Bipacksedel - Ekvacillin®

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ekvacillin

1 g respektive 2 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning
kloxacillin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ekvacillin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Ekvacillin
3. Hur du får Ekvacillin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ekvacillin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ekvacillin är och vad det används för

Ekvacillin är ett läkemedel som verkar mot bakterieinfektioner (antibiotikum). Den aktiva substansen är kloxacillin som tillhör läkemedelsgruppen penicilliner. Ekvacillin används för behandling av infektioner orsakade av stafylokocker, såsom följande:

 • Hud- och mjukdelsinfektioner

 • Infektioner i leder och skelett samt lungor

 • Inflammation i hjärtat (endokardit)

 • Blodförgiftning (sepsis)

 • Som förebyggande behandling inför kirurgi.

Kloxacillin som finns i Ekvacillin kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna information. Fråga läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor.

2. Vad du behöver veta innan du får Ekvacillin

Du ska inte få Ekvacillin:

 • om du är allergisk mot kloxacillin eller andra penicilliner.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Ekvacillin:

 • om du är allergisk mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel).

 • om du har nedsatt njurfunktion.

 • om du har/får diarré.

Andra läkemedel och Ekvacillin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att läkaren känner till om du tar något av följande:

 • metotrexat (läkemedel som används för behandling av cancer eller reumatism).

 • p-piller.

 • probenecid (läkemedel mot gikt).

 • warfarin (blodförtunnande läkemedel).

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga kända risker vid användning av Ekvacillin under graviditet.

Ekvacillin passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inget som tyder på att Ekvacillin påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du får Ekvacillin

Du får detta läkemedel som en injektion som ges av läkare eller sjuksköterska.

Läkaren avgör den lämpliga dosen för dig och hur och när injektionen ska ges.

Ekvacillin är ett torrt pulver som läkaren eller sjuksköterskan löser upp i lämplig spädningsvätska. Lösningen ges antingen i en blodåder eller muskel som en injektion eller via en blodåder som droppinfusion.

Om du fått för stor mängd av Ekvacilllin

Eftersom injektionen ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte troligt att du får för stor mängd. Om du tror att du fått för stor mängd måste du tala om det för den person som gett injektionen.

Symtom på överdosering kan vara illamående, kräkningar, diarré, medvetandesänkning, kramper.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontaka läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

 • Kraftig akut allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). En sådan reaktion kan vara livshotande. Ett eller flera av följande symtom kan uppkomma: hudrodnad, kliande nässelliknande utslag (urtikaria), andnöd och yrsel (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

 • Ekvacillin kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Övriga eventuella biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Inflammation i blodkärl (tromboflebit).

 • Illamående, diarré.

 • Hudutslag.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Ökat antal vita blodkroppar.

 • Nässelutslag (urtikaria).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Akut inflammation i tjocktarmen (pseudomembranös kolit)

 • Minskat antal vita blodkroppar.

 • Brist på blodplättar, vilket ger ökad blödningsbenägenhet (trombocytopeni).

 • Påverkan på levern.

 • Påverkan på njurarna.

Svampinfektion i munhåla och underliv kan förekomma.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ekvacillin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Färdigberedd lösning ska användas omedelbart.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kloxacillin. En injektionsflaska innehåller 1 g respektive 2 g kloxacillinnnatrium.

 • Inga övriga innehållsämnen ingår i detta läkemedel.

Förpackningsstorlekar

Injektionsflaskor 5 x 1 g, 10 x 1 g, 5 x 2 g, 10 x 2 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel 08- 630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-07-13


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Inkompatibiliteter

Tillsatser till penicillinlösningar bör inte göras med substanser för vilka kompatibilitets-undersökningar saknas.

Hållbarhet

Injektionslösningarna ska användas omedelbart efter beredningen. Lösningar avsedda för infusion ska tillsättas infusionsvätskan omedelbart.

Beredning av lösningar

1 g Ekvacillin innehåller 2 mmol Na+, vilket motsvarar ca 15 ml isoton koksaltlösning.

Den osmolalitet som lösningen får beror på vilken mängd Ekvacillin som används samt vilken vätska som används vid spädningen. Beroende på den mängd Ekvacillin som ska administreras rekommenderas vatten för injektionsvätskor eller natriumkloridlösning vid spädningen (se nedanstående tabell).

Typ av lösning

Beredningsanvisning

Lösning för

Intramuskulär injektion

1 g löses i 4 ml vatten för injektionsvätskor,

2 g löses i 8 ml vatten för injektionsvätskor,


Lösning för

intravenös injektion

1 g löses i 20 ml vatten för injektionsvätskor,

2 g löses i 40 ml vatten för injektionsvätskor,


Lösning för

intermittent infusion


2 g löses i 100 ml vatten för injektionsvätskor eller isoton natriumkloridlösning


Den erhållna lösningen ansluts lämpligen till en flervägskran. Lösningen infunderas i jämn takt under 20-30 minuter.

Mini-Set: Lösningen bereds i Minibag plastbehållare med hjälp av överföringsadapter.

Lösning för

kontinuerlig infusion

2 g löses i 10 ml vatten för injektionsvätskor


Den erhållna lösningen blandas med lämplig infusionslösning: Isoton natriumkloridlösning, Ringer-acetat, glukoslösning 50 mg/ml, glukoslösning med natrium och kalium.