Läkemedelshantering för sjuksköterskor

Apoteket - Läkemedelsautomat

Läkemedelshantering är en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Att kontinuerligt arbeta med att förbättra rutiner och arbetssätt avseende läkemedelshanteringen är viktigt för en god patientsäkerhet. Denna utbildning syftar till att stärka sjuksköterskan i detta arbete. Från 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift om ordination och hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37. I utbildningen poängteras vad som är nytt i denna föreskrift.

Syfte

Att stärka sjuksköterskan i arbetet med läkemedelshantering. Att ge en verktygslåda för en god och säker läkemedelshantering ur både patientens, vårdpersonalens och sjuksköterskans perspektiv. Att få möjlighet att reflektera och diskutera med varandra tillsammans med en farmaceut med erfarenhet av att kvalitetsgranska inom hälso-och sjukvård.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska och finns i två varianter – en för dig inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård och en för dig inom slutenvård.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande delar: Ansvarsfördelning, Kvalitetsdokument, Delegering, Vårdplan, Ordination, Iordningsställande, Administrering, Förvaring, Narkotikahantering, Avvikelser, Miljö, Rekvisition och Leverans. Vi diskuterar gemensamt och uppmuntrar till dialog deltagarna emellan och med kursledaren för maximal nytta av utbildningen. Vi belyser vad som är nytt i den nya föreskriften om ordination och hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37

Genomförande

Utbildningen omfattar 4-6 timmar beroende på vilka delar av utbildningen som fokus läggs på. Detta bestäms i samråd mellan dig som beställare och Apoteket. 
Det finns också möjlighet att beställa en kortare utbildning som endast tar upp förändringarna i den nya förskriften om ordination och hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37.

Denna utbildning erbjuder vi på plats, digitalt via länk eller som en förinspelad webbutbildning.

Mer information 

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se