Bipacksedel - Axilur® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Intervet International B.V

P.O. Box 31

NL-5830 AA Boxmeer

Nederländerna

Tillverkare:

Intervet Productions S.A.

FR-27460 Igoville

Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Axilur vet. 19% oralpasta

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

100 ml pasta 19% innehåller:

Verksamt ämne: Fenbendazol 19 g.

Övriga innehållsämnen: Glycerol, propylenglykol, natriumhydroxid, karbomer, sorbitol, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, äppel- och kanelsmakämne, vatten.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Infektion med fullvuxna stadier och larvstadier av stora strongylider (Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus), Oxyuris equi, Parascaris equorum, Dictyocaulus arnfeldi och Strongyloides westeri. Vid behandling mot Strongyloides westeri hos föl ges ökad dos.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.

7. DJURSLAG

Häst.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

4 g (= ett delstreck) Axilur vet. 19 % oralpasta innehåller ca 750 mg fenbendazol.

Vanlig dosering är 7,5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande ett delstreck på doseringssprutan per 100 kg kroppsvikt som engångsdos.

Innehållet i sprutan räcker till 600 kg. Vid behandling mot Strongyloides westeri hos föl ges ökad dos, 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt, motsvarande 1 hel dosspruta Axilur vet. 19 % oralpasta (=24 g) till 90 kg kroppsvikt som engångsdos.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Ges direkt i hästens mun.

Kontrollera att munnen är fri från foder. För in dossprutans pip i mungipan mot tungans bakre del och tryck ut önskad dospasta.

10. KARENSTID(ER)

Kött och slaktbiprodukter: 5 dagar.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Undvik direktkontakt med huden. Tvätta händerna efter användning.

Felaktig användning kan leda till ökad risk för resistensutveckling och minskad behandlingseffekt. Se därför till att undvika:

  • Ofta upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp.

  • Upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp under en längre tid.

  • Underdosering, kan bero på underskattning av kroppsvikt, att läkemedlet ges på fel sätt eller felaktig inställning av doseringshjälpmedlet.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation

Överdosering

Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2016-09-07

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR