Här hittar du säkerhetsdatablad till kemiska produkter som vi säljer inom Apoteket.

Säkerhetsdatablad ska ge yrkesmässiga användare nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att varken människors eller djurs hälsa riskeras eller att miljön skadas. Uppgifter om risken för brand eller explosion av varan i sig eller vid kontakt med andra kemikalier skall också finnas med.

Säkerhetsdatablad behöver inte finnas för

  • Kemiska produkter som inte är farliga, det vill säga inte brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga. Inte heller om de innehåller farliga ämnen under en viss koncentration, i regel en procent.
  • Läkemedel, men för läkemedel som kan innebära risker för hanterande personal ska enligt arbetsmiljölagen så kallade skyddsinformationsblad finnas.
  • Kosmetiska och hygieniska produkter.