Bipacksedel - Antirobe® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

TILLVERKARE

Fareva Amboise, Zone Industrielle-29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Antirobe vet. 25 mg hårda kapslar, hund och katt, 75 mg hårda kapslar, hund och katt, 150 mg hårda kapslar, hund, 300 mg hårda kapslar, hund.

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Antirobe vet. 25 mg kapslar - gul/vit kapsel

1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid motsvarande klindamycin 25 mg.

Antirobe vet. 75 mg kapslar - grön/vit kapsel

1 kapsel à 75 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid motsvarande klindamycin75 mg.

Antirobe vet. 150 mg kapslar - vit/vit kapsel

1 kapsel à 150 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid motsvarande klindamycin 150 mg .

Antirobe vet. 300 mg kapslar - violett kapsel

1 kapsel á 300 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid motsvarande klindamycin 300 mg.

Övriga substanser: Alla kapslarna innehåller laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat, talk, gelatin.

Dessutom innehåller kapslarna följande färgämnen:

25 mg: titandioxid E 171, paraorange E 110 och kinolingult E 104

75 mg: titandioxid E 171, indigokarmin E 132 och kinolingult E 104

150 mg: titandioxid E 171

300 mg: titandioxid E 171, indigokarmin E 132 och erytrosinnatrium E 127

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Hund

Kapslar 25 mg, 75 mg, 150 mg och 300 mg:

Bakteriella infektioner hos hund och katt, t ex infekterade sår, bölder, tandinfektioner, hudinflammationer och inflammationer i benvävnad och benmärg.

Katt

Kapslar 25 mg och 75 mg:

Bakteriella infektioner hos katt, t ex infekterade sår, bölder, tandinfektioner, hudinflammationer.

5. KONTRAINDIKATIONER

Antirobe vet. skall inte användas till djur som är överkänsliga mot klindamycin och lincomycin. Antirobe vet. får ej ges till hästar, kaniner eller gnagare ( hamstrar, chinchillor, marsvin).

6. BIVERKNINGAR

Kräkningar och diarré kan förekomma. Preparatet kan ibland förorsaka bakterie- och jästsvampsöverväxt. Vid allvarliga besvär bör veterinär rådfrågas.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Antirobe vet. 25 mg och 75 mg: Hund och katt

Antirobe vet. 150 mg och 300 mg: Hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Kapseln skall ges genom munnen.

Infekterade sår, bölder, infektioner i munhålan och tandinfektioner:

Hund och katt:

5,5 mg/kg kroppsvikt var 12:e timme i 7-10 dagar. Behandlingstiden kan förlängas efter klinisk värdering av veterinär.

Inflammationer i benvävnad och benmärg:

Hund:

11 mg/kg kroppsvikt var 12:e timme i minst 28 dagar.

Om veterinären har ordinerat en annan dosering bör den iakttas.

Kapseln skall ges genom munnen.

Om veterinären har ordinerat en annan dosering bör den iakttas.

10. KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

Förvaras vid högst 25°C.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Dräktighet och digivning

Inga skador på fosterutvecklingen har visats på försöksdjur. Motsvarande undersökningar har inte gjorts på hund eller katt. Antirobe vet. skall endast användas under dräktighet och digivning i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande. Tom förpackning hanteras som hushållsavfall.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2014-11-20

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar: 16 eller 80 kapslar i tryckförpackning av PVC och aluminiumfolie.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Information lämnas av:

Orion Pharma AB

Animal Health

Box 520

192 05 Sollentuna