av magområdet.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Exviera.

Berätta för läkare om du tidigare varit deprimerad eller psykiskt sjuk. Depression med självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats av vissa patienter som tagit detta läkemedel, särskilt av de som tidigare varit deprimerade eller psykiskt sjuka, eller av de som tagit ribavirin tillsammans med detta läkemedel. Du eller din vårdgivare ska även omedelbart berätta för läkare om ditt beteende eller humör förändras och om du får självmordstankar.

Blodprover

Din läkare kommer att ta blodprov före, under och efter din behandling med Exviera. Detta för att din läkare ska kunna:

 • Besluta vilka andra läkemedel du ska ta tillsammans med Exviera och hur länge.

 • Bekräfta att behandlingen har fungerat och att du inte längre bär på hepatit C-virus.

 • Upptäcka biverkningar av Exviera eller andra virushämmande läkemedel (såsom ”ombitasvir/paritaprevir/ritonavir” och ”ribavirin”) som din läkare har ordinerat att du ska använda tillsammans med Exviera.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år. Användning av Exviera hos barn och ungdomar har ännu inte studerats.

Andra läkemedel och Exviera

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det finns vissa läkemedel som du inte får ta med Exviera – se föregående tabell ”Läkemedel du inte får ta med Exviera”.

Tala om för läkare eller apotekspersonal innan användning av Exviera, om du tar något av följande läkemedel i tabellen nedan. Din läkare kan behöva ändra dosen av dessa läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal innan du tar Exviera om du också använder hormonella preventivmedel. Se avsnittet om preventivmedel nedan.

Läkemedel som du måste berätta för din läkare om innan du tar Exviera

Läkemedel som du måste berätta för din läkare om innan du tar Exviera

Läkemedel eller aktiv substans

Syfte med läkemedlet

alprazolam, diazepam

mot ångest, panikattacker och sömnproblem

ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus

för att hämma immunförsvaret

cyklobensaprin, karisoprodol

mot muskelkramper

dabigatran

för att förtunna blodet

deferasirox

hjälper till att sänka järnvärdet i blodet

digoxin, amlodipin

mot hjärtproblem eller högt blodtryck

furosemid

mot vätskeansamling i kroppen

hydrokodon

mot smärta

imatinib

för behandling av vissa typer av blodcancer

levotyroxin

mot sköldkörtelproblem

darunavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, rilpivirin

mot HIV-infektion

omeprazol, lansoprazol, esomeprazol

mot magsår eller andra magproblem

rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin

för att sänka blodkolesterol

s-mefenytoin

mot epilepsi

teriflunomid

mot multipel skleros

sulfasalazin

för att behandla och hantera inflammatorisk tarmsjukdom eller för behandling av reumatoid artrit

warfarin och andra liknande läkemedel så kallade vitamin K-antagonister*

för att förtunna blodet

* Din läkare kan behöva ta blodprov från dig oftare för att se hur bra ditt blod levrar sig.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Exviera.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet och preventivmedel

Effekten av Exviera på graviditet är inte känd. Exviera ska inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder effektiv preventivmetod.

 • Du eller din partner måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen. Preventivmedel som innehåller etinylestradiol kan inte användas tillsammans med Exviera. Fråga din läkare vilken preventivmetod som är bäst för dig.

Extrem försiktighet krävs om Exviera tas tillsammans med ribavirin. Ribavirin kan orsaka allvarliga fosterskador. Ribavirin finns kvar i kroppen under en längre tid efter att behandlingen har avslutats och en effektiv preventivmetod krävs både under behandlingen och en tid efteråt.

 • Det finns risk för fosterskador när ribavirin används av kvinnliga patienter som blir gravida.

 • Det finns också risk för fosterskador om ribavirin används av en manlig patient, vars kvinnliga partner blir gravid.

 • Läs avsnittet om preventivmetod i bipacksedeln för ribavirin mycket noga. Det är viktigt att både män och kvinnor läser informationen.

 • Om du eller din partner blir gravid under behandling med Exviera och ribavirin eller under de månaderna som följer, kontakta din läkare omedelbart.

