Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ZYVOXID

   2 mg/ml infusionsvätska, lösning
   linezolid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad ZYVOXID är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder ZYVOXID
   3. Hur du använder ZYVOXID
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur ZYVOXID ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad ZYVOXID är och vad det används för

   Zyvoxid är ett antibiotikum ur oxazolidinonklassen som förhindrar tillväxten av vissa bakterier (patogener) som orsakar infektioner. Zyvoxid används för behandling av lunginflammation och vissa hud- och mjukdelsinfektioner. Din läkare beslutar om Zyvoxid är en passande behandling för din infektion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder ZYVOXID

   Använd inte ZYVOXID

   • om du är allergisk mot linezolid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du använder eller om du under de senaste 2 veckorna har använt någon monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare, exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan bland annat användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

   • om du ammar, eftersom Zyvoxid passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zyvoxid.


   Zyvoxid ska eventuellt inte användas om du svarar ja på någon av nedanstående frågor. Om så är fallet, informera din läkare som kan behöva se över ditt allmänna hälsotillstånd inklusive ditt blodtryck före samt under behandlingen, och eventuellt besluta om att en annan behandling är mer lämplig för dig.


   Diskutera med din läkare om du är tveksam om någon av nedanstående frågor gäller dig.

   • Har du högt blodtryck?

   • Har du diagnostiserats med en överaktiv sköldkörtel?

   • Har du en tumör på binjuren (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i hormonsystemet med symtom som diarré, rodnad, problem med väsande ljud vid andning)?

   • Lider du av maniska depressioner, schizofreni med växlande sinnesstämning, förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?

   • Använder du något av följande läkemedel?

   • avsvällande medel som används vid förkylning, och som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

   • läkemedel som används för att behandla astma, såsom salbutamol, terbutalin, fenoterol

   • antidepressiva läkemedel såsom tricykliska eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) t.ex amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

   • läkemedel som används för att behandla migrän, såsom sumatriptan och zolmitriptan

   • läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner såsom adrenalin

   • läkemedel som höjer ditt blodtryck såsom noradrenalin, dopamin och dobutamin

   • läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd såsom petidin

   • läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom såsom buspiron

   • ett antibiotikum vid namn rifampicin


   Var särskilt försiktig med Zyvoxid

   Tala om för din läkare innan du påbörjar behandling med detta läkemedel om du

   • lätt får blåmärken och börjar blöda

   • har blodbrist (litet antal röda blodkroppar)

   • är känslig för infektioner

   • tidigare har fått anfall

   • har lever- eller njurproblem och framför allt om du står på dialys

   • har diarré


   Tala omedelbart om för din läkare om du under pågående behandling råkar ut för

   • problem med synen, såsom dimsyn, förändrat färgseende, försämrad synskärpa eller begränsningar av synfältet.

   • känselförlust i armar eller ben eller stickningar eller myrkrypningar i armar eller ben.

   • diarré. Du kan utveckla diarré under tiden du tar eller efter du tagit antibiotika, inklusive Zyvoxid. Om diarrén blir allvarlig eller kvarstående eller om du upptäcker att din avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart avbryta din behandling med Zyvoxid och kontakta din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna upp eller förlångsamma tarmrörelse.

   • återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta eller snabbare andning.

   Andra läkemedel och ZYVOXID

   Det finns en risk att Zyvoxid ibland samverkar med vissa andra läkemedel och orsakar biverkningar såsom förändringar i blodtrycket, kroppstemperaturen eller hjärtfrekvensen.


   Tala om för din läkare om du tar eller under de senaste två veckorna har tagit något av följande läkemedel eftersom Zyvoxid inte får användas om du redan använder eller nyligen har använt dem (se också avsnitt 2 ”Använd inte Zyvoxid”).


   • monoaminoxidashämmare (exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.


   Tala också om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. Din läkare kan fortfarande besluta att ge dig Zyvoxid men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck innan du påbörjar behandlingen samt fortlöpande under behandlingen. Din läkare kan också besluta att ge dig en annan lämpligare behandling.

   • avsvällande förkylningsmedel som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

   • vissa läkemedel som används för att behandla astma såsom salbutamol, terbutalin, fenoterol

   • vissa antidepressiva läkemedel kända som tricykliska eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Det finns många sådana läkemedel såsom amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

   • läkemedel som används för att behandla migrän, såsom sumatriptan och zolmitriptan

   • läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, såsom adrenalin

   • läkemedel som höjer ditt blodtryck, såsom noradrenalin dopamin och dobutamin

   • läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd såsom petidin

   • läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom såsom buspiron

   • läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodproppar, såsom warfarin.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   ZYVOXID med mat, dryck och alkohol

   • Du kan ta Zyvoxid antingen innan, under eller efter måltid.

