Vi minskar vår miljöpåverkan

Apotekets verksamhet påverkar miljön på olika sätt. Vi arbetar för att minska påverkan från läkemedel och andra produkter. Vi strävar också efter att minska klimatpåverkan från transporter och energi.

Apoteket är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan 2007. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att vi har ett strukturerat och målinriktat miljöarbete.

Apotekets miljöcertifikat

Insamling av överblivna läkemedel

Vi arbetar för att minska våra produkters miljöpåverkan, från tillverkning till användning och kassation. Vi vill också påverka kundernas hantering av våra produkter till
exempel genom att uppmana dem att lämna in gamla och överblivna läkemedel. Här kan du läsa mer om vår insamling av överblivna läkemedel.

Vår långsiktiga målsättning är att fler kunder ska lämna in överblivna läkemedel på apotek. 

Använd läkemedel klokt för miljöns skull

Läkemedel gör stor nytta för vår hälsa om de används på rätt sätt. Felaktigt använda läkemedel kan orsaka skada både för dig som använder dem men även för miljön. 

Läkemedel kan påverka miljön när de tillverkas, används och kasseras. Många läkemedel tillverkas i lågkostnadsländer, där höga koncentrationer av ämnen har identifierats i avloppsvatten från läkemedelsfabriker. Det kan leda till miljö- och hälsoproblem och ökad risk för antibiotikaresistens. När läkemedel används passerar många läkemedel oförändrade genom kroppen. Eftersom de flesta reningsverk i Sverige inte rensar bort läkemedelsrester hamnar dessa till slut i vattenmiljön där de kan påverka levande organismer.

Därför är det viktigt att använda sina läkemedel klokt och i enlighet med receptet och bipacksedeln. Överblivna läkemedel ska inte spolas ned i avloppet utan lämnas in på apotek. 

Läs mer om hur vi arbetar för att minska läkemedels miljöpåverkan.

Klimatpåverkan från vår verksamhet

Våra apotek och kunder finns utspridda i hela landet. Varutransporter är nödvändiga för att våra produkter ska nå fram till kunderna men släpper också ut koldioxid.  Energianvändning och tjänsteresor är andra utsläppskällor som bidrar till Apotekets klimatpåverkan.

Vi minskar klimatpåverkan från våra transporter genom att öka andelen förnybara bränslen och effektivisera våra transportlösningar. När vi tecknar elavtal väljer vi alltid energi från förnybara källor och när vi reser prioriterar vi tågresor framför flyg.

 

Solvatten för hälsa och klimatnytta

Vi kompenserar för utsläppen från våra leveranser genom att investera i Solvatten, en hållbar soldriven vattenreningslösning för människor som lever utan rent vatten. Tack vare vårt samarbete med Solvatten får fler människor tillgång till rent vatten utan att behöva elda med kol eller ved. Det ger också fördelar som bättre hälsa, ekonomi, högre social status och bättre livssituation för kvinnor i länder som drabbats särskilt hårt av klimatförändringarna. Den soldrivna vattenreningen gör också att fler träd får stå kvar vilket ger fördelar som skugga, mat, vattenrening och upptag av koldioxid.

Mer information finns på Solvattens webbplats.

Minska, återanvänd och återvinn

På Apoteket har vi många olika förpackningar som vi använder för att bära, packa och förvara. Våra förpackningar fyller en viktig funktion samtidigt som plastskräp i naturen är ett växande problem både i Sverige och i resten av världen. Därför undviker vi så långt som möjligt onödiga förpackningar och därför föredrar vi material som är återvinningsbara, återvunna eller fossilfria. Så bidrar vi till en cirkulär ekonomi och minskad nedskräpning.

Tips på smart påsanvändning

  • Välj bort engångspåse
  • Använd medhavd väska eller flergångspåse
  • Använd din påse så många gånger som möjligt
  • Återvinn din påse så att den inte hamnar i naturen