Bipacksedel - Cefuroxim Villerton

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Cefuroxim Villerton

Cefuroxim Villerton 250 mg, pulver till injektionsvätska, lösning eller suspension. Cefuroxim Villerton 750 mg, pulver till injektionsvätska, lösning eller suspension. Cefuroxim Villerton 1500 mg, pulver till injektions- eller infusionsvätska, lösning.
cefuroxim

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cefuroxim Villerton är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du ges Cefuroxim Villerton
3. Hur Cefuroxim Villerton ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cefuroxim Villerton ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cefuroxim Villerton är och vad det används för

Cefuroxim Villerton är ett antibiotikum som används till vuxna och barn. Det verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas för cefalosporiner.

Cefuroxim Villerton används för att behandla infektioner i: 

 • lungorna eller bröstet

 • urinvägarna

 • huden och mjukdelarna

 • buken

Cefuroxim Villerton används också:

 • för att förebygga infektioner under kirurgiska ingrepp.

Cefuroxim som finns i Cefuroxim Villerton kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du ges Cefuroxim Villerton

Du får inte ges Cefuroxim Villerton

 • om du är allergiskmot några cefalosporinantibiotika eller mot något av de övriga innehållsämnena i Cefuroxim Villerton.

 • om du någon gång har haft en allergisk reaktion mot någon annan typ av betalaktamantibiotikum (penicilliner, monobaktamer, karbapenemer).

 • Tala om för läkaren innan du börjar med Cefuroxim Villerton om du tror att detta stämmer in på dig. Du får inte ges Cefuroxim Villerton.

Var särskilt försiktig med Cefuroxim Villerton

Du måste vara uppmärksam på vissa symtom som t.ex. allergiska reaktioner eller rubbningar i magtarmkanalen som t.ex. diarré när du ges Cefuroxim Villerton. Detta minskar risken för eventuella problem. Se ” Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på” i avsnitt 4. Om du har fått någon allergisk reaktion mot andra antibiotika som t.ex. penicillin, kan du även vara allergisk mot Cefuroxim Villerton.

Om du behöver genomgå ett blod- eller urintest

Cefuroxim Villerton kan påverka resultaten av urin- eller blodtester för socker och ett blodtest som kallas för Coombs test. Om du ska genomgå tester:

 • Tala om för personen som tar provet att du har fått Cefuroxim Villerton

Andra läkemedel och Cefuroxim Villerton

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka Cefuroxim Villerton eller göra det mer sannolikt att du får biverkningar. Dessa omfattar:

 • antibiotika av aminoglykosidtyp

 • urindrivande tabletter (diuretika), t.ex. furosemid

 • probenecid

 • blodförtunnande läkemedel som ges via munnen

 • Tala om för läkaren om detta stämmer in på dig. Du kan behöva extra kontroller för övervakning av din njurfunktion när du tar Cefuroxim Villerton.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Läkaren överväger fördelen med att behandla dig med Cefuroxim Villerton mot risken för ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd inte maskiner om du inte känner dig bra.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cefuroxim Villerton innehåller natrium

Cefuroxim Villerton innehåller natrium. Du behöver ta hänsyn till det om du äter natriumkontrollerad kost.

Cefuroxim Villerton styrka

Mängd per injektionsflaska

250 mg

13.8 mg

750 mg

41.4 mg

1500 mg

80.5 mg


3. Hur Cefuroxim Villerton ges

Cefuroxim Villerton ges vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska. Det kan ges som ett dropp (intravenös infusion) eller som en injektiondirekt i en ven eller i en muskel.

Vanlig dos

Rätt dos av Cefuroxim Villerton för dig fastställs av läkaren och beror på: infektionens svårighetsgrad och typ, om du tar någon annan typ av antibiotika, din vikt och ålder, hur väl dina njurar fungerar.

Nyfödda barn (0–3 veckor)

För varje kg barnet väger ges det 30 till 100 mg Cefuroxim Villerton per dag uppdelat på två eller tre doser.

Spädbarn (över 3 veckor) och barn <40 kg

För varje kg spädbarnet eller barnet väger ges det 30 till 100 mg Cefuroxim Villerton per dag uppdelat på tre eller fyra doser.

Vuxna och ungdomar >40 kg

750 mg till 1,5 g Cefuroxim Villerton två, tre eller fyra gånger dagligen.

Patienter med njurproblem

Om du har njurproblem kan läkaren ändra dosen.

 • Tala om för läkaren om detta gäller dig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Cdetta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på

Ett litet antal personer som tar Cefuroxim Villerton får en allergisk reaktion eller en hudreaktion som kan vara allvarlig. Symtom på dessa reaktioner är bland annat:

 • allvarlig allergisk reaktion. Tecken är bland annat upphöjda och kliande utslag, svullnad, ibland i ansiktet eller munnen som gör det svårt att andas.

