Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zyrlex

   10 mg/ml orala droppar, lösning
   Cetirizindihydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. SE avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zyrlex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Zyrlex
   3. Hur du tar Zyrlex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zyrlex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zyrlex är och vad det används för

   Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Zyrlex.

   Zyrlex är ett läkemedel mot allergi.


   Till vuxna och barn från 2 år används Zyrlex 10 mg/ml orala droppar, lösning för

   • lindring av symtom från näsan och ögonen vid säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk snuva)

   • lindring av nässelutslag

   Cetirizin som finns i Zyrlex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Zyrlex

   Ta inte Zyrlex

   • om du har allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10 ml/min);

   • om du är allergisk mot cetirizindihydroklorid, något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), hydroxizin eller piperazinderivat (nära besläktat innehållsämne i andra läkemedel).

   Varningar och försiktighet

   Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare; eventuellt kan dosen behöva justeras. Den nya dosen bestäms av läkaren.


   Om du har problem med att urinera (såsom ryggmärgsproblem eller problem med prostatan eller urinblåsan), rådfråga din läkare.


   Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper ska du rådgöra med läkaren.


   Ingen kliniskt relevant påverkan mellan alkohol (vid 0,5 promille (g/l) i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin har visats då cetirizin tas i rekommenderad dos. Det finns emellertid inga tillgängliga säkerhetsdata angående samtidig konsumtion av högre doser cetirizin och alkohol. Precis som för alla antihistaminer bör därför samtidig konsumtion av Zyrlex och alkohol undvikas.


   Om du ska genomgå allergitest ska du fråga läkaren om du ska sluta att ta Zyrlex flera dagar före testet. Detta läkemedel kan påverka resultatet av allergitestet.

   Andra läkemedel och Zyrlex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Zyrlex med mat och dryck

   Absorptionen av Zyrlex påverkas inte av föda.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


   Zyrlex ska undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Läkemedlet bör dock endast ges om det är nödvändigt och efter rådgivning av läkare.


   Cetirizin passerar över i modersmjölk. Därför ska du inte använda Zyrlex under amning utan att rådgöra med läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kliniska studier har inte visat att Zyrlex ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Zyrlex orala droppar, lösning, innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216) som kan orsaka allergiska reaktioner, eventuellt fördröjda.


   3. Hur du tar Zyrlex

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dropparna ska hällas i en sked eller spädas i vatten och intas oralt. Om dropparna späds bör man tänka på, särskilt då de ges till barn, att den volym vatten till vilken dropparna sätts, måste anpassas i enlighet med den mängd vatten som patienten klarar av att svälja. Den utspädda lösningen ska intas genast.


   När man räknar dropparna, ska flaskan hållas vertikalt (toppen nedåt). Om droppflödet avtar och rätt mängd droppar inte har kommit ut, vänd flaskan upprätt, vänd den sedan nedåt igen och fortsätt räkna dropparna.


   Vuxna och ungdomar över 12 år:

   Den rekommenderade dosen är 10 mg en gång dagligen som 20 droppar.


   Användning för barn mellan 6 och 12 år:

   Den rekommenderade dosen är 5 mg 2 gånger dagligen som 10 droppar 2 gånger dagligen.


   Användning för barn mellan 2 och 6 år:

   Den rekommenderade dosen är 2,5 mg 2 gånger dagligen som 5 droppar 2 gånger dagligen.


   Patienter med nedsatt njurfunktion:

   Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg som 10 droppar en gång dagligen.


   Om du har en allvarlig njursjukdom, kontakta läkare eller apotekspersonal som då kan justera dosen.

   Om ditt barn har en njursjukdom, kontakta läkare eller apotekspersonal som då kan justera dosen enligt ditt barns behov.


   Om du upplever att effekten av Zyrlex är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.


   Behandlingstid

   Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.

   Om du har tagit för stor mängd av Zyrlex

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.

