placeholder

Vårt miljöarbete

Apoteksverksamhet påverkar miljön både direkt och indirekt. Vi har sedan några år tillbaka ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Sedan år 2009 stöttar vi även FN:s initiativ "Global Compacts" tio principer om hållbara företag. Det innebär att vi förbättrar miljöarbetet och gör konkreta insatserna där de sker störst nytta. Det kan handla om sortimentets miljöpåverkan och företagets klimatpåverkan. Certifieringen är ett kvitto på att vårt miljöarbete håller måttet.

Apotekets miljöpolicy

Vi vill bidra till en god miljö och ett hållbart samhälle för en bättre hälsa. Det gör vi genom att:

 • Verka för en förbättrad läkemedelsanvändning.
 • Förebygga negativ miljöpåverkan genom att beakta miljöhänsyn vid beslut.
 • Minska vår miljöbelastning från våra transporter, tjänster och produkter.
 • Uppfylla lagar, avtal och andra krav.
 • Kontinuerligt förbättra och kommunicera vårt miljöarbete.

Sex steg till en säker produkt

Alla egenvårdsvaror, det vill säga produkter som inte är förskrivna läkemedel, granskas i sex steg.

 1. Behov - alla Apotekets produkter ska göra det enklare för kunderna att må bra.
 2. Leverantör- enbart de mest seriösa leverantörerna och tillverkarna är goda nog och därför måste alla Apotekets leverantörer uppfylla högt uppsatta krav.
 3. Funktion - Apoteket, fristående experter och konsumentpaneler säkerställer att det är rätt funktion och upplevd känsla på produkterna – både gällande innehåll och förpackning.
 4. Skonsamhet - experter granskar att produkterna är skonsamma för kunden, innebär minimal risk för allergi och inte innehåller några onödiga ingredienser.
 5. Miljö- både Apotekets egna och oberoende experter granskar att produktens innehåll och förpackning motsvarar Apotekets höga miljökrav.
 6. Kompetens - expertis och kunskap är viktigt för att Apoteket ska kunna rekommendera rätt produkt för kundens behov och därför utbildas och testas medarbetarnas kunskap regelbundet.

Läkemedel påverkar miljön

Aktiva ämnen i läkemedel passerar oförändrade genom människokroppen och reningsverken påverkar levande organismer när de kommer ut i miljön. Läkemedel som spolas ner i avloppet eller slängs i hushållsavfallet kan även hamna i naturen.

Många läkemedel tillverkas i lågkostnadsländer, där mycket höga koncentrationer av ämnen idetifierats i avloppsvatten från läkemedelsfabriker. Detta leder till stora miljö- och hälsoproblem, bland annat ökad risk för resistens mot antibiotika. Höga koncentrationer av ämnen i vattenmiljöer kan påverka fortplantningsförmågan hos fiskar och groddjur.

Apotekets arbete för minskad miljöpåverkan från läkemedel

Apoteket samlar in överblivna läkemedel från allmänheten och skickar dem för destruktion. Att öka kunskapen hos kunderna om detta är viktigt för att minska spridningen av läkemedel i miljön. Kunderna erbjuds ofta påsar för läkemedelsavfall i samband med att receptläkemedel hämtas ut.

Vi informerar om vad människor kan göra för att förebygga att läkemedel blir över.

Kunden kan be sin läkare förskriva en startförpackning, för att kunna prova läkemedlet så att kassationen minskar om behandlingen måste avbrytas. I Apotekets utbildningar som riktar sig mot vård- och omsorgspersonal belyses läkemedels miljöpåverkan och hur läkemedel bör kasseras.

Apotekets ambition är att indirekt, genom att göra gemensam sak med andra organisationer, påverka tillverkare och myndigheter både i miljöfrågor och i andra frågor som berör läkemedel och apoteksbranschen.

Varutransporterna står för den största delen av verksamhetens klimatpåverkan. Möjligheten till påverkan varierar mellan olika delar av transportflödena. Transporterna är en förutsättning för att produkterna ska nå människorna. Vi har möjlighet att påverka transporterna från grossistledet till apotek och från apotek till kund.  

Apotekets egna varutransporter

Vi strävar efter minskade koldioxidutsläpp genom transportsamordning och förbättrad miljöprestanda för transportmedlen. Transporterna sker till stor del med fordon som drivs av fossila bränslen.

Arbete för minskade utsläpp

Målsättningen att Apoteket ska minska utsläppen av koldioxid från de interna transporterna, såväl totalt som i relation till mängden levererade förpackningar.

Genom att ställa krav på leverantörernas fordon och körsätt samt medarbetarnas resvanor minskar miljöpåverkan.