Bipacksedel - Welpan® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Tillverkare:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Welpan vet. 15 mg/ml + 5 mg/ml oralsuspension för hund. Febantel 15 mg/ml / Pyrantel 5 mg/ml

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml rödskiftande oral supension innehåller:

Aktiva substanser:

Febantel

15 mg

Pyrantel

5 mg (motsvarar pyrantelembonat 14,4 mg)

Hjälpämnen:

Natriumbensoat (E211)

2,05 mg

Natriumpropioat (E281)

2,05 mg

Nykockin (E124)

0,25 mg

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För behandling av rundmask infektioner hos valpar och unga hundar upp till ett års ålder, orsakade av:

Spolmask: Toxocara canis, Toxascaris leonia

Hakmask: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala

Piskmask: Trichuris vulpis

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.

Använd inte samtidigt med produkter som innehåller piperazin.

6. BIVERKNINGAR

I mycket sällsynta fall kan milda och övergående störningar i magtarmkanalen förekomma (t.ex. kräkningar och diarré).

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Hund (valpar och unga hundar upp till ett års ålder).

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Doserings- och behandlingsschema

Engångsdos via munnen: 15 mg/kg kroppsvikt febantel och 5 mg/kg kroppsvikt pyrantel (som embonat) motsvarande 14,4 mg/kg pyrantelembonat. Detta motsvarar 1 ml suspension per kg kroppsvikt.

Till följd av överföring i livmodern eller via mjölkkörtlarna, kan spolmask uppträda hos hundar i mycket låg ålder. I vissa fall, speciellt vid allvarliga infektioner, kan avdödning av spolmask bli ofullständig och då kan inte eventuell överföring till människan uteslutas. Där det är lämpligt utifrån kontroll och utbredning av spolmask, rekommenderas det att behandlingen påbörjas när valpen är 2 veckor gammal och att den upprepas med lämpliga intervall (t.ex. varannan vecka) tills avvänjning. I övriga fall bör behandlingen baseras på bekräftad infektion, t.ex. resultat från avföringsprover.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Läkemedlet kan ges direkt till djuret eller inblandad i fodret. Inga särskilda kostanpassningar behöver göras. Blanda produkten genom att vända på behållaren innan den önskade dosen tas ut.

10. KARENSTID

Ej relevant

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Detta oöppnade veterinärmedicinska läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar. Öppnad förpackning förvaras vid högst 25 ºC.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 12 veckor

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Parasiter (maskar) kan bli motståndskraftiga mot en viss klass av maskmedel vid ofta upprepad användning av medel mot mask ur denna klass.

Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Läkemedlets säkerhet har inte studerats hos valpar som är yngre än 2 veckor och väger mindre än 0,600 kg.

Avmaskningseffekten av både pyrantel (spastisk paralys) och piperazin (neuromuskulär paralys) kan motverkas när läkemedlen används tillsammans.

5 gånger rekommenderad dos har givits till valpar och unga hundar, utan att kliniska tecken på intolerans uppstått.

Vid 10 gånger rekommenderad dos har de första symptomen på intolerans (kräkningar) observerats.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Tvätta händerna efter användningen.

Undvik att produkten kommer i direktkontakt med huden och ögonen. Vid oavsiktligt spill, tvätta genast området med rent rinnande vatten.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2020-06-03

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar: 50 ml, 4x50 ml, 100 ml (med 5 ml spruta)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.