Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Zykadia

   150 mg hårda kapslar
   ceritinib

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zykadia är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Zykadia
   3. Hur du tar Zykadia
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zykadia ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zykadia är och vad det används för

   Vad Zykadia är

   Zykadia är ett cancerläkemedel, som innehåller den aktiva substansen ceritinib. Det används för att behandla vuxna med avancerade stadier av en form av lungcancer som kallas icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Zykadia ges endast till patienter vars sjukdom beror på en defekt i en gen som kallas ALK (anaplastiskt lymfomkinas).

   Hur Zykadia verkar

   Hos patienter med ALK-defekter, produceras ett onormalt protein som stimulerar tillväxten av cancerceller. Zykadia blockerar effekten av detta onormala protein och bromsar därmed tillväxten och spridningen av icke-småcellig lungcancer.

   Fråga din läkare eller apotekspersonalen om du undrar hur Zykadia verkar eller varför det har skrivits ut till dig.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Zykadia

   Ta inte Zykadia:

   • om du är allergisk mot ceritinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zykadia:

   • om du har problem med levern

   • om du har problem med lungorna eller har andningssvårigheter

   • om du har problem med hjärtat t.ex. långsam hjärtrytm eller om resultaten av ett elektrokardiogram (EKG) har visat att du har en missbildning i den elektriska aktiviteten i ditt hjärta som kallas "QT-förlängning"

   • om du har diabetes (högt blodsockervärde)

   • om du har problem med bukspottkörteln

   • om du just nu behandlas med steroider.

   Tala med läkare eller apotekspersonal omedelbart om du får något av följande tecken eller symtom under behandlingen med Zykadia:

   • trötthet, klåda i huden, gulfärgning av hud eller ögonvitor, illamående eller kräkningar, nedsatt aptit, smärtor på höger sida av buken (magen), mörk eller brunfärgad urin, blödningar eller blåmärken lättare än normalt. Detta kan vara tecken eller symtom på leverproblem.

   • ny eller förvärrad hosta med eller utan slembildning, feber, bröstsmärtor, andningssvårigheter eller andfåddhet. Detta kan vara symtom på lungproblem.

   • smärtor eller obehagskänslor i bröstkorgen, förändrad hjärtrytm (snabbare eller långsammare), ostadighetskänsla, svimning, yrsel, blåaktiga läppar, andfåddhet, svullna ben eller svullen hud. Detta kan vara tecken eller symtom på hjärtproblem.

   • kraftig diarré, illamående eller kräkningar. Detta är symtom på matsmältningsproblem.

   • svår törst och ökade urinmängder. Detta kan vara symtom på högt blodsocker.

   • Läkaren kan behöva justera din behandling eller stoppa användningen av Zykadia tillfälligt eller varaktigt.

   Blodprover under behandling med Zykadia

   Läkaren ska ta en del blodprover innan du börjar med behandlingen, varannan vecka under de första tre månaderna av behandlingen och därefter varje månad. Blodproverna tas för att kontrollera leverns funktion. Läkaren bör också ta blodprov för att kontrollera bukspottkörtelns funktion och nivån av socker i blodet innan du börjar behandlingen med Zykadia och regelbundet under behandlingen.

   Barn och ungdomar

   Användning av Zykadia rekommenderas inte hos barn och ungdomar upp till 18 år.

   Andra läkemedel och Zykadia

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel som vitaminer och naturläkemedel. De kan påverka eller påverkas av Zykadia. Det är särskilt viktigt att du talar om ifall du tar något av följande läkemedel:

   Läkemedel som kan öka risken att få biverkningar av Zykadia:

   • läkemedel för behandling av AIDS/HIV (t.ex. ritonavir och sakvinavir)

   • läkemedel för behandling av infektioner. Detta gäller läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol och posakonazol) och läkemedel mot vissa typer av bakterieinfektioner (antibiotika som t.ex. telitromycin).

   Följande läkemedel kan göra Zykadia mindre effektivt:

   • johannesört, (traditionella) växtbaserade läkemedel som används för att behandla lätt nedstämdhet och lindrig oro.

   • läkemedel för att stoppa krampanfall (antiepileptika som fenytoin, karbamazepin och fenobarbital)

   • läkemedel för behandling av tuberkulos (t.ex. rifampicin och rifabutin).

