Miljö

Vi minskar vår miljöbelastning

Apotekets verksamhet påverkar miljön på flera olika sätt. Vi arbetar för att minska vår miljöbelastning och vi gör konkreta insatser där de ger störst nytta. Det handlar främst om miljöpåverkan från läkemedel och varutransporter. Apoteket är certifierat enligt ISO 14001 vilket är ett kvitto på att vårt miljöarbete håller måttet.

När vi använder läkemedel passerar aktiva ämnen oförändrade genom människokroppen och reningsverken. Därför kan de påverka levande organismer när de kommer ut i miljön. Många läkemedel tillverkas i lågkostnadsländer, där höga koncentrationer av ämnen identifierats i avloppsvatten från läkemedelsfabriker. Det kan leda till miljö- och hälsoproblem som exempelvis ökad risk för resistens mot antibiotika. Höga koncentrationer av ämnen i vattenmiljöer kan påverka fortplantningsförmågan hos fiskar och groddjur.

Så minskar vi miljöpåverkan från läkemedel

Apoteket samlar in överblivna läkemedel från allmänheten och skickar dem för destruktion. Vår ambition är att informera våra kunder om vikten av att lämna in läkemedelsavfall på apotek. Kunderna erbjuds ofta påsar för läkemedelsavfall i samband med att receptläkemedel hämtas ut. Klicka här för att läsa mer om hur överblivna läkemedel ska hanteras.

Vår rådgivning hjälper kunderna att använda sina läkemedel på rätt sätt. Rätt läkemedelsanvändning ger bäst effekt ur hälsosynpunkt och förebygger också att läkemedel blir över.

Kunden kan be sin läkare förskriva en startförpackning för att kunna prova läkemedlet så att kassationen minskar om behandlingen måste avbrytas.

Apotekets ambition är att indirekt, genom att göra gemensam sak med andra organisationer, påverka tillverkare och myndigheter både i miljöfrågor och i andra frågor som berör läkemedel och apoteksbranschen.

Klimatpåverkan från transporter

Varutransporterna är den del av Apotekets verksamhet som orsakar störst utsläpp av växthusgaser. Vi arbetar hela tiden för att hitta nya lösningar och samarbetsformer för att minska utsläppen och samtidigt behålla vår effektivitet och höga servicegrad. Våra övriga betydande utsläppskällor är tjänsteresor, el och uppvärmning.

Så minskar vi vår klimatpåverkan

Vi ställer krav på de transportörer vi anlitar när det gäller miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kvalitet. Det hjälper oss att hitta kvalificerade och säkra transportlösningar som uppfyller Apotekets och även våra kunders krav. Den löpande dialogen med våra transportörer är viktig för att samarbetet ska vidareutvecklas och förbättras.

Vi ställer även krav på våra medarbetares resor i tjänsten. I våra reseriktlinjer förordar vi till exempel tågresor framför flyg och vi ställer även krav på att tjänstebilar ska vara miljöklassade.