Amning

Du ska inte amma under behandlingen med Exviera. Det är inte känt om den aktiva substansen i Exviera (dasabuvir) går över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Några patienter har rapporterat trötthet vid användning av Exviera med andra läkemedel mot hepatit C-infektion. Om du känner dig trött, kör inte eller använd inte maskiner.

Exviera innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Exviera

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Exviera tabletter fungerar inte ensamt. De tas alltid tillsammans med andra virushämmande läkemedel som ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Din läkare kan även ge dig ett virushämmande läkemedel som kallas ribavirin.

Hur mycket du ska ta

Rekommenderad dos är en tablett, två gånger dagligen. Ta en tablett på morgonen och en tablett på kvällen.

Hur du ska ta

 • Ta tabletterna med mat. Typen av mat är inte viktig.

 • Svälj tabletterna hela med vatten.

 • Tabletterna ska inte tuggas, krossas eller delas eftersom de kan ha en bitter smak.

Hur länge du ska använda Exviera

Du kommer att ta Exviera i 8, 12 eller 24 veckor. Din läkare kommer att tala om för dig hur länge din behandling ska pågå. Sluta inte ta Exviera om inte läkare säger till dig. Det är viktigt att du fullföljer hela behandlingen. Detta kommer att ge läkemedlen den bästa chansen att bota hepatit C-virusinfektionen.

Om du använt för stor mängd av Exviera

Om du av misstag tar mer än den rekommenderade dosen, ska du omedelbart kontakta läkare eller närmaste sjukhus. Ta med dig läkemedelsförpackningen så att du enkelt kan beskriva vad du har tagit.

Om du har glömt att använda Exviera

Det är viktigt att du inte missar en dos av detta läkemedel. Om du missar en dos och det är:

 • mer än 6 timmar till nästa dos – ta den missade dosen med mat så snart som möjligt.

 • mindre än 6 timmar till nästa dos – ta inte den missade dosen, ta din nästa dos som vanligt, med mat.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Exviera och kontakta omedelbart läkare eller sök vård om något av följande händer:

Biverkningar när Exviera används med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan ribavirin:

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

 • Allvarlig allergisk reaktion som kan inkludera tecken som:

  • Svårighet att andas eller svälja

  • Yrsel eller berusningskänsla som kan bero på lågt blodtryck

  • Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

  • Utslag och klåda i huden

 • Förvärrade leverproblem. Symptom inkluderar:

  • Illamående, kräkningar eller förlorad aptit

  • Gulfärgning av hud eller ögon

  • Din urin är mörkare än normalt

  • Förvirring

  • Noterad svullnad av ditt magområde

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du upplever någon av följande biverkningar.

Biverkningar när Exviera används med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • Klåda

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer

 • Svullnad av hudlager som kan påverka alla delar av kroppen inklusive ansikte, tunga eller svalg och kan göra det svårt att svälja eller andas (angioödem)

Biverkningar när Exviera används med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och ribavirin:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

 • Känsla av trötthet

 • Illamående

 • Klåda

 • Sömnproblem (insomnia)

 • Känsla av svaghet eller energilöshet (asteni)

 • Diarré

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • Anemi (lågt antal av röda blodkroppar)

 • Kräkning

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

 • Uttorkning

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer

 • Svullnad av hudlager som kan påverka alla delar av kroppen inklusive ansikte, tunga eller svalg och kan göra det svårt att svälja eller andas (angioödem)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Exviera ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • En tablett innehåller 250 mg dasabuvir (som natriummonohydrat).

 • Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E 460(i)), laktosmonohydrat, kopovidon, kroskarmellosnatrium, kolloidal kiseldioxid (E 551), magnesiumstearat (E 470b).

 • Tablettfilmdragering: poly(vinylalkohol) (E 1203), titandioxid (E 171), makrogol (3350), talk (E 553b), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172) och svart järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Exviera tabletter är beige, ovala filmdragerade tabletter, med dimensioner 14,0 mm x 8,0 mm, präglade med ”AV2”. Exviera tabletter förpackas i blister innehållande 2 tabletter. En kartong innehåller 56 tabletter (multipackkartong med 4 innerkartonger med vardera 14 tabletter).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Tyskland

Information lämnas av:

AbbVie AB

Tel: +46 (0)8 684 44 600


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-09-26