Tidningen Apoteket Nr 1/2006

Vi behöver bara tusendelar av ett milligram B12 varje dag. Men en brist kan ge allvarliga symtom.

B12 -ett vitamin för hela kroppens maskin

Vitaminer är livsviktiga för vår kropp och vår hälsa. Det är något som de flesta känner till. Ofta kopplas vitaminer ihop med frukt och grönsaker, och det är därför extra viktigt att komma ihåg vitamin B12, som framför allt finns i kött och köttprodukter. Trots att vi bara behöver tusendelar av ett milligram vitamin B12 dagligen, kan en brist leda till allvarliga nervskador och svår blodbrist.

Vitaminer är ämnen som kroppen inte kan tillverka själv utan som vi behöver få i oss genom det vi äter. De har olika funktioner i kroppen och vitamin B12 eller kobalamin, som det också heter, är viktigt för nybildning av de flesta celler. Brist på vitaminet kan därför ge symtom från i stort sett alla kroppens organ. Cellerna på tungan, i magen och tarmen och våra röda blodkroppar förnyas ofta. De drabbas därför tidigt av brist på vitamin B12. Nervcellerna förnyas långsamt, men kan ändå skadas av B12-brist och ge symtom både från hjärnan och från nerver i händer och fötter.

Lagras i kroppen

Det är framför allt animaliska produkter som kött, fisk, ägg, ost och mjölk som innehåller B12. Lever av olika slag innehåller extra mycket. Ungefär 3-4 tusendelar av ett milligram B12 per dag är tillräckligt för kroppens celler. Att dricka två deciliter mjölk eller äta ett ägg ger en tusendels milligram B12, medan en bit kalvlever innehåller omkring sextio gånger mer.

En allsidig kost täcker det dagliga behovet av vitamin B12 och överskottet lagras i levern. Reservlagret är ofta så stort att det täcker kroppens behov av B12 i flera år.

För att B12 ska tas upp i kroppen behöver vitaminet hjälp av ett ämne från magen, en så kallad inre faktor. Den inre faktorn kopplas ihop med vitamin B12, som sedan tas upp i tarmen och förs vidare till blodet för transport till olika organ. Saknas den inre faktorn blir upptaget av B12 otillräckligt, och det leder så småningom till en blodbrist som förr var dödlig, berättar Robert Hast, professor i blodsjukdomar vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Autoimmun sjukdom

Sjukdomen fick namnet perniciös anemi helt enkelt därför att perniciös betyder dödlig och anemi blodbrist. Förutom blodbrist fick patienterna ofta nervsymtom med balanspåverkan och känselnedsättningar, ibland även synpåverkan.

– Perniciös anemi betraktas idag som en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar förstör de celler i magen som tillverkar den inre faktorn. Sjukdomen är till viss del ärftlig och drabbar vanligen lite äldre personer, men även yngre personer kan få den här typen av B12-brist, tillägger Robert Hast.
Idag vet läkarna att B12-brist kan ha fler orsaker än avsaknad av den så kallade inre faktorn. Det måste också finnas tillräckligt med saltsyra i magen för att B12 ska frigöras ur det vi äter och sedan kopplas ihop med den inre faktorn. Är det inte tillräckligt surt i magen frisätts inte B12 ur födan och vi kan inte tillgodogöra oss vitaminet. Nyare forskning har visat att den vanligaste orsaken till B12-brist hos äldre sannolikt hänger samman med just en brist på saltsyra i magen.

Det finns också andra, mindre vanliga orsaker till att vi inte kan ta upp vitamin B12 i kroppen.
Operationer i magen eller tarmen kan försämra upptaget av B12. Delar av magen, där den inre faktorn tillverkas, kan vara bortopererad eller också är den tarmdel som finns kvar efter en operation inte tillräcklig för ett bra upptag av B12.