   • Undvik stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (såsom sojasås) och undvik att dricka alkohol (framförallt fatöl och vin). Detta eftersom Zyvoxid kan reagera med en substans, tyramin, som finns naturligt i viss mat. Denna interaktion kan öka blodtrycket.

   • Informera din läkare eller apotekspersonal omedelbart om du upplever dunkande huvudvärk efter att du har ätit eller druckit.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Effekten av Zyvoxid hos gravida är okänd. Därför bör Zyvoxid inte användas under graviditet annat än efter särskild ordination av läkare. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du bör inte amma när du använder Zyvoxid eftersom läkemedlet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Zyvoxid kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med din syn. Om detta inträffar, ska du inte köra bil eller använd a maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att köra bil och använda maskiner påverkas.

   Zyvoxid innehåller glukos och natrium

   Glukos

   1 ml Zyvoxid infusionsvätska innehåller 45,7 mg glukos (dvs. 13,7 g glukos per infusionspåse). Informera därför din läkare eller sjuksköterska om du har diabetes mellitus.


   Natrium

   1 ml Zyvoxid infusionsvätska innehåller 0,38 mg natrium (dvs. 114 mg natrium per infusionspåse). Informera därför din läkare eller sjuksköterska om du ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder ZYVOXID

   Vuxna

   Detta läkemedel ges till dig via ett dropp (genom infusion in i en ven) av en läkare eller annan sjukvårdspersonal. Vanlig dos för vuxna (från 18 år) är 300 ml (600 mg linezolid) två gånger per dygn vilket ges direkt in i blodet (intravenöst) via dropp under en period på 30 – 120 minuter.


   Om du genomgår njurdialys ska Zyvoxid ges efter dialysen.


   Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar, men kan vara upp till 28 dagar. Säkerheten och effektiviteten av detta läkemedel har inte fastställts vid behandling över 28 dagar. Din läkare kommer att avgöra hur länge du ska behandlas.


   Under tiden du tar Zyvoxid ska din läkare genomföra regelbundna blodtester för att kontrollera din blodbild.


   Din läkare ska kontrollera din syn om du får Zyvoxid under mer än 28 dagar.

   Användning för barn och ungdomar

   Zyvoxid används normalt inte för behandling hos barn och ungdomar (under 18 år).

   Om du använt för stor mängd av ZYVOXID

   Om du är orolig att du har fått en för hög dos av Zyvoxid, kontakta alltid din läkare eller sjuksköterska.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Sverige 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda ZYVOXID

   Då du kommer att få detta läkemedel under noggrann övervakning, är det inte troligt att du kommer att missa en dos. Om du tror att du har missat en dos, kontakta din läkare eller sjuksköterska omedelbart.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Tala omedelbart om för din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du upplever några av dessa biverkningar under behandlingen med Zyvoxid:

   • hudreaktioner såsom öm, rodnad och fjällande hud (dermatit), utslag, klåda eller svullnad framförallt i ansiktet och på halsen. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion och det kan vara nödvändigt för dig att avsluta behandlingen med Zyvoxid.

   • problem med din syn såsom dimsyn, förändrat färgseende, svårigheter att se detaljer eller om du upplever att ditt synfält blir begränsad.

   • allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inkluderande pseudomembranös kolit), vilket i sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer.

   • återkommande illamående eller kräkningar, magsmärta eller snabbare andning.

   • krampanfall har rapporterats med Zyvoxid. Du ska omedelbart kontakta din läkare om du upplever oro, konfusion, sinnesförvirring, stelhet, skakningar, svårigheter att koordinera dina rörelser eller får krampanfall om du samtidigt också tar antidepressiva läkemedel kända som SSRI (se avsnitt 2).


   Domningar, stickningar eller dimsyn har rapporterats av patienter som behandlats med Zyvoxid i mer än 28 dagar. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du upplever synproblem.


