Försvarets hudsalva grupp 2014

Apotekets verksamhet påverkar miljön både positivt och negativt. Vi arbetar för att utveckla och förbättra vårt miljöarbete och vi gör konkreta insatser där de ger störst nytta. Apotekets ledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. Det är ett kvitto på att vårt miljöarbete håller måttet.

Apotekets miljöpolicy

Vi vill bidra till en god miljö och ett hållbart samhälle för en bättre hälsa. Det gör vi genom att:

 • Verka för en förbättrad läkemedelsanvändning.
 • Förebygga negativ miljöpåverkan genom att beakta miljöhänsyn vid beslut.
 • Minska vår miljöbelastning från våra transporter, tjänster och produkter.
 • Uppfylla lagar, avtal och andra krav.
 • Kontinuerligt förbättra och kommunicera vårt miljöarbete.

Sex steg till en säker produkt

Alla egenvårdsvaror, det vill säga produkter som inte är förskrivna läkemedel, granskas i sex steg.

 1. Behov - alla Apotekets produkter ska göra det enklare för kunderna att må bra.
 2. Leverantör- enbart de mest seriösa leverantörerna och tillverkarna är goda nog och därför måste alla Apotekets leverantörer uppfylla högt uppsatta krav.
 3. Funktion - Apoteket, fristående experter och konsumentpaneler säkerställer att det är rätt funktion och upplevd känsla på produkterna – både gällande innehåll och förpackning.
 4. Skonsamhet - experter granskar att produkterna är skonsamma för kunden, innebär minimal risk för allergi och inte innehåller några onödiga ingredienser.
 5. Miljö- både Apotekets egna och oberoende experter granskar att produktens innehåll och förpackning motsvarar Apotekets höga miljökrav.
 6. Kompetens - expertis och kunskap är viktigt för att Apoteket ska kunna rekommendera rätt produkt för kundens behov och därför utbildas och testas medarbetarnas kunskap regelbundet.

Läkemedel påverkar miljön

När vi använder läkemedel passerar aktiva ämnen oförändrade genom människokroppen och reningsverken. Därför kan de påverka levande organismer när de kommer ut i miljön. Många läkemedel tillverkas i lågkostnadsländer, där mycket höga koncentrationer av ämnen identifierats i avloppsvatten från läkemedelsfabriker. Det kan leda till miljö- och hälsoproblem som exempelvis ökad risk för resistens mot antibiotika. Höga koncentrationer av ämnen i vattenmiljöer kan påverka fortplantningsförmågan hos fiskar och groddjur.

Så minskar vi miljöpåverkan från läkemedel

Apoteket samlar in överblivna läkemedel från allmänheten och skickar dem för destruktion. Vår ambition är att informera våra kunder om vikten av att lämna in läkemedelsavfall på apotek. Kunderna erbjuds ofta påsar för läkemedelsavfall i samband med att receptläkemedel hämtas ut.

Vår rådgivning hjälper kunderna att använda sina läkemedel på rätt sätt. Rätt läkemedelsanvändning ger bäst effekt ur hälsosynpunkt och förebygger också att läkemedel blir över.

Kunden kan be sin läkare förskriva en startförpackning, för att kunna prova läkemedlet så att kassationen minskar om behandlingen måste avbrytas. I Apotekets utbildningar som riktar sig mot vård- och omsorgspersonal belyses läkemedels miljöpåverkan och hur läkemedel bör kasseras.

Apotekets ambition är att indirekt, genom att göra gemensam sak med andra organisationer, påverka tillverkare och myndigheter både i miljöfrågor och i andra frågor som berör läkemedel och apoteksbranschen.

Varutransporterna står för den största delen av hur vår verksamhet påverkar klimatet. Här försöker vi effektivisera och hitta smartare lösningar i samverkan med våra transportörer för att minska utsläppen. Vi har störst möjlighet att påverka transportflödena från Apoteket till kunderna. Här väljer vi medvetet att samarbeta endast med transportörer som bidrar till kostnadseffektiva och miljöanpassade lösningar.

Våra övriga betydande utsläppskällor är tjänsteresor, el och uppvärmning.

Så minskar vi vår klimatpåverkan

Vi ställer krav på de transportörer vi anlitar när det gäller miljö, men också arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kvalitet. Det hjälper oss att hitta kvalificerade och säkra transportlösningar som uppfyller Apotekets och även våra kunders krav. Den löpande dialogen med våra befintliga transportörer är viktig för att samarbetet ska vidareutvecklas och förbättras.

Vi ställer även krav på våra medarbetares resor i tjänsten. I våra reseriktlinjer förordar vi till exempel tågresor framför flyg och vi ställer även krav på att tjänstebilar ska vara miljöklassade.