Snabbverkande luftrörsvidgande medicin

De allra flesta som har astma har en snabbverkande luftrörsvidgande medicin som de har fått på recept. Du använder den om du får en akut astmaattack eller i förebyggande syfte innan du anstränger dig fysiskt eller utsätter dig för annat som kan utlösa astman. Har du inte så mycket besvär av astman kan du ibland behandla den med enbart en snabbverkande luftrörsvidgare.

Så fungerar medicinen

Medicinen vidgar luftrören genom att binda sig till speciella mottagare i luftrören, så kallade beta-2-receptorer. När medicinen gör det går en signal till luftrörens muskler att slappna av. På så sätt vidgas luftrören, vilket underlättar för dig att andas och hosta upp segt slem.

Använd vid behov

Snabbverkande luftrörsvidgande medicin doseras vid behov när du får ett akut astmaanfall eller strax före fysisk ansträngning. Om du behöver använda din luftrörsvidgare ofta och mycket, kontakta din läkare. Det kan vara ett tecken på att den förebyggande medicineringen inte räcker till, och kanske behöver dosen inflammationshämmande medicin ökas.

Verkar inom några minuter

Snabbverkande luftrörsvidgare innehåller något av de verksamma ämnena salbutamol, terbutalin eller formoterol. Medicinen får du som pulver eller ibland vätska i olika inhalatorer. Den luftrörsvidgande effekten kommer inom några minuter. Effekten av salbutamol och terbutalin sitter kvar ungefär fyra timmar och för formoterol i tolv timmar.

Få biverkningar

Risken för biverkningar när du inhalerar luftrörsvidgande medicin är liten. Under de första veckorna kan du känna av besvär som hjärtklappning och darrningar. Men de brukar minska med tiden vid fortsatt behandling.

Om du använder andra mediciner

Vissa mediciner, exempelvis betablockerare som används vid behandling av hjärtrytm och blodtryck, kan påverka behandlingen. Det är därför viktigt att alltid tala om för din läkare vilka mediciner du tar.

Graviditet och amning

Salbutamol och Terbutalin kan användas av gravida. Tala ändå med din läkare om du är eller planerar bli gravid. Med Formoterol bör du alltid prata med din läkare först. Ammar du, rådgör med din läkare.

Långverkande luftrörsvidgande medicin

Långverkande luftrörsvidgare ska du inhalera regelbundet morgon och kväll. Det ger en mer konstant vidgning av luftrören, samt förstärker effekten av den inflammationshämmande medicinen.

Behandling av astma

Medicinen ges som pulver i olika inhalatorer. Verksamma ämnen är salmeterol eller formoterol. Om du klickar på fliken receptbelagd här till höger och väljer Långverkande luftrörsvidgande uppdateras produktlistan och du kan se vilka läkemedel som ingår i denna grupp.

  • Formoterol - Den luftrörsvidgande effekten kommer redan efter en-tre minuter och varar i ungefär tolv timmar. Medicinen kan användas både vid akuta astmaanfall och som förebyggande medicin.
  • Salmeterol - Den luftrörsvidgande effekten kommer efter tio-tolv minuter, och effekten varar i ungefär tolv timmar. Salmetorol används endast som regelbunden förebyggande behandling.

Både formoterol och salmeterol finns som färdiga kombinationer tillsammans med inflammationshämmande medicin, vilket vissa använder. En fördel med det är att du kan minska antalet mediciner. Nackdelen är att det är svårare att variera doseringen och att priset för kombinationsmedicinerna är högre.

Få biverkningar

Risken för biverkningar när du inhalerar luftrörsvidgande medicin är liten. Under de första veckorna kan du känna av besvär som hjärtklappning och darrningar. Besvären brukar minska med tiden vid fortsatt behandling.

Om du använder andra mediciner

Vissa mediciner, exempelvis så kallade betablockerare som används vid behandling av hjärtrytm och blodtryck, kan påverka behandlingen. Det är därför viktigt att alltid tala om för din läkare vilka mediciner du tar.