   Om du har glömt att ta Zyrlex

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du slutar att ta Zyrlex

   I sällsynta fall kan intensiv klåda och/eller nässelutslag uppkomma när du slutar att ta Zyrlex.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar är sällsynta eller mycket sällsynta men du måste sluta att ta Zyrlex och kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Dessa reaktioner kan starta strax efter eller senare efter att du tagit läkmedlet.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

   • Sömnighet

   • Yrsel, huvudvärk

   • Inflammation i svalget, snuva (hos barn)

   • Diarré, illamående, muntorrhet

   • Trötthet

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter)

   • Häftig rastlöshet

   • Parestesi (onormala känselförnimmelser i huden)

   • Buksmärta

   • Klåda, utslag

   • Asteni (extrem kraftlöshet), sjukdomskänsla

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 patienter)

   • Allergiska reaktioner, ibland allvarliga (mycket sällsynt)

   • Depression, hallucinationer, aggressivitet, förvirring, sömnlöshet

   • Kramper

   • Takykardi (hjärtat slår för snabbt)

   • Onormal leverfunktion

   • Nässelfeber

   • Ödem (svullnad)

   • Viktökning

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter)

   • Trombocytopeni (minskat antal blodplättar)

   • Tics (återkommande ofrivilliga muskelryckningar)

   • Svimning, dyskinesi (ofrivilliga rörelser), dystoni (onormala förlängda muskelsammandragningar), darrningar, dysgeusi (ändrad smak)

   • Dimsyn, ackommodationsstörningar (svårighet att fokusera blicken), okulogyration (ögonen har okontrollerade cirkulerande rörelser)

   • Angioödem (allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg), fixt läkemedelsutslag

   • Onormal urinutsöndring (sängvätning, smärta vid urinering och/eller svårighet att urinera)

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Ökad aptit

   • Självmordstankar (återkommande tankar på eller upptagenhet av självmord)

   • Minnesförlust, minnesförsämring

   • Vertigo (känsla av rotation eller rörelse)

   • Urinretention (oförmåga att helt tömma urinblåsan)

   • Intensiv klåda och/eller nässelutlag när behandlingen avslutas.

   Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zyrlex ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartong och flaska efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Använd läkemedlet inom 3 månader efter att flaskan öppnats.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cetirizindihydroklorid: 1 ml (= 20 droppar) innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid. 1 droppe innehåller 0,5 mg cetirizindihydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är glycerol, propylenglykol, sackarinnatrium, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), natriumacetat, isättiksyra, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zyrlex tillhandahålls som en klar, färglös vätska.


   Förpackning med en flaska innehållande 10, 15, eller 20 ml lösning.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   MACURE PHARMA ApS

   Hejrevej 39

   2400 Köpenhamn NV

   Danmark

   tel +45 70 20 41 07


   Tillverkare:

   Aesica Pharmaceuticals S.r.l.

   Via Praglia 15

   I-10044 Pianezza (TO)

   Italien


   Nextpharma SAS

   17 Route de Meulan

   78520 Limay

   Frankrike


   UCB Pharma Ltd

   208 Bath Road

   Slough

   Berkshire

   SL1 3WE

   Storbritannien


   Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o.

   ul. Opłotek 26

   01-940 Warsawa

   Polen


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   Österrike: Zyrtec 10 mg/ml - Tropfen

   Belgien: Zyrtec

   Bulgarien: Zyrtec

   Tjeckien: Zyrtec

   Danmark: Zyrtec

   Estland: Zyrtec

   Finland: Zyrtec

   Frankrike: Zyrtec

   Grekland: Ziptek

   Ungern: Zyrtec cseppek

   Irland: Zirtek oral drops 10mg/ml

   Italien: Zirtec 10mg/ml gocce orali soluzione

   Lettland: Zyrtec

   Litauen: Zyrtec

   Luxemburg: Zyrtec

   Norge: Zyrtec

   Polen: Zyrtec

   Rumänien: Zyrtec

   Slovakien: Zyrtec

   Spanien: Zyrtec gotas orales en solución

   Sverige: Zyrlex


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-07-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zyrlex®

  Orala droppar, lösning 10 mg/ml 20 milliliter Flaska

  • Varunummer: 523084
  • Tillverkare: MACURE PHARMA ApS

  127,09 kr

  Jämförspris: 6,35 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?