   Andra biverkningar innefattar:


   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • svampinfektioner framförallt i slidan eller munhåla

   • huvudvärk

   • metallsmak i munnen

   • diarré, illamående eller kräkningar

   • förändring i vissa blodprovsresultat, inkluderande dem som visar din njur- eller leverfunktion eller blodsockernivå

   • oförklarliga blödningar eller blåmärken som kan bero på förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka blodets förmåga att levras (koagulera) eller leda till blodbrist (anemi)

   • sömnsvårigheter

   • ökat blodtryck

   • anemi (litet antal röda blodkroppar)

   • förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka din förmåga att bekämpa infektioner

   • hudutslag

   • kliande hud

   • yrsel

   • lokaliserad eller generaliserad buksmärta

   • förstoppning

   • matsmältningsbesvär

   • lokaliserad smärta

   • feber


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor

   • känselförnimmelser såsom domningar och myrkrypningar

   • dimsyn

   • öronsusning (tinnitus)

   • muntorrhet eller munsår, svullen, öm eller missfärgad tunga

   • smärta vid och runt infusionsstället (där droppet gavs)

   • inflammation i vener (även där infusionen (droppet) gavs)

   • ökad urineringsfrekvens

   • frossa

   • trötthetskänsla, ökad törst

   • inflammation i bukspottkörteln

   • ökade svettningar

   • påverkan på blodprovsresultat som proteinnivåer, salter eller enzymer som används som ett mått på njur- eller leverfunktionen

   • kramper

   • hyponatremi (låga halter av natrium i blodet)

   • njursvikt

   • minskat antal blodplättar

   • gaser i magen

   • transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet genom hjärnan vilket orsakar korta, övergående symtom såsom synförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal samt medvetslöshet)

   • smärta vid injektionsstället

   • hudinflammation

   • förhöjt kreatinin

   • magont

   • påverkan på hjärtrytmen (snabbare hjärtrytm)


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

   • begränsat synfält

   • ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell avlägsning)


   Följande biverkningar har också rapporterats (ingen känd frekvens):

   • serotonergt syndrom (med symtomen snabb hjärtrytm, förvirring, onormala svettningar, hallucinationer, ofrivilliga rörelser, frossa och skakningar)

   • mjölksyraacidos (med symtomen återkommande illamående och kräkningar, buksmärta och snabbare andning)

   • allvarliga hudreaktioner

   • sideroblastisk anemi (en typ av anemi (litet antal röda blodkroppar))

   • håravfall

   • förändrat färgseende eller svårigheter att se detaljer

   • minskat antal blodkroppar

   • svaghet och/eller sensoriska förändringar   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur ZYVOXID ska förvaras

   Sjukvårdspersonal kommer att försäkra sig om att Zyvoxid infusionsvätska inte används efter utgångdatumet tryckt på infusionspåsen och att läkemedlet ges till dig så fort förpackningen har öppnats. De kommer också att visuellt syna lösningen innan användning och endast en klar lösning utan partiklar kommer att användas. De kommer också att att försäkra sig om att lösningen förvaras korrekt i sin förpackning så att den skyddas mot ljus och att den förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är linezolid. 1ml av lösningen innehåller 2 mg linezolid.

   • Övriga innehållsämnen är glukosmonohydrat (en sockerart), natriumcitrat (E331), vattenfri citronsyra (E330), saltsyra (E507) eller natriumhydroxid (E524) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zyvoxid förekommer som klar lösning i infusionspåse. Varje infusionspåse innehåller 300 ml lösning (600 mg linezolid). Infusionspåsarna levereras i kartong om 1, 2, 5, 10, 20 eller 25 infusionspåsar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sverige:

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Telefon: 08/550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Finland:

   Pfizer Oy

   Datagränden 4

   00330 Helsingfors

   Telefon: (09) 430 040


   Tillverkare:

   Fresenius Kabi Norge AS

   Svinesundveien 80

   NO-1789 Berg I Ostfold

   Halden

   Norway


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   Zyvoxid: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Österrike


   Zyvox: Irland, Malta, Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-10-23


   Vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal

   Zyvoxid 2 mg/ml infusionslösning

   linezolid


   VIKTIGT: Se produktresumén före förskrivning.


   Linezolid är inte aktivt mot infektioner orsakade av gramnegativa patogener. Specifik behandling mot gramnegativa organismer måste initieras samtidigt om samtidig infektion med en gramnegativ patogen är dokumenterad eller misstänkt.


   Beskrivning

   Bruksfärdig engångsförpackning, infusionspåse av latexfri flerskikts polyolefinfilm som förseglats i ett hölje av folielaminat (Excel eller Freeflex). Infusionspåsen innehåller 300 ml lösning och är förpackad i en kartong. Varje kartong innehåller 1*, 2**, 5, 10, 20 eller 25 infusionspåsar.


   Obs!

