Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zyclara

   3,75 % kräm
   Imiquimod
   metylparahydroxibenzoat, propylparahydroxibenzoat, cetyl- och stearylalkohol.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zyclara är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zyclara
   3. Hur du använder Zyclara
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zyclara ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zyclara är och vad det används för

   Zyclara 3,75 % kräm innehåller den aktiva substansen imiquimod, som är en immunresponsmodifierare som stimulerar immunförsvaret.

   Detta läkemedel förskrivs för behandling av aktinisk keratos hos vuxna.


   Det här läkemedlet stimulerar din kropps egna immunsystem så att det producerar naturliga substanser som hjälper till med att bekämpa din aktiniska keratos.


   Aktiniska keratoser uppträder som områden med grov hud som uppträder på personer som har exponerats för stora mängder solsken under sitt liv. Dessa områden kan ha samma färg som din övriga hud eller vara gråaktiga, rosa, röda eller bruna. Hudområdena kan vara plana och fjälliga, eller upphöjda, grova, hårda och vårtiga.


   Det här läkemedlet ska endast användas på aktiniska keratoser i ansikte eller skalp om din läkare har beslutat att detta är den lämpligaste behandlingen för dig.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zyclara

   Använd inte Zyclara

   • om du är allergisk mot imiquimod eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zyclara:

   • om du tidigare har använt detta läkemedel eller andra snarlika läkemedel med en annan koncentration.

   • om du har problem med ditt immunsystem eller om du tar läkemedel för att undertrycka ditt immunsystem (t.ex. efter en organtransplantation).

   • om du har onormala blodvärden


   Allmänna instruktioner under behandling

   • Om du nyligen opererats eller behandlats medicinskt, vänta tills det behandlade området har läkt innan du börjar använda det här läkemedlet.

   • Undvik kontakt med ögon, läppar och näsborrar. Vid oavsiktlig kontakt, avlägsna krämen genom att skölja med vatten.

   • Använd endast krämen utvärtes (på huden i ansiktet eller på skalpen).

   • Använd inte mer kräm än vad din läkare har förskrivit.

   • Täck inte det behandlade området med bandage eller andra förband efter applicering av detta läkemedel.

   • Om du känner ett alltför stort obehag på det behandlade stället, tvätta av krämen med mild tvål och vatten. När obehaget har försvunnit kan du återuppta behandlingen enligt ditt rekommenderade behandlingsschema. Krämen ska inte appliceras mer än en gång per dag.

   • Använd inte sollampor eller solarier och undvik exponering för solljus så mycket som möjligt under behandlingen med detta läkemedel. Om du vistas utomhus under dagen ska du använda solskydd och bära skyddande kläder och bredbrättad hatt.


   Lokala hudreaktioner


   När du använder Zyclara kan du drabbas av lokala hudreaktioner på grund av läkemedlets verkningsmekanism på din hud. Dessa reaktioner kan vara ett tecken på att läkemedlet har avsedd verkan.


   Medan du använder Zyclara och tills det har läkt, kommer behandlingsstället sannolikt att se annorlunda ut jämfört med din normala hud. Det finns även risk för att befintlig inflammation kan förvärras tillfälligt.

   Det här läkemedlet kan även orsaka influensaliknande symptom (inklusive trötthet, illamående, feber, muskel- och ledsmärta och rysningar) före eller under förekomsten av lokala hudreaktioner.

   Om du får influensaliknande symtom eller obehagskänsla eller kraftig lokal hudreaktion kan ett uppehåll på flera dagar tas. Du kan återuppta behandlingen med imiquimodkräm efter att hudreaktionen har lagt sig. Dock ska ingen av två-veckorsbehandlingarna förlängas på grund av missade doser eller perioder av uppehåll.

   Intensiteten av lokala hudreaktioner kan vara mildare i andra behandlingsperioden än i den första behandlingsperioden med Zyclara.


   Svar på behandling kan inte bedömas på ett adekvat sätt förrän lokala hudreaktioner har lagt sig. Du ska fortsätta din behandling som förskriven.


   Det här läkemedlet kan exponera och behandla aktiniska keratoser som inte har setts eller känts förut, och dessa kan komma att försvinna längre fram. Du ska fullfölja hela behandlingsomgången även om alla aktiniska keratoser förefaller vara borta.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel ska inte ges till barn under 18 år eftersom dess säkerhet och effekt för patienter under 18 år inte har fastställts. Det finns inga tillgängliga data om användning av imiquimod på barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Zyclara

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Om du tar immunsuppresiva läkemedel som hämmar ditt immunsystem, tala om det för din läkare innan behandling påbörjas.


   Undvik att använda Zyclara samtidigt med andra imiquimodkrämer på samma behandlingsområde.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du använder detta läkemedel.