Graviditet och amning

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad, så rådgör med din läkare. Man vet inte om medicinen går över i modersmjölken. Ammar du, rådgör med din läkare.

Inflammationshämmande läkemedel

Om du har astma, är det allra viktigaste att se till att inflammationen i dina luftrör läker. De inflammationshämmande läkemedlen mot astma förskrivs på recept. Andas du in pulver eller spray som innehåller inflammationshämmande kortison varje dag kan slemhinnan i luftrören läka och lungorna fungera normalt. Då minskar risken för astmaanfall. Det brukar ta några veckor innan du kan märka medicinens fulla effekt.

Tips

Skölj munnen och gurgla halsen efter att du inhalerat kortison. Spotta sedan ut, svälj inte. På så sätt kan du undvika besvär som heshet, sveda och svampinfektion i halsen och munhålan.

Anpassad dosering

Sträva efter att använda en så låg dos som möjligt. Många kan klara sig med enbart en morgondos, men de flesta behöver även en dos på kvällen. Om din astma försämras, till exempel när du är förkyld, är det viktigt att du snabbt ökar dosen på det sätt du och din läkare kommit överens om för att motverka en försämring av astman.

Olika verksamma ämnen

Medicinerna innehåller något av de verksamma ämnena beklometason, flutikason, budesonid, ciklesonid eller mometason och ges som pulver eller ibland vätska i olika typer av inhalatorer. Flutikason och budesonid finns även i kombinationsläkemedel tillsammans med långverkande luftrörsvidgande mediciner.

Biverkningar

Inhalationsmedicin med kortison kan ge biverkningar som till exempel heshet, sveda eller svampinfektion i halsen. Eftersom du inhalerar kortisonet påverkar det i normala doser endast luftvägarna vilket gör risken för allvarligare biverkningar liten.

Graviditet och amning

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad, så rådgör med din läkare. Man vet inte om medicinen går över i modersmjölken. Ammar du, rådgör med din läkare.

Leukotrienhämmare

Den enda så kallade leukotrienhämmaren som finns i Sverige idag är Singulair som innehåller det verksamma ämnet montelukast. Singulair är receptbelagt. Behandling med leukotrienhämmare ersätter inte annan astmabehandling. Du ska fortsätta att använda dina andra astmamediciner om inte din läkare sagt något annat.

Så fungerar medicinen

Leukotriener är ämnen som bildas i kroppen vid inflammation och orsakar sammandragning och svullnad i luftvägarna vid astma. Medicinen blockerar effekten av leukotrienerna, vilket gör att inflammationen påverkas och astman förbättras. Leukotrienhämmande medicin förhindrar även sammandragning av luftrören i samband med fysisk ansträngning.

Medicin varje dag

Den luftrörsvidgande effekten av Singulair kommer efter två till tre timmar och kvarstår under ett dygn. Ta medicinen regelbundet varje kväll innan du går och lägger dig.

  • Singulair tuggtabletter 5 mg - ta en timme före eller två timmar efter att du har ätit, eftersom de annars tas upp sämre av kroppen.
  • Singulair tabletter 10 mg - ta med eller utan mat.
  • Singulair granulat 4 mg för barn - innehållet kan blandas med mat.

Milda biverkningar

Huvudvärk och magont förekommer mest.

Graviditet och amning

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad, så rådgör med din läkare. Man vet inte om medicinen går över i modersmjölken. Ammar du, rådgör med din läkare.

Det finns flera mediciner mot astma som kan användas om man av någon anledning behöver undvika de vanligaste medicinerna, eller om grundbehandlingen helt enkelt inte ger tillräcklig effekt. Nedan kan du läsa om de olika typerna av astmamedicin på recept som kan användas som alternativ eller komplettering till de vanligaste luftrörsvidgande och inflammationsdämpande läkemedlen.

Kromoglikat

Kromoglikat kan användas förebyggande som alternativ behandling när du av någon anledning vill undvika inflammationshämmande medicin med kortison eller leukotrienhämmande medicin.