Risk vid vegankost

Det finns även B12-brist som beror på strikt vegankost. I växtriket finns vitamin B12 i små mängder i tång och havsalger, men det är tveksamt hur mycket vi kan tillgodogöra oss den formen av B12. Den som äter en strikt vegetarisk kost helt utan mjölk och ägg löper därför risk att få B12-brist. Det tar ett par år innan B12-lagret i levern är slut, och symtomen på vitaminbristen börjar märkas. Numera finns särskilda vitamintabletter för vegetarianer och veganer som innehåller dagsbehovet av B12.

Riktigt ovanliga orsaker till B12-brist är för stor mängd av vissa tarmbakterier som äter upp B12-vitaminet liksom infektion med en bandmask som finns i rå insjöfisk från norra Finland och delar av Norrland. I båda fallen försvinner orsaken till B12-bristen efter behandling av bakterierna respektive bandmasken.

Typisk tunga

Det är inte alltid B12-brist ger lågt blodvärde och den så kallade perniciösa anemin. Det kan istället vara allmän trötthet, nedstämdhet, försämrat minne, stickningar i händer och fötter, dålig smak och irriterad tunga, illamående eller dålig aptit som gör att man går till doktorn.

Det luriga är att många av de här symtomen är vanliga vid flera andra sjukdomar. Besvären vid B12-brist kommer dessutom smygande och märks ordentligt först efter flera år, när reservlagret i levern tagit slut. Det är därför lätt att B12-bristen pågår länge utan att bli upptäckt.

B12-bristen drabbar alla celler i kroppen men vissa drabbas fortare än andra. Ett klassiskt kännetecken på B12-brist är den förändrade tungan. De yttersta cellerna på en frisk tunga förnyar sig snabbt, men brist på vitamin B12 gör att cellerna inte kan nybildas. Den knottriga ytan försvinner och kvar blir en slät, rödblank och svidande tunga som är typisk för B12-brist. Innan det gick att få snabba svar på blodprover för B12-brist var just förbättringen av tungan ett viktigt tecken på att behandlingen fungerade, berättar Robert Hast. Han minns hur läkarna gick och tittade patienterna i munnen, eftersom tungan återfick sin normala yta redan efter ett par dagars behandling med B12-injektioner.

Fann orsaken

B12-injektioner ger en snabb och dramatisk förbättring som läkarna förr i tiden aldrig fick se. Då var blodbristen dödlig och orsaken okänd. Allt från magsköljningar i mitten på 1800-talet till röntgenstrålning i början av 1900-talet prövades som behandling men utan framgång. På 1920-talet visade läkarna att rå lever, som innehåller mycket B12, kunde häva blodbristen.

Behandlingen var tuff för patienterna, som var tvungna att äta mer än ett kilo rå lever varje dag! Men någon bot blev det inte; patienterna saknade den inre faktorn och upptaget av B12 fungerade inte. Det var dessutom få som orkade fortsätta med behandlingen någon längre tid.

Det dröjde ända till 1949 innan forskarna fann orsaken till perniciös anemi och kunde ge behandling med rent vitamin B12 i sprutor.

Vitamin B12-brist är idag en tacksam sjukdom att behandla framför allt om den upptäcks tidigt, innan nerverna tagit skada, menar Robert Hast.

Livslång behandling

Behandlingen är livslång och kan antingen ske i form av sprutor med fyra injektioner av B12 per år eller 1-2 tabletter B12 dagligen. B12-tabletter innehåller så stor mängd B12 att tarmen med god marginal kan tillgodogöra sig kroppens behov. I valet mellan injektioner och tabletter brukar Robert Hast rekommendera injektioner när det finns symtom från nervsystemet.

Blodbristen försvinner relativt snabbt med B12-behandling, men nerverna återhämtar sig sämre, och det kan ta lång tid innan domningar, minnesförändringar eller andra nervsymtom går tillbaka. Det är inte ens säkert att symtomen försvinner helt.

