Apotekets hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy gäller för hela Apoteket. Den styr vår verksamhet och ligger till grund för hur vi hanterar risker och fattar beslut. Vi tar stöd av policyn när vi möter kunder och samverkar med leverantörer och kollegor.

Vi bidrar till ett liv i hälsa och ett hållbart samhälle

Apotekets vision är Ett liv i hälsa och vi vill göra det enklare att må bra. Vi bidrar till bättre hälsa och ett hållbart samhälle genom att förena socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och långsiktig lönsamhet. Det innebär att vi följer lagar och andra bindande krav och strävar efter ständig förbättring, kundnöjdhet och patientsäkerhet. Men också att vi arbetar för ett hållbart samhälle som vi vill leva i idag och med gott samvete kan lämna över till kommande generationer.

Som statligt bolag arbetar vi i enlighet med statens ägarpolicy och följer därmed FN Global Compact:s 10 principer, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Agenda 2030.

Socialt ansvarstagande

Vi verkar för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och affärsetik genom att:

 • Erbjuda rådgivning, läkemedel, andra apoteksprodukter och tjänster som botar, lindrar eller förebygger ohälsa i samhället. 
 • Samverka med våra leverantörer för att åstadkomma goda arbetsvillkor och minska risken för barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.
 • Ge våra medarbetare utrymme för kompetensutveckling och fördjupad kunskap.
 • Välkomna olikheter och motverka all form av diskriminering.
 • Sträva efter likabehandling, jämställdhet, goda arbetsvillkor och en hälsosam och motiverande företagskultur.
 • Välkomna en öppen dialog som präglas av våra kärnvärden engagerade, omtänksamma, initiativrika och trovärdiga.
 • Ta avstånd från alla former av korruption, mutor eller annan otillbörlig påverkan.

Miljöhänsyn

Vi verkar för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan genom att:

 • Ge råd som bidrar till minskad läkemedelskassation och minskad risk för antibiotikaresistens.
 • Prioritera fossilfria energikällor för energiförbrukning och transporter.
 • Så långt som möjligt undvika onödigt, miljöfarligt och oetiskt tillverkade förpackningar.
 • Samverka med leverantörer och kunder för att minska utsläpp och nedskräpning från tillverkning och användning av våra produkter.

Långsiktig lönsamhet

Vi bedriver hållbart företagande och bidrar till en långsiktigt hållbar verksamhet genom att:

 • Verka för resurseffektivitet och långsiktig lönsamhet till nytta för samhället.
 • Integrera hållbarhetsfrågor i vår verksamhetsstyrning och våra beslut.
 • Betala bolagsskatt, moms och sociala avgifter i enlighet med rådande lagstiftning.

 

Policyn antogs av Apotekets styrelse 2019-09-23