1500 ton överblivna läkemedel

Det bästa sättet att minska läkemedelsslarv är att fullfölja behandlingen enligt läkarens ordination. Men ibland kan du ha fått ett läkemedel som gett dig biverkningar eller som av annan anledning gör att du inte kunnat fullfölja din behandling. Då är det viktigt att du tar hand om läkemedlen och lämnar in dem på ditt närmaste apotek.

Läkemedelsverket uppskattar att det i samband med användning och distribution varje år slängs och förstörs cirka 1 500 ton läkemedel i Sverige. Av dessa omhändertas det mesta på rätt sätt, men cirka 250 ton spolas ned eller slängs i hushållssoporna. Detta slarv innebär att stora ekonomiska resurser går förlorade och orsakar dessutom miljöskador.

På Apoteket kan du lämna in alla dina gamla läkemedel. När du gjort det, transporteras de förbrukade läkemedlen till godkända förbränningsanläggningar. De bränns på sådant sätt att läkemedlen destrueras fullständigt. Rökgaserna renas innan de släpps ut och askan läggs på läckagesäker deponi.

Visste du att

På alla apotek kan man lämna tillbaka gamla eller överblivna läkemedel. Vi ser till att de omhändertas på bästa sätt ur miljö – och resursperspektiv.

Här hittar du mer information om hur återlämning av läkemedel går till och vilka förpackningar som kan återvinnas.

Kund lämnar in överblivna läkemedel