Bipacksedel - Synulox® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Haupt Pharma Latina S.r.l

SS 156 Km 47, 600

04100 Borgo San Michele (Latina)

Italien

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Synulox vet 40 mg/ 10 mg, 200 mg/ 50 mg och 400 mg/ 100 mg tabletter

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 tablett innehåller:

Aktiva ämnen:

Amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 40 mg, 200 respektive 400 mg,

Kaliumklavulanat motsvarande klavulansyra 10 mg, 50 mg respektive 100 mg

Hjälpämne: färgämne E127 (erytrosin)

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Behandling av infektioner som orsakas av bakterier, speciellt sådana som kan bilda enzymet beta-laktamas, t.ex. stafylokocker, hos hund och katt.

Synulox vet. tabletter innehåller en kombination av amoxicillin och klavulansyra. Amoxicillin är ett penicillin med brett spektrum och med effekt mot ett flertal bakterier. Klavulansyra har ingen direkt inverkan på bakterierna utan förhindrar att amoxicillinet bryts ned av enzymer (beta–laktamas), som vissa bakterier (t.ex. stafylokocker) bildar.

5. KONTRAINDIKATIONER

Ges ej till djur som är penicillinöverkänsliga.

Skall ej ges till kanin, marsvin, hamster eller ökenråtta. Försiktighet rekommenderas även vid använding till andra mycket små växtätare.

Skall ej ges till djur med kraftigt nedsatt njurfunktion.

6. BIVERKNINGAR

Symtom från magtarmkanalen kan förekomma.

I sällsynta fall kan allergiska reaktioner, t ex hudreaktioner eller överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaxi) inträffa.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Hund, katt

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Följ alltid veterinärens dosering.

Normaldosen är 10 mg amoxicillin/kg kroppsvikt två gånger dagligen för båda djurslagen. 400 mg tabletter ges endast till hund.

Normal behandlingstid är 7 - 10 dagar. Vid kroniskainfektioner i t.ex. hud och urinvägar kan behandlingstiden behöva förlängas något.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Tabletterna kan ges med eller utan foder.

10. KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Felaktig användning av läkemedlet kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta (motståndskraftiga) mot kombinationen amoxicillin/klavulansyra.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Personer som är överkänsliga mot penicillin skall hantera produkten med försiktighet. Kontakta läkare vid misstänkt överkänslighetsreaktion.

Andra läkemedel oc Synulox vet:

Andra antibiotika som inte är penicilliner och Synulox vet kan minska den antibakteriella effekten om de ges samtidigt.

Dräktighet:

Kan ges till dräktiga djur.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2014-06-19

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

I Sverige information lämnas av

Orion Pharma AB, Animal Health

Box 520

192 05 Sollentuna

Tel: 08 623 64 40