   Din läkare kommer att diskutera risker och fördelar av att använda Zyclara under graviditet. Djurstudier visar inte på direkt eller indirekt skadlig effekt på graviditet.


   Det är inte känt om imiquimod passerar i bröstmjölk. Du ska inte använda Zyclara om du ammar eller planerar att amma. Din läkare kommer att diskutera med dig om du ska avbryta amning eller avbryta behandling med Zyclara.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har inte någon eller endast försumbar inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Zyclara innehåller metylparahydroxibenzoat, propylparahydroxibenzoat, cetyl- och stearylalkohol.

   Metylparahydroxibenzoat (E218) och propylparahydroxibenzoat (E216) kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda).

   Cetylalkohol och stearylalkohol kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit).


   3. Hur du använder Zyclara

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte detta läkemedel förrän din läkare har visat exakt hur du ska använda läkemedlet.


   Det här läkemedlet ska endast användas mot aktiniska keratoser i ansikte och skalp.


   Dosering

   Applicera detta läkemedel på det berörda området en gång per dag strax före sänggående.

   Högsta dagliga dos är två dospåsar (500 mg = två dospåsar om 250 mg vardera).

   Detta läkemedel ska inte appliceras på större områden än ansikte eller skalliga områden på skalpen.


   Administreringssätt

   Instruktion

   1. Före sänggående, tvätta händerna och behandlings­området noga med mild tvål och vatten. Låt händerna och behandlingsområdet torka helt och hållet.

   Instruktion

   2. Öppna en ny dospåse med Zyclara strax före appliceringen och tryck ut lite kräm på fingertoppen. Högst två dospåsar ska användas per appliceringstillfälle.

   Instruktion

   3. Applicera ett tunt lager Zyclara på det berörda området. Massera varligt in krämen i området tills krämen försvinner. Undvik kontakt med ögon, läppar och näsborrar.

   Instruktion

   4. Efter applicering av krämen ska du kasta den öppnade dospåsen. Tvätta händerna noga med tvål och vatten efteråt.

   Instruktion

   5. Låt Zyclara sitta kvar på huden i cirka åtta timmar. Du ska inte duscha eller bada under denna tid. Täck inte behandlingsområdet med bandage eller andra förband.

   Instruktion

   6. Efter cirka åtta timmar ska du tvätta området där du applicerade Zyclara med mild tvål och vatten.


   Behandlingslängd

   Behandlingen startar med daglig applicering i två veckor, följt av ett behandlingsfritt uppehåll på två veckor, och slutförs därefter med daglig applicering i ytterligare två veckor.

   Om du använt för stor mängd av Zyclara

   Om du har applicerat för mycket kräm tvättar du av överskottet med mild tvål och vatten.

   När alla eventuella hudreaktioner har lagt sig kan du fortsätta behandlingen enligt ditt rekommenderade behandlingsschema. Krämen ska inte appliceras mer än en gång per dag.


   Om du råkat svälja detta läkemedel, kontakta omedelbart läkare.

   Om du har glömt att använda Zyclara

   Om du missar en dos med Zyclara, vänta tills nästa kväll med att applicera krämen och fortsätt därefter behandlingen enligt ditt ordinerade behandlingsschema. Krämen ska inte appliceras mer än en gång per dag. Varje behandlingscykel ska pågå i högst två veckor, och får inte förlängas även om du har missat doser.

   Om du slutar att använda Zyclara

   Tala med din läkare innan du avbryter behandlingen med Zyclara.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sök genast läkare om någon av dessa svåra biverkningar uppstår när du använder detta läkemedel:

   Allvarliga hudreaktioner (ingen känd frekvens) med hudlesioner eller fläckar på huden som börjar som små röda områden och därefter övergår till större röda områden (som kan se ut som små "måltavlor") möjligen med symptom som t.ex. klåda, feber, övergripande sjukdomskänsla, värkande leder, synrubbningar, brännande känsla, värkande eller kliande ögon och munsår. Om du känner av dessa symptom ska du genast avbryta användningen av detta läkemedel och omedelbart kontakta din läkare.


   Hos vissa individer har sänkta blodvärden observerats (ingen känd frekvens). Det kan göra dig mer mottaglig för infektioner, göra att du lättare får blåmärken eller orsaka trötthet. Om du känner av något av dessa symptom, kontakta din läkare.


   Om det förekommer var eller andra tecken på hudinfektion (ingen känd frekvens), diskutera detta med din läkare.


