Bipacksedel - Canicaral vet

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nederländerna

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Artesan Pharma GmbH & Co KG

Wendlandstrasse 1

29439 Lüchow
Tyskland

Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Nederländerna

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Canicaral vet 40 mg tabletter för hund karprofen

3.  DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 tablett innehåller:

Aktiv substans:

karprofen 40 mg

Ljusbrun med bruna prickar, rund och konvex smaksatt tablett med en kryssformad brytskåra på ena sidan.

Tabletter kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.

4. ANVÄNDNINGOMRÅDE(N)

För minskning av inflammation och smärta orsakad av sjukdomar i muskler och skelett samt nedbrytande sjukdom i lederna. Som uppföljande behandling av smärta efter operation.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte till katter.

Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.

Använd inte till hundar yngre än 4 månader.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Använd inte till hundar med hjärt‑, lever‑ eller njursjukdom där det finns risk för gastrointestinalulceration (sår i magsäck och tarmar) eller blödning, eller vid tecken på blodsjukdomar.

6. BIVERKNINGAR

Typiska biverkningar som har ett samband med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) såsom kräkning, lös avföring/diarré, ockult blod i avföringen (blod i avföringen som inte kan ses med blotta ögat), aptitförlust och letargi (bristande energi) har rapporterats. Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är som regel övergående och upphör efter avslutad behandling, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller dödliga.

Om biverkningar uppträder, ska användningen av läkemedlet avbrytas och veterinär uppsökas.

Liksom med andra NSAID-preparat finns det en risk för sällsynta njurbiverkningar eller leverbiverkningar.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ska sväljas.

För att säkerställa rätt dos och undvika överdosering ska kroppsvikten bestämmas så noga som möjligt.

Dosering

2‑4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag.

För minskning av inflammation och smärta orsakad av sjukdomar i muskler och skelett samt nedbrytande sjukdom i lederna: en startdos på 4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag given som en daglig engångsdos eller som två lika stora doser kan, beroende på uppnådd effekt, sänkas till 2 mg karprofen/kg kroppsvikt/dag given som en engångsdos. Behandlingens varaktighet beror på det behandlingssvar som ses hos patienten. Vid behandling under längre tid än 14 dagar ska hunden regelbundet undersökas av veterinär. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

För att förlänga det smärtstillande och antiinflammatoriska skyddet efter operation kan behandling med karprofeninjektion inför operation följas av karprofentabletter enligt 4 mg/kg kroppsvikt/dag i upp till 5 dagar.

Använd följande tabell vid dosering enligt 4 mg per kg kroppsvikt per dag.

tabell för dosering

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Tabletter kan delas i 2 eller 4 lika stora delar för att få rätt dos. Lägg tabletten på en plan yta med sidan med brytskåra uppåt och den konvexa (rundade) sidan nedåt.

dela tablett

Halvor: tryck med tummarna på båda sidor av tabletten.

Fjärdedelar: tryck med tummen mitt på tabletten.

10. KARENSTID

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Delad tablett ska användas inom 3 dagar.

Överblivna delar av tabletter ska förvaras i det öppnade blistret. Ljuskänsligt.

Det finns inga särskilda förvaringsanvisningar för oöppnat blister.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Utg.dat., eller på blistret efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Användning till äldre hundar kan medföra risk.

Om sådan användning inte kan undvikas, kan hunden behöva lägre dos och noggrann klinisk uppföljning.

Undvik användning till uttorkade, hypovolemiska (liten blodvolym) eller hypotona (lågt blodtryck) hundar eftersom det finns en risk för ökad njurtoxicitet (njurskada).

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som karprofen kan orsaka hämning av fagocytos (en av immunsystemets mekanismer) och därför ska lämplig samtidig antimikrobiell behandling (behandling som har verkan mot mikroorganismer, t.ex. bakterier) sättas in vid behandling av inflammatoriska tillstånd som har ett samband med bakterieinfektion.

Se även avsnittet om: Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag av tabletterna, uppsök läkare och visa denna information eller etiketten. Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

Användning under dräktighet och/eller digivning

Laboratoriestudier på råtta och kanin har visat fetotoxiska effekter (skadliga effekter på foster) av karprofen vid doser nära den effektiva dosen. Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning. Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Använd inte andra NSAID-preparat och glukokortikoider samtidigt eller inom 24 timmar från användning av läkemedlet. Karprofen binds i hög grad till proteiner i blodet och kan tränga ut andra läkemedel med hög bindningsgrad, vilket kan leda till giftiga effekter.

Samtidig administrering av njurskadande läkemedel ska undvikas.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

Inga tecken på giftighet sågs när hundar behandlades med karprofen i doser upp till 6 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen i 7 dagar (3 gånger den högsta rekommenderade dosen om 4 mg/kg kroppsvikt) och 6 mg/kg kroppsvikt en gång dagligen i ytterligare 7 dagar (1,5 gånger den högsta rekommenderade dosen om 4 mg/kg kroppsvikt).

Det finns inget specifikt motgift vid överdosering av karprofen men allmän behandling, som används vid överdosering av NSAID-preparat, ska sättas in.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kastas enligt gällande anvisningar.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2015-12-10

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Pappkartong med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 eller 50 blister med 10 tabletter per blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

delbar tablett

Delbar tablett