– Vi vet fortfarande inte varför bara vissa och inte alla, drabbas av nervskador vid vitamin B12-brist, påpekar Robert Hast.

Många rekommenderar regelbundna kontroller av B12 i blodet hos äldre för att tidigt kunna upptäcka en B12-brist och med behandling minska risken för nervskador.

Hos äldre är blodprover ofta tillräckliga för säker diagnos av klassisk B12-brist. Yngre personer genomgår i de flesta fall en större utredning för att utesluta andra sjukdomar som kan ge svår blodbrist. Utöver blodprover undersöks magen och tarmen och ibland även benmärgen. För att få en kontroll av B12 är det enklast att vända sig till husläkaren som sedan också kan sköta en eventuell behandling för B12-brist.

Vi vet att B12-brist hos vissa kan leda till depression och försämrat minne långt innan de får blodbrist, om de överhuvudtaget utvecklar blodbrist. Under senare år har intresset för symtomen från nervsystemet vid B12-brist ökat. Forskare har spekulerat i ett eventuellt samband mellan vitamin B12-brist och utvecklingen av demens.

Gråzon mellan friskt och sjukt

– Ett problem är att tidigt kunna hitta en B12-brist i de prover vi kan ta. Vi har ännu inget riktigt bra sätt att exakt bestämma gränsvärdet för B12-brist i blodet. Det finns en så kallad gråzon mellan sjukt och friskt, där vi inte vet om kroppen säkert har god tillgång till B12, förklarar Robert Hast. Trötthet, sviktande minne och dålig balans kan ju vara delar av ett "normalt" åldrande, men frågan är om ett gråzonsvärde av B12 kan ha betydelse i dessa fall?

Ju äldre vi blir desto sämre blir förmågan hos mage och tarm att tillgodogöra sig näringsämnen och vitaminer i maten. Att många åldringar dessutom ofta äter ensidig kost ökar ytterligare risken för sämre B12-upptag.

Äldre bör kontrollera B12-värdet

Hur vår kropp reagerar på gråzonsvärde av B12 är det egentligen ingen som vet. En del forskare menar att låga nivåer av B12 under en längre tid kan bidra till försämrade hjärnfunktioner och vara en del i en demensutveckling medan andra hävdar motsatsen.

Innan vi vet svaret tycker Robert Hast att det är viktigt att kontrollera B12-värdet hos äldre och behandla alla med symtom som kan bero på B12-brist, oavsett om B12-värdet är i gråzonen eller klart sänkt. Det här betyder inte att alla Sveriges åldringar behöver B12-behandling. Äldre som äter bra kost och inte har några symtom men har ett gråzonsvärde för B12 i blodet behöver ingen behandling. Det är däremot viktigt med fortsatta kontroller, och ett receptfritt kosttillskott med B12 kan vara ett bra sätt att förebygga vitaminbrist, tillägger Robert Hast.

Text: Fredrika Haeggström


Mat som innehåller vitamin B12

 • Lever
 • Rom och skaldjur
 • Fisk och nötkött
 • Mindre mängder finns även i mjölk, ost, ägg och kyckling.

Orsaker till B12-brist

 • Saltsyrebrist i magen (ses mest hos äldre).
 • Brist på inre faktor vid
  - Autoimmun sjukdom 
  - Magoperationer
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar.
 • Tunntarmsoperationer
  - Otillräckligt upptag av B12 i tarmen.
 • Strikt vegankost.
 • Överväxt av bakterier i tarmen som "äter upp" B12.
 • Bandmaskinfektion.

Symtom på B12-brist

 • Trötthet, andfåddhet, hjärtklappning som orsakas av blodbrist.
 • Nedsatt känsel, domningar och stickningar i händer och fötter.
 • Eventuell balanspåverkan och gångsvårigheter.
 • Röd, glatt tunga.
 • Illamående
 • Diarré
 • Nedstämdhet
 • Minnessvårigheter