Så fungerar medicinen

Medicinen är inflammationshämmande och effekten kommer gradvis inom några veckor vid regelbunden användning. Kromoglikat kan även tas för att förhindra sammandragning av luftrören som orsakas av kall luft, eller allergiutlöst astma (då du kommer i kontakt med det du är allergisk mot). Medicinen tas då 15-20 minuter innan du utsätter dig för det som brukar utlösa astman. Kromoglikat har ingen effekt på en redan utlöst astmaattack.

Så tar du medicinen

Lomudal inhalationspulver tar du med hjälp av inhalatorn Eclipse. Kromoglikat måste tas ofta, fyra gånger om dagen för att ge effekt. Du får inte avbryta behandlingen utan att ha kontaktat din läkare. Om du avbryter behandlingen finns risk för att symtomen kommer tillbaka.

Biverkningar

Kromoglikat saknar allvarligare biverkningar. Ibland kan du känna viss irritation i halsen eller hosta i samband med inhalation.

Om du är gravid eller ammar

Kromoglikat kan användas under graviditet. Medicinen passerar över i modersmjölken men påverkar troligen inte barnet som ammas.

Luftrörsvidgande tabletter och mixtur

Luftrörsvidgande tabletter eller mixtur kan användas om du av någon anledning har svårt med inhalationsbehandling. Medicinerna innehåller samma eller liknande verksamma ämnen som de luftrörsvidgande mediciner som inhaleras. Risken för biverkningar är större om du tar tabletter eller mixtur än om du inhalerar.

Olika mediciner

Både terbutalin (Bricanyl) och salbutamol (Ventoline) finns som tabletter och mixtur. Effekten kommer efter ungefär två timmar och kvarstår fyra till sex timmar. Du ska ta medicinen regelbundet, tre till fyra gånger varje dag. Depottabletter ger en längre och jämnare effekt och mindre biverkningar än vanliga tabletter. Bricanyl Depot ger effekt under cirka tolv timmar, vilket gör att du bara behöver ta medicinen morgon och kväll. Bambec finns som tabletter och innehåller det verksamma ämnet bambuterol. Medicinen ger effekt efter två till sex timmar och den varar sedan i minst 24 timmar, vilket gör att du bara behöver ta den en gång varje dygn.

Biverkningar

När du sväljer medicinen sprids den ut i hela din kropp, till skillnad från om du inhalerar, då den till största delen verkar lokalt i luftvägarna. Eftersom det finns betareceptorer även på andra ställen i kroppen än i luftrören, till exempel i hjärtat, kan tabletter och mixtur orsaka mer biverkningar än inhalationsläkemedel.

Ipratropium

Ipratropium och det besläktade tiotropium är läkemedel som framför allt används om du har luftrörskatarr eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Medicinen vidgar luftrören och underlättar andningen genom att hindra vissa nervimpulser till luftvägarna. Effekten av ipratrobium kommer inom 15 minuter efter inhalering och blir kvar i sex timmar. Ipratropium är mindre effektiv som luftrörsvidgare än de läkemedel som verkar genom att stimulera beta-2-receptorer, som till exempel Bricanyl och Ventoline.

Ipratropium kan bland annat ges som inhalationspulver med hjälp av en inhalator. Ibland finns även ett annat läkemedel med i en färdig kombination i inhalatorn.

Biverkningar

Förutom muntorrhet ger läkemedel med Ipratropium och Tiotropium få biverkningar.

Intensiv inflammationshämmande kortisonbehandling

Inflammationshämmande behandling med en kur kortison i höga doser används om du har mycket svår astma. Astman kan tillfälligt förvärras av t.ex. en luftvägsinfektion. Medicinen kan antingen inhaleras, då i mycket högre doser än normalt, eller tas som tabletter. Risken för biverkningar ökar ju längre kuren är och blir större än vid de doser som normalt används. Det är viktigt att ta hela kuren så inflammationen i slemhinnorna hinner läka ut innan man går tillbaka till den vanliga doseringen.

Tips

Prata i förväg med din läkare om hur du ska göra om du tillfälligt blir sämre i din astma.