   Ovanstående kartonger kan också levereras i ”sjukhusförpackningar” om;

   *5, 10 eller 20

   **3, 6 eller 10


   Zyvoxid 2 mg/ml infusionsvätska innehåller linezolid 2 mg/ml i en isoton, klar, färglös till gul lösning. Övriga innehållsämnen är glukosmonohydrat, natriumcitrat (E331), vattenfri citronsyra (E330), saltsyra (E507), natriumhydroxid (E524), vatten för injektionsvätskor.


   Dosering och administrering

   Behandling med linezolid ska initieras i sjukhusmiljö och efter konsultation med relevant specialist såsom mikrobiolog eller en specialist inom infektionssjukdomar.


   Patienter som påbörjar behandling med den parenterala beredningen kan gå över till någon av de orala beredningarna om kliniska möjligheter ges. Under sådana omständigheter behövs ingen dosjustering av linezolid då den orala biotillgängligheten är cirka 100 %.

   Infusionslösningen ska administreras över en tidsperiod på 30 till 120 minuter.


   Den rekommenderade dosen av linezolid ges intravenöst eller oralt två gånger dagligen.


   Rekommenderad dosering och behandligstid för vuxna:

   Behandlingstiden är beroende av den aktuella patogena organismen, infektionens lokalisation och svårighetsgrad, samt av patientens kliniska svar på behandlingen.


   Följande rekommenderade behandlingstider avspeglar de tider som använts vid kliniska prövningar. Kortare behandlingstider kan vara lämpliga för vissa infektionstyper, men har ej utvärderats vid kliniska prövningar.


   Den längsta behandlingstiden är 28 dagar. Säkerhet och effekt vid användning av linezolid under längre tid än 28 dagar har ej fastställts.


   Vid infektioner som är förknippade med samtidig bakteriemi krävs ingen ökning av den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


   Den rekommenderade dosen för infusionslösning och tabletter/oral lösning är identiska och enligt följande:

   Infektion

   Dosering

   Behandlingstid

   Nosokomial pneumoni

   600 mg två gånger dagligen

   10-14 dagar i följd

   Samhällsförvärvad pneumoni

   Komplicerade hud- och

   mjukdelsinfektioner

   600 mg två gånger dagligen


   Barn: Det saknas tillräckliga uppgifter om farmakokinetik, säkerhet och effekt för linezolid vid behandling av barn och ungdomar (<18 år) för att några doseringsrekommendationer skall kunna ges. Linezolid rekommenderas därför ej till denna åldersgrupp förrän ytterligare data är tillgängliga.


   Äldre patienter: Ingen dosjustering behövs.


   Patienter med nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering behövs.


   Patienter med svår njurinsufficiens (dvs. kreatininclearance <30 ml/min): Ingen dosjustering behövs. Eftersom den kliniska signifikansen av högre exponeringsnivåer (upp till 10 gånger) för de två huvudmetaboliterna hos patienter med svår njurinsufficiens ej är känd, bör dock linezolid användas med särskild försiktighet till dessa patienter, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms väga upp den teoretiska risken.


   Då ungefär 30% av en dos linezolid elimineras under 3 timmars hemodialys bör Zyvoxid administreras efter dialysbehandlingen hos sådana patienter. De huvudsakliga metaboliterna av linezolid elimineras i viss utsträckning vid hemodialys, men koncentrationerna av dessa metaboliter är fortfarande avsevärt högre efter dialys än hos patienter med normal njurfunktion eller mild till måttlig njurinsufficiens. Linezolid bör därför användas med särskild försiktighet vid behandling av patienter med svår njurinsufficiens som behandlas med dialys, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms väga upp den teoretiska risken.


   Erfarenheter saknas rörande linezolidbehandling av patienter som genomgår kontinuerlig ambulerande peritonealdialysis (CAPD) eller alternativa behandlingsformer för njursvikt (annat än hemodialys).


   Patienter med nedsatt leverfunktion: Patienter med mild till moderat nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A eller B): Ingen dosjustering behövs.


   Patienter med svår leversvikt (Child-Pugh klass C): Då linezolid metaboliseras via en icke-enzymatisk process förväntas en nedsatt leverfunktion inte signifikant påverka metabolismen av linezold och därför rekommenderas ingen dosjustering. Det finns dock endast begränsade farmakokinetisk data och begränsad kliniska erfarenhet och linezolid bör användas till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion endast när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms väga upp den teoretiska risken.


   För övrig information hänvisas till Fasstexten.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zyvoxid®

  Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml 10 x 300 milliliter Påse

  • Varunummer: 007378
  • Tillverkare: Pfizer AB

  5.529,50 kr

  Jämförspris: 1,84 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?