Lämna överblivna läkemedel till oss

Samtidigt som läkemedel är livsnödvändiga kan både tillverkning och användning ha negativa effekter på miljön. Vissa läkemedel som sprids i naturen kan till exempel orsaka hormonella förändringar hos fiskar och groddjur. Hjälp oss att minska miljöpåverkan genom att lämna in dina överblivna läkemedel.

Apotekets möjligheter att påverka spridning av miljöskadande substanser i ekosystemet är begränsade men Apoteket samlar in överblivna läkemedel och destruerar dem på ett säkert sätt. Använd gärna en genomskinlig påse så att apotekspersonalen lätt kan se innehållet. 

Extra bonuspoäng när du lämnar in

När du lämnar in läkemedel behöver du inte ta någon kölapp. Lämna påsen till någon av våra medarbetare. Som medlem i Apotekets Kundklubb får du 500 extrapoäng* när du lämnar in dina överblivna läkemedel.

Nedan har vi samlat några vanliga frågor om överblivna mediciner. För mer information om vad du gör med dina överblivna mediciner, kontakta ditt lokala apotek eller ring kundservice 0771-450 450.

*Max 500 poäng per kalendermånad oavsett antal inlämningar.

Stora Läkemedelsinsamlingen

Oanvända läkemedel kan skada miljön när de slängs på fel sätt eller spolas ner. Därför går det alltid att lämna in överblivna läkemedel till våra butiker.

Vi på Apoteket vill uppmärksamma att gamla eller överblivna läkemedel alltid bör tas om hand på ett säkert och miljövänligt sätt, men också påminna om hur viktigt det är att man fullföljer sin läkemedelsbehandling. Läkemedel som man glömmer eller undviker att ta ger ingen eller begränsad verkan. Men det kan förstås blir läkemedel över även när man följer ordinationen.

Oanvända läkemedel kan skada miljön när de slängs på fel sätt eller spolas ner. Därför går det alltid att lämna in överblivna läkemedel till våra butiker. Vi ser till att oanvända läkemedel bränns i godkända förbränningsanläggningar, rökgaserna renas och askan tas om hand.

Självklart går det att lämna överbliven medicin till oss när som helst. Vi ger alltid medlemmar 500 poäng i miljöbonus.* 

Läkemedelsverket uppskattar att det varje år slängs eller förstörs cirka 1 500 ton läkemedel i Sverige i samband med användning eller distribution. Av dessa omhändertas de flesta på rätt sätt, men cirka 250 ton spolas ut i avloppet eller slängs i hushållssoporna. Detta orsakar miljöskador och innebär även att läkemedel motsvarande stora ekonomiska resurser går förlorade.

*Max 500 poäng per kalendermånad oavsett antal inlämningar.

Både receptläkemedel & receptfritt

 

Du kan lämna in alla läkemedel. Det gäller både receptförskrivna och receptfria läkemedel för människor och djur, exempelvis tabletter, kapslar, stolpiller, salvor och flytande läkemedel.

Tänk på att plåster som innehåller läkemedel och pulverinhalatorer fortfarande innehåller stor mängd aktiv läkemedelssubstans även när du har använt dem klart. Lämna även dessa på apotek.

Det går bra att hälla ihop burkar med tabletter och kapslar samt tömma ur kartonger med tablettkartor i påsen, men du behöver inte trycka ut tabletterna från tablettkartorna.

Sortera avfallet rätt

Vissa produkter ska inte lämnas in till oss. Dessa ska sorteras och lämnas till en återvinningscentral. Hit hör

  • Batterier, bekämpningsmedel, brandfarliga produkter eller produkter som innehåller tungmetaller, exempelvis kvicksilvertermometrar. Detta sorteras som farligt avfall.
  • Elektroniska produkter lämnas till kommunens insamling av elavfall. Undantaget är om du köper en ny motsvarande produkt, då tar vi emot din gamla uttjänta. 
  • Kosmetiska preparat, hygienprodukter, livsmedel, näringspreparat, sjukvårds- och förbandsartiklar sorteras i avsedda behållare vid återvinningscentralen.
  • Näringslösningar och saltlösningar utan tillsats av läkemedel kan hällas ut i avloppet.