   Många av biverkningarna med detta läkemedel beror på dess lokala verknings­mekanism på din hud. Lokala hudreaktioner kan vara ett tecken på att läkemedlet har avsedd verkan. Om din hud reagerar dåligt eller om obehaget blir för stort när du använder det här läkemedlet, avbryt appliceringen av krämen och tvätta området med mild tvål och vatten. Kontakta därefter din läkare eller apotekspersonal. Han/hon råder dig eventuellt att upphöra med appliceringen av detta läkemedel under några dagar (dvs. att du får en kort paus från behandlingen).


   Följande biverkningar har rapporterats för imiquimod:


   Mycket vanliga (kan påverka mer än 1 av 10 personer)

   • Hudrodnad, skorpbildning, hudfjällning, utsöndring, hudtorrhet, hudsvullnad, hudsår och reducerad hudpigmentering på appliceringsstället.


   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

   • Ytterligare reaktioner på appliceringsstället, t.ex. hudinflammation, klåda, smärta, brännande känsla, irritation och eksem

   • Svullna körtlar

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   • Nersatt aptit

   • Illamående

   • Diarré

   • Kräkningar

   • Influensaliknande symptom

   • Feber

   • Smärta

   • Muskel- och ledsmärta

   • Bröstsmärta

   • Sömnlöshet

   • Trötthet

   • Virusinfektion (herpes simplex)

   • Förhöjt blodglukos


   Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

   • Förändringar vid appliceringsstället, t.ex. blödning, små svullna hudpartier, inflammation, stickningar, ökad känslighet för beröring, ärrbildning, värmekänsla, hudsönderfall, blåsor eller pustlar

   • Svaghet

   • Rysningar

   • Orkeslöshet (letargi)

   • Obehag

   • Ansiktssvullnad

   • Ryggont

   • Värk i lemmar

   • Täppt näsa

   • Halsont

   • Ögonirritation

   • Svullna ögonlock

   • Depression

   • Irritabilitet

   • Muntorrhet


   Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer)

   • Uppblossande av autoimmunt tillstånd (en sjukdom till följd av onormal immunrespons är en autoimmun sjukdom)

   • Hudreaktioner på andra ställen än appliceringsstället


   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas utifrån tillgängliga data)

   • Förändrad hudfärg

    Vissa patienter har drabbats av förändrad hudfärg på det område där Zyclara applicerades. Dessa förändringar har tenderat att förbättras med tiden, men kan vara permanent hos vissa patienter.

   • Håravfall

    Ett litet antal patienter har drabbats av håravfall på behandlingsstället eller det omgivande området.

   • Förhöjda leverenzymvärden.

    Rapporter om förhöjda leverenzymvärden har rapporterats.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zyclara ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd inte detta läkemedel efter det utgångsdatum som anges på ytterkartongen och etiketten efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Får ej förvaras över 25 °C.


   Öppnade dospåsar får inte återanvändas.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är imiquimod. Varje dospåse innehåller 9,375 mg imiquimod i 250 mg kräm (100 mg innehåller 3,75 mg imiquimod).

   • Övriga innehållsämnen är isostearinsyra, benzylalkohol, cetylalkohol, stearylalkohol, vitt, mjukt paraffin, polysorbat 60, sorbitanstearat, glycerol, metylparahydroxibenzoat (E218), propylparahydroxibenzoat (E216), xantangummi, renat vatten (se också avsnitt 2 ”Zyclara innehåller metylparahydroxibenzoat, propylparahydroxibenzoat, cetyl- och stearylalkohol”).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Varje dospåse med Zyclara 3,75 % kräm innehåller 250 mg vit till något gulaktig kräm med ett enhetligt utseende.

   • Varje förpackning innehåller 14, 28 eller 56 dospåsar av polyester/vit lågdensitetspolyetylen/aluminiumfolie för engångsbruk. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Pipers väg 2A

   170 73 Solna

   Sverige


   Tillverkare

   3M Health Care Limited

   Derby Road

   Loughborough

   Leicestershire

   LE11 5SF, Storbritannien


   MEDA Pharma GmbH Co. KG

   Benzstrasse 1

   61352 Bad Homburg

   Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

   Danmark

   Meda AS

   Solvang 8

   3450 Allerød

   Tlf: +45 44 52 88 88

   Suomi/Finland

   Meda Oy

   Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4

   FIN-02130 Espoo/Esbo
   Puh/Tel: +358 20 720 9550

   Norge

   Meda A/S

   Askerveien 61

   1384 Asker

   Tlf: +47 66 75 33 00

   Sverige

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: +46 (0)8 630 1900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   03/2017


    

   Detaljerad information om detta läkemedel finns tillgängligt på den Europeiska Läkemedelsmyndighetens hemsida: http://www.ema.europa.eu


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zyclara

  Kräm 3,75 % 28 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 186620
  • Tillverkare: Meda AB

  1.079,38 kr

  Jämförspris: 38,55 kr / dospåsar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?