   Zykadia kan öka biverkningarna av följande läkemedel:

   • läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtrytm eller andra hjärtproblem (t.ex. amiodaron, disopyramid, prokainamid, kinidin, sotalol, dofetilid, ibutilid och digoxin)

   • läkemedel för behandling av magproblem (t.ex. cisaprid)

   • läkemedel för behandling av psykiska problem (t.ex. haloperidol, droperidol och pimozid)

   • läkemedel för behandling av depression (t.ex. nefazodon)

   • midazolam, ett läkemedel för behandling av akuta krampanfall eller som lugnande medel före eller under operation eller andra ingrepp

   • warfarin och dabigatran, läkemedel för att förhindra blodproppar

   • diklofenak, läkemedel för behandling av smärta och inflammation i lederna

   • alfentanil och fentanyl, läkemedel för behandling av svår smärta

   • ciklosporin, sirolimus och takrolimus, läkemedel som används vid organtransplantationer för att förhindra avstötning av organet

   • dihydroergotamin och ergotamin, läkemedel för behandling av migrän

   • domperidon, ett läkemedel för behandling av illamående och kräkningar

   • moxifloxacin och klaritromycin, läkemedel för behandling av bakterieinfektioner

   • metadon, ett läkemedel för behandling av smärta och opioidberoende

   • klorokin och halofantrin, läkemedel för behandling av malaria.

   • topotekan, läkemedel som används för att behandla vissa typer av cancer.

   • kolkicin, ett läkemedel som används för behandling av gikt.

   • pravastatin och rosuvastatin, läkemedel som används för att sänka kolesterolnivåerna.

   • sulfasalazin, ett läkemedel som används för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom eller reumatoid artrit.

   Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om något av dina läkemedel ingår i ovanstående grupper.

   Dessa läkemedel ska tas med försiktighet och måste eventuellt undvikas under behandlingen med Zykadia. Om du tar något av dessa kanske läkaren måste skriva ut ett annat, alternativt läkemedel åt dig.

   Tala också alltid om för läkaren om du redan tar Zykadia och du ordineras ett nytt läkemedel som du inte redan har tagit samtidigt med Zykadia.

   P-piller

   Om du tar Zykadia medan du tar p-piller kan det hända att p-pillren inte har någon effekt.

   Zykadia med mat och dryck

   Ät inte grapefrukt och drick inte grapefruktjuice under behandlingen. Det kan göra att mängden Zykadia i blodet stiger till skadliga nivåer.

   Graviditet och amning

   Du måste använda en högeffektiv preventivmetod under behandlingen med Zykadia och i 3 månader efter behandlingens slut. Tala med din läkare om lämpliga preventivmetoder för dig.

   Zykadia rekommenderas inte under graviditet om inte den möjliga nyttan av behandlingen överstiger den möjliga risken för barnet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare. Läkaren kommer att tala med dig om eventuella risker med att ta Zykadia under graviditet.

   Zykadia ska inte användas under amning. Du och din läkare bestämmer tillsammans om du ska amma eller ta Zykadia. Du ska inte göra bådadera.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Var särskilt försiktig när du kör bil eller använder maskiner medan du tar Zykadia, eftersom läkemedlet kan göra dig trött eller ge synstörningar.


   3. Hur du tar Zykadia

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Hur mycket Zykadia ska du ta?

   Rekommenderad dos är 450 mg (tre kapslar) tillsammans med föda en gång om dagen, även om din läkare kan ändra denna rekommendation om det behövs. Läkaren berättar exakt hur många kapslar du behöver ta. Ändra inte dosen utan att tala med läkaren.

   • Ta Zykadia en gång dagligen, vid ungefär samma tid varje dag tillsammans med föda (till exempel ett mellanmål eller en fullständig måltid). Om du inte kan äta mat när du tar Zykadia, tala med din läkare.

   • Svälj kapslarna hela med vatten. Kapslarna ska inte tuggas eller krossas.

   • Om du kräks efter att du svalt Zykadia-kapslarna, ta inte några fler kapslar tills din nästa schemalagda dos.

   Hur länge ska du ta Zykadia?

   • Fortsätt att ta Zykadia så länge läkaren säger åt dig att göra det.

   • Detta är en långtidsbehandling som kan pågå i flera månader. Läkaren kommer att regelbundet kontrollera ditt tillstånd för att se att behandlingen har önskad effekt.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du undrar hur länge du ska ta Zykadia.

   Om du har tagit för stor mängd av Zykadia

   Om du av misstag har tagit för många kapslar eller om någon annan av misstag har tagit din medicin, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus för rådgivning. Du kan behöva vård.