Viktigt att se innehållet

Påsarna för överblivna läkemedel är genomskinliga för att personalen ska kunna se om de innehåller något annat än läkemedelsavfall.

Det har inträffat incidenter då det legat lösa kanyler i påsar som personalen har stuckit sig på. Det finns även produkter som klassas som farligt avfall och som ska lämnas på bemannade miljöstationer och inte på apotek, se ovan.

Sortera tomma förpackningar

Tomma läkemedelsförpackningar kan källsorteras precis som alla andra förpackningar: papp, plast, glas och metall var för sig.

Förpackningar som består av flera material och inte går att ta isär, sorteras efter det material som dominerar. I de flesta kommuner samlas idag mjuk- och hårdplast in tillsammans. Tomma tablettkartor med både metall och plast läggs bland plastförpackningarna.

Om du undrar hur du ska göra med förpackningsavfall kan du söka information hos din kommun eller på http://www.ftiab.se/hushall

Säker destruktion

Inlämnade mediciner transporteras till godkända förbränningsanläggningar. De bränns på ett sätt så att läkemedlen destrueras fullständigt. Rökgaserna renas innan de släpps ut och askan läggs på läckagesäker deponi.

Särskilda behållare

När du får sprutor, kanyler eller insulinpennor på apoteket kan du kostnadsfritt få en Safeclip eller annan kanylbehållare. Om din kommun har slutit avtal med Apoteket AB kan du lämna de fyllda kanylbehållarna på ett apotek inom Apoteket AB. I kommuner utan avtal säljer Apoteket kanylbehållare, men tar inte emot dem. Där får du kontakta kommunen för att fråga hur du ska göra.

Safeclip klipper av tunna kanylspetsar så att de stannar kvar inne i behållaren. Den andra delen kan man kasta bland hushållets vanliga restavfall. Grövre kanyler och sprutor med fast kanyl behöver större behållare.

Apoteken tar endast emot kanyler i de emballage som Apoteket har delat ut eller sålt.

Tomma sprutor utan kanyl kan du lägga bland hushållets vanliga restavfall

Särskild avfallsbehållare

Apoteket AB:s säljer en avfallsbehållare för överblivna läkemedel för dig som näringsidkare. Med behållaren följer en instruktion som beskriver vad man får lägga i den. När behållaren är fylld, förslut den och lämna på något av Apoteket ABs apotek tillsammans med en försäkran om att behållaren enbart innehåller läkemedelsavfall.

Mer information om hantering av överblivna läkemedel för näringsidkare hittar du här.

Information om hur läkemedel påverkar miljön samt Apotekets arbete för att minska läkemedels miljöpåverkan kan du läsa om här.

ANVÄND SMÅ MÄNGDER AV DINA HYGIENPRODUKTER
Apotekets krämer, schampo, tvålar och andra hygienprodukter är framtagna för att vara effektiva även i små mängder. Om du undviker att överdosera sparar du dels pengar och dels påverkar du miljön mindre genom minskade utsläpp av kemikalier.

Så kan du minska mängden överblivna läkemedel

  • Hämta inte ut mer läkemedel än nödvändigt.
  • Fråga din förskrivare om startförpackning när du provar ett nytt läkemedel.
  • För en dialog med din förskrivare om ditt totala läkemedelsintag.

Ett sätt att minska svinnet för dig som använder läkemedel varje dag är att ansluta dig till Apoteket DosPac. Tjänsten är en helhetslösning som gör det enklare och säkrare att ta sin medicin och dessutom minskar mängden läkemedel som behöver kasseras.

Läs mer om DosPac