Se upp för följande ingredienser

På grund av dess osäkerhet och misstänksamhet har vi på Apoketet valt att ta bort följande ingredienser som ni ser i denna artikel. De har alltså fasats ut och säljs inte längre, varken i våra butiker eller vår webbshop. 

 

Cykliska silikoner har dåliga miljöegenskaper då de är mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande, så kallat vPvB-ämnen. Sådana ämnen brukar kallas SVHC = Substances of Very High Concern.

De raka och cykliska silikonerna har olika kemisk struktur som ger dem olika toxikologiska profiler. De cykliska silikonerna är dåliga ingredienser ur ett miljö- och hälsoperspektiv medan de raka silikonerna är större i storlek och innebär inte samma hälso- och miljörisk.

Hur stor risk de cykliska silikonerna innebär för hälsan går inte att säga säkert. Kliniska studier har hittills inte påvisat reproduktionstoxiska (påverkar förmågan att få barn) effekter på människa men indikationer har setts på djur och det är tillräckligt för att anse att denna ingredienstyp är tveksam att använda.

Vi på Apoteket rensade bort cykliska silikoner från samtliga produkter år 2015.

Methylisothiazolinone (MI) och Methylchloroisothiazolinone (MCI)

Dessa konserveringsmedel har fått en ökad användning på senare år vilket resulterat i en ökad allergiproblematik. Av denna anledning är MI och MCI förbjudna i leave on-produkter från och med 12 februari 2017. I rinse off-produkter är de dock fortfarande tillåtna enligt lagstiftningen. Apoteket har fasat ut både MI och MCI ur alla kosmetiska produkter sedan många år.