Läkemedel vid vård i livets slut

Apoteket - Händer

Att ge en god symptomlindring är en av de viktigaste uppgifterna vid vård av svårt sjuka och döende människor.

Vår utbildning utgår från de läkemedel som används i palliativ vård och ger dig ökad kunskap om dessa läkemedel. 

Syfte

Utbildningen ger ökad förståelse för hur läkemedel används i livets slutskede och bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor som arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård eller slutenvård.

Innehåll

Utbildningen utgår från nationella riktlinjer vid palliativ vård och behandling i livets slutskede. Vi diskuterar övergången från livsförlängande till lindrande läkemedelsbehandling. 

Utbildningen inkluderar läkemedelsbehandling, checklistor och kvalitetsindikatorer vid följande vanliga symtom i livets slutskede:  

Smärta

Förvirring

Ångest

Andnöd och rosslingar

Illamående och kräkningar

Muntorrhet 

Genomförande

Utbildningen ges i mindre grupper om max 25 personer vilket uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och diskussioner utifrån vardagsnära situationer. Utbildningen omfattar 3 timmar.

Vi kan genomföra utbildningen på plats eller digitalt via länk.

Mer information 

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se