 • hudutslag som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (mörk prick i mitten som omges av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten).

 • ett utbrett utslag med blåsor och fjällande hud. (Dessa kan vara tecken på Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys).

 • svampinfektioner i sällsynta fall kan läkemedel som Cefuroxim Villerton orsaka en överväxt av jästsvamp (Candida) i kroppen som kan leda till svampinfektioner (t ex torsk). Denna biverkan är mer trolig om du tar Cefuroxim Villerton under lång tid.

 • Kontakta omedelbart en läkare eller sköterska om du får något av dessa symtom.

Vanliga biverkningar 

Dessa kan drabba upp till 1 av 10 personer:

 • smärta vid injektionsstället, svullnad och rodnad längs en ven.

 • Tala om för läkaren om något av detta besvärar dig.

Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

 • ökning av ämnen (enzymer) som produceras av levern

 • förändrat antal vita blodkroppar (neutropeni eller eosinofili)

 • låga nivåer av röda blodkroppar (blodbrist)

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 100 personer:

 • hudutslag, kliande upphöjda utslag (nässelfeber)

 • diarré, illamående, magsmärta

 • Tala om för läkaren om du får någon av dessa biverkningar

Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

 • låga nivåer av vita blodkroppar (leukopeni)

 • ökning av bilirubin (ett ämne som produceras av levern)

 • positivt Coombs´test.

Andra biverkningar

Andra biverkningar har drabbat ett mycket litet antal personer men det är inte känt hur ofta de förekommer:

 • svampinfektioner

 • förhöjd temperatur (feber)

 • allergiska reaktioner

 • inflammation i tjocktarmen, vilket orsakar diarré, vanligtvis med blod och slem, magsmärta

 • inflammation i njurarna och blodkärlen

 • röda blodkroppar som bryts ner för snabbt (hemolytisk anemi).

 • hudutslag som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (mörk prick i mitten som omges av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten) erythema multiforme.

 • Tala om för läkaren om du får någon av dessa biverkningar.

Biverkningar som kan visa sig i blodprov:

 • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levras – trombocytopeni)

 • förhöjda nivåer av ureakväve och serumkreatinin i blodet.

Om du får biverkningar

 • tala om för läkare eller apotekspersonal, det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Cefuroxim Villerton ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25ºC.
Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Läkaren eller sköterskan tar hand om eventuell medicin som inte längre behövs. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Cefuroxim Villerton innehåller

 • Den aktiva substansen är cefuroximnatrium motsvarande cefuroxim 250 mg, 750 mg respektive 1500 mg.

 • Produkten innehåller inga andra innehållsämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlekar:

10x250 mg, 10x750 mg och 10x1500 mg

Innehavare av godkännande för försäljning:

VILLERTON INVEST SA
Rue Edward Steichen 14

2540 Luxemburg

Tillverkare:

ACS DOBFAR SPA, Teramo, Italien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:

Mylan Hospital AS, Postboks 194, 1371, Asker, Norge


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-04-04.


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Beredningsanvisningar

Intramuskulär injektion: 

Tillsätt minst 1 ml sterilt vatten till 250 mg eller

3 ml sterilt vatten till 750 mg och blanda försiktigt till suspension.

Intravenös injektion: 

Tillsätt minst 2 ml sterilt vatten till 250 mg eller

6 ml sterilt vatten till 750 mg eller

15 ml sterilt vatten till 1500 mg.

Intravenös infusion:

Lös Cefuroxim Villerton i minst 50 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml

Hållbarhet efter beredning:
Intramuskulär och intravenös injektion: Kemisk och fysisk stabilitet har visats för lösningen upp till 8 timmar vid 25 ºC och upp till 24 timmar vid 2–8 ºC.
Intravenös infusion: Kemisk och fysisk stabilitet har visats för lösningen upp till 12 timmar vid 25 ºC och upp till 24 timmar vid 2–8 ºC.

Ur mikrobiologisk synvinkel skall lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart ansvarar användaren för lagringstid och förvaringsanvisningar. Normalt bör lagringstiden inte vara längre än 24 timmar vid 2–8 ºC om inte beredningen skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Kompatibilitet:
Cefuroxim Villerton är kompatibelt med de flesta infusionslösningarna. Cefuroxim Villerton är blandbart med metronidazol, azlocillin och xylitol och är kompatibel med vattenlösningar som innehåller upp till 1 % lidokainklorid. Får inte blandas i samma spruta som amnioglykosider eller spädas med natriumbikarbonat för injektion.
Injektionsflaskan passar till transfusionsadapter till infusion i Mini-bags.