10%
Bild på Zyx apelsin & honung
 • Mot halsont
 • Läkemedel
 • Symptomatisk behandling för att lindra smärta och irritation i mun och svalg. Från 6 år.
 • Kontakta läkare om symtom inte förbättrats inom 3 dagar. Används i högst 7 dagar.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zyx sugtablett

   Zyx mint 3 mg, Zyx citron 3 mg, Zyx eukalyptus 3 mg, Zyx apelsin & honung 3 mg
   benzydaminhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste kontakta läkare omdu inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zyx är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Zyx
   3. Hur du tar Zyx
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zyx ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zyx är och vad det används för

   Zyx innehåller den aktiva substansen benzydamin som tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och används för lokal behandling i munhålan.

   Zyx används föratt lindra smärta och irritation i mun och svalg hos vuxna och barn över 6 år

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

   Benzydaminhydroklorid som finns i Zyx kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Zyx

   Ta inte Zyx

   • om du är allergisk mot benzydaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zyx:

   • om du lider av fenylketonuri, eftersom smakerna mint och citron innehåller en fenylalaninkälla (sötningsmedlet aspartam). Zyx eukalyptus och Zyx apelsin & honung innehåller inte aspartam.

   • om du har eller har haft astma, eftersom Zyx då kan ge upphov till kramper i luftrören

   • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel s.k. NSAID (t.ex. diklofenak och ibuprofen).

   • om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

   • I sällsynta fall kan sårbildning i mun/svalg vara tecken på en allvarlig sjukdom. Om smärtan i halsen eller svalget försämras eller inte förbättras inom 3 dagar när du använder sugtabletterna, eller om du får feber eller andra symtom, bör du därför uppsöka läkare eller tandläkare.

   Andra läkemedel och Zyx

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Zyx med mat och dryck

   Mat och dryck har ingen påverkan.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Zyx sugtabletter ska inte användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Zyx påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Zyx innehåller

   Alla smaker av detta läkemedel innehåller isomalt. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Zyx mint och Zyx citron innehåller aspartam, en fenylalaninkälla. Kan vara skadlig för personer med fenylketonuri.

   Zyx apelsin & honung innehåller paraorange (färgämne E110) som kan ge allergiska reaktioner.


   3. Hur du tar Zyx

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos:

   Vuxna och barn över 6 år: 1 sugtablett 3 gånger dagligen. Ta inte mer än 3 sugtabletter per dygn

   Användning för barn

   Barn i åldern 6-11 år: När barn under tolv år tar Zyx sugtabletter bör en vuxen kontrollera att de tas korrekt.

   Sugtabletter ska inte ges till barn under sex år.

   Zyx ska inte användas i mer än 7 dagar. Om förbättring av symtomen inte skett efter 3 dagars behandling bör läkare eller tandläkare kontaktas.

   För användning i munnen och svalget. Låt en sugtablett smälta långsamt i munnen.

   Sugtabletterna ska inte sväljas hela eller tuggas.

   Om du har tagit för stor mängd av Zyx

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det finns mycket sällsynta rapporter om barn som blivit uppjagade/oroliga eller drabbats av kramper, svettning, ofrivilliga muskelrörelser, darrningar och kräkningar efter intag av benzydamindoser ca 100 gånger högre än styrkan hos sugtabletterna.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Zyx och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Ljuskänslighet (utslag eller solskada).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Brännande känsla i munnen eller muntorrhet (om detta händer, drick lite vatten för att lindra effekten)


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Plötslig svullnad av t.ex. mun- och halsslemhinnor (angioödem).

   • Kramp i struphuvudet (laryngospasm).


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Känsla av domningar i munnen (oral hypoestesi).

   • Allergisk reaktion (överkänslighet).

   • Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock), med tecken såsom andningssvårigheter, bröstsmärta eller trånghetskänsla i bröstet och/eller yrsel/svimningskänsla, svår klåda eller upphöjda utslag på huden, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg. Detta kan vara livshotande.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zyx ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Zyx mint och Zyx citron ska förvaras vid högst 25°C, Zyx eukalyptus och Zyx apelsin & honung ska förvaras vid högst 30°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är benzydamin.

   • En sugtablett innehåller 3 mg benzydaminhydroklorid motsvarande 2,68 mg benzydamin.

   • Zyx mint innehåller även de övriga innehållsämnena isomalt (E 953), aspartam (E 951), levomentol, citronsyramonohydrat, citronarom, mintarom, kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).

   • Zyx citron innehåller även de övriga innehållsämnena isomalt (E 953), aspartam (E 951), citronsyramonohydrat, citronarom, mintarom, kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).

   • Zyx eukalyptus innehåller även de övriga innehållsämnena isomalt (E 953), eukalyptusolja, citronsyramonohydrat, acesulfamkalium, levomentol, kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).

   • Zyx apelsin & honung innehåller även de övriga innehållsämnena isomalt (E 953), citronsyramonohydrat, apelsinarom, honungsarom, levomentol, acesulfamkalium, kinolingult (E 104) och paraorange (E 110).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zyx sugtabletter är fyrkantiga med en fördjupning i mitten. Zyx mint är grön, citron är gulgrön, eukalyptus är mörkgrön och apelsin & honung är orange-gula.

   Varje förpackning innehåller 20 eller 30 sugtabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda OTC AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tillverkare:

   Zyx mint, Zyx citron, Zyx eukalyptus, Zyx apelsin & honung:

   ACRAF SpA, Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Italien.

   Zyx mint, Zyx citron:

   PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

   Site Diététique et Pharmacie

   Zone Industrielle de la Coudette

   32290 Aignan, Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zyx apelsin & honung

  Sugtablett 3 mg 2 x 10 tablett(er) Kartong

  • Varunummer: 418747
  • Tillverkare: Meda OTC AB

  71,55 kr

  (Ord. pris 79,50 kr)

  Jämförpris: 3,98 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/zyx-apelsin-och-honung-sugtablett-3-mg-2-x-10-tabletter-kartong-245774/ 245774 Zyx apelsin & honung https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/418747s.jpg 79.50 71.55 SEK Zyx InStock Mot halsont Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Halsont Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Verkningssätt Verkningssätt/Medicinska halstabletter Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Ont i halsen Speciellt för/Krasslig Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Halsont 10% 10% Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sugtablett 3 mg 2 x 10 tablett(er) Kartong