Informationsutbyte

Både läkare och farmaceuter saknar idagsläget en fullständig bild över en enskild persons läkemedelsanvändning. Därför behövs ökad samverkan och bättre informationsöverföring mellan vård och apotek. Ju mer kunskap våra farmaceuter har om ordinationsorsaken, desto bättre råd kan de ge, och ju bättre kan läkemedelsbehandlingen bli. 

Bättre kommunikation & uppföljning

Idag är det svårt för såväl förskrivare som farmaceuter att få en fullständig bild över en enskild persons läkemedelsanvändning. En av orsakerna till detta är att det saknas tillfredsställande system för samordning mellan vård och apotek.

För att skapa en bättre läkemedelsbehandling är det viktigt att informationsutbytet mellan vården och apoteken ökar. Även samordningen mellan vård och apotek behöver öka. Genom ett utökat system för kunskapsöverföring kan apoteken få bättre tillgång till patientinformation och läkaren i sin tur, information från apoteken.

Vi är övertygande om att en korrekt överföring av kunskap om ordinationsorsak och uthämtade läkemedel, samt bättre möjligheter till uppföljning kan vara avgörande i en persons behandling.

Förskrivaren får idag ingen automatisk information gällande om kunden har hämtat ut läkemedlet eller inte. Detta leder till sämre uppföljningsmöjligheter för hela behandlingen. Ett nytt system bör innehålla möjligheter för förskrivaren att få ett meddelande när det ordinerade läkemedlet har hämtats ut, eller en påminnelse om att kontakta kunden om läkemedlet inte har tagits ut.

Nationell läkemedelslista

Apoteket stödjer arbetet med en nationell läkemedelslista som just nu tas fram av e-hälsomyndigheten, tillsammans med Regeringskansliet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsverket. En sådan lista bygger på idén att det ska finnas en informationskälla som både vården och apoteken kan arbeta i.

Förutsättningar för relevanta råd

På Apoteket arbetar vi kontinuerligt för att förbättra vår rådgivning. Hos oss kan varje kund få råd om sin läkemedelsbehandling men också om att skapa sundare vanor. Det kan exempelvis handla om hur kunden ska genomföra en antibiotikakur för att få bästa hälsoeffekt eller råd kring nyttan av rätt kost och motion under en läkemedelsbehandling.

Ju mer kunskap våra farmaceuter har om en persons ordinationsorsak, desto bättre blir råden och läkemedelsbehandlingen. För våra farmaceuter är det därför också viktigt att de på ett enkelt sätt kan kontakta förskrivaren, det vill säga läkaren, för att kunna ställa uppföljande frågor.

Uppföljning av läkemedelsbehandlingen

Om apotekspersonalen ser att kunden har outtagna recept på läkemedel är det viktigt att kunna föra en konstruktiv dialog med kunden om orsakerna till detta. Det kan handla om att ta bort icke-relevanta recept, eller att påminna om en behandling. För alla kunder finns det möjlighet att få ut en fullständig lista på de läkemedel som inte har hämtats ut.

Kund står vid receptkassa