   Om du har glömt att ta Zykadia

   Vad du ska göra om du glömmer att ta en dos beror på hur lång tid det är till nästa dos.

   • Om din nästa dos är om 12 timmar eller mer, ta de missade kapslarna så snart du kommer ihåg. Ta sedan nästa kapslar vid vanlig tid.

   • Om din nästa dos är inom mindre än 12 timmar, hoppa över de missade kapslarna. Ta sedan nästa kapslar vid vanlig tid.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Zykadia

   Sluta inte ta detta läkemedel innan du talat med läkaren. Om du har några frågor, vänd dig direkt till läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   SLUTA ta Zykadia och sök vård omedelbart om du märker något av följande, som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

   • svårigheter att andas eller svälja

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

   • svår klåda i huden med röda utslag eller knottror.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga

   Tala omedelbart om för läkare eller apotekspersonal om du får någon av följande biverkningar:

   • smärtor eller obehagskänslor i bröstkorgen, förändrad hjärtrytm (snabbare eller långsammare), ostadighetskänsla, svimning, yrsel, blåaktiga läppar, andfåddhet, svullna ben eller svullen hud (kan vara tecken eller symtom på hjärtproblem)

   • ny eller förvärrad hosta med eller utan slembildning, feber, bröstsmärtor, andningssvårigheter eller andfåddhet (kan vara tecken på lungproblem)

   • trötthet, klåda, gulfärgning av hud eller ögonvitor, illamående eller kräkningar, nedsatt aptit, smärtor på höger sida av buken, mörk eller brunfärgad urin, blödningar eller blåmärken lättare eller normalt (kan vara tecken eller symtom på leverproblem)

   • kraftig diarré, illamående eller kräkningar

   • kraftig törst, ökad urineringsfrekvens (symtom på högt blodsocker)

   • svår smärta i övre delen av magen (tecken på inflammation i bukspottkörteln, även kallat pankreatit).

   Andra eventuella biverkningar

   Andra biverkningar redovisas nedan. Om dessa biverkningar blir svåra, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • trötthet (utmattning och kraftlöshet)

   • onormala leverfunktionsvärden i blodprover (höga nivåer av enzymet alaninaminotransferas och/eller gamma-glutamyltransferas och/eller alkaliska fosfataser i blodet, höga bilirubinnivåer)

   • buksmärtor

   • nedsatt aptit

   • viktminskning

   • förstoppning

   • hudutslag

   • onormala resultat på blodprover som testar njurfunktionen (högt kreatininvärde)

   • halsbränna (kan vara ett tecken på problem i magtarmkanalen)

   • minskat antal röda blodkroppar, dvs. anemi.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • problem med synen

   • låga fosfatnivåer i blodet (upptäcks i blodprover)

   • höga nivåer av enzymerna i blodet som kallas lipas och/eller amylas (upptäcks i blodprover)

   • kraftigt minskade urinmängder (kan vara tecken på njurproblem).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zykadia ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller ser ut att ha manipulerats på något sätt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Zykadia är ceritinib. Varje hård kapsel innehåller 150 mg ceritinib.

   Övriga innehållsämnen är:

   • Kapselns innehåll: kiseldioxid, kolloidal, vattenfri; hydroxipropylcellulosa, lågsubstituerad; natriumstärkelseglykolat (typ A); magnesiumstearat; cellulosa, mikrokristallin.

   • Kapselskal: gelatin, indigotin (E132) och titandioxid (E171).

   • Tryckfärg: Shellack (blekt, avvaxad) 45 %, svart järnoxid (E172), propylenglykol och ammoniumhydroxid 28 %.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zykadia hårda kapslar har en vit ogenomskinlig underdel och blå ogenomskinlig överdel och är märkta med ”LDK 150MG” på överdelen och ”NVR” på underdelen. Kapslarna innehåller ett vitt till benvitt pulver.

   Kapslarna finns i blisterförpackningar som innehåller 40, 90 eller 150 (3 förpackningar med 50 kapslar i varje) kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstraße 25

   D-90429 Nürnberg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Pharma Services Inc.

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft. Pharma

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 555

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-02


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zykadia

  Kapsel, hård 150 mg 3 x 50 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 558276
  • Tillverkare: Paranova Läkemedel AB

  51.057,62 kr

  Jämförpris: 340,38 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?