Bipacksedel - Antisedan® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Produktresumén används även som bipacksedel, se produktresumé för full text.

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Antisedan vet 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

5. KONTRAINDIKATIONER

6. BIVERKNINGAR

7. DJURSLAG

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

10. KARENSTID(ER)

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR