Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zyclara

   3,75 % kräm
   Imiquimod
   metylparahydroxibenzoat, propylparahydroxibenzoat, cetyl- och stearylalkohol.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zyclara är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zyclara
   3. Hur du använder Zyclara
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zyclara ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zyclara är och vad det används för

   Zyclara 3,75 % kräm innehåller den aktiva substansen imiquimod.


   Detta läkemedel förskrivs för behandling av aktinisk keratos hos vuxna.


   Zyclara stimulerar din kropps eget immunsystem så att det producerar naturliga substanser som hjälper till med att bekämpa din aktiniska keratos.


   Aktiniska keratoser är områden med grov hud som uppträder på personer som har exponerats för stora mängder solsken under sitt liv. Dessa områden kan ha samma färg som din övriga hud eller vara gråaktiga, rosa, röda eller bruna. Hudområdena kan vara plana och fjälliga, eller upphöjda, grova, hårda och vårtiga.


   Zyclara ska endast användas på aktiniska keratoser i ansikte eller skalp om din läkare har beslutat att detta är den lämpligaste behandlingen för dig.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zyclara

   Använd inte Zyclara

   Om du är allergisk mot imiquimod eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zyclara:

   • om du tidigare har använt detta läkemedel eller andra snarlika läkemedel med en annan koncentration.

   • om du har problem med ditt immunsystem eller om du tar läkemedel för att undertrycka ditt immunsystem (t.ex. efter en organtransplantation).

   • om du har onormala blodvärden


   Allmänna instruktioner under behandling

   • Om du nyligen opererats eller behandlats medicinskt, vänta tills det behandlade området har läkt innan du börjar använda Zyclara.

   • Undvik kontakt med ögon, läppar och näsborrar. Vid oavsiktlig kontakt, avlägsna krämen genom att skölja med vatten.

   • Använd endast krämen utvärtes (på huden i ansiktet eller på skalpen).

   • Använd inte mer kräm än vad din läkare har förskrivit.

   • Täck inte det behandlade området med bandage eller andra förband efter applicering av Zyclara.

   • Om du känner ett alltför stort obehag på det behandlade stället, tvätta av krämen med mild tvål och vatten. När obehaget har försvunnit kan du återuppta behandlingen enligt ditt rekommenderade behandlingsschema. Krämen ska inte appliceras mer än en gång per dag.

   • Använd inte sollampor eller solarier och undvik exponering för solljus så mycket som möjligt under behandlingen med Zyclara. Om du vistas utomhus under dagen ska du använda solskydd och bära skyddande kläder och bredbrättad hatt.


   Lokala hudreaktioner


   När du använder Zyclara kan du, i likhet med flertalet patienter, drabbas av lokala hudreaktioner på grund av läkemedlets verkningsmekanism på din hud. Dessa reaktioner kan vara ett tecken på att läkemedlet har avsedd verkan.


   Medan du använder Zyclara och tills det har läkt, kommer behandlingsstället sannolikt att se annorlunda ut jämfört med din normala hud. Det finns även risk för att befintlig inflammation kan förvärras tillfälligt.

   Zyclara kan även orsaka influensaliknande symptom (inklusive trötthet, illamående, feber, muskel- och ledsmärta och rysningar) före eller under förekomsten av lokala hudreaktioner.

   Respons på behandling kan inte bedömas på ett adekvat sätt förrän lokala hudreaktioner har lagt sig. Du ska fortsätta din förskrivna behandling.


   Zyclara kan exponera och behandla aktiniska keratoser som inte har setts eller känts förut, och dessa kan komma att försvinna längre fram. Du ska fullfölja hela behandlingsomgången även om alla aktiniska keratoser förefaller vara borta.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel ska inte ges till barn under 18 år eftersom dess säkerhet och effekt för patienter under 18 år inte har fastställts. Det finns inga tillgängliga data om användning av imiquimod på barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Zyclara

   Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit några andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.

   Graviditet och amning


   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du använder detta läkemedel.


   Inget specifikt råd kan ges huruvida läkemedlet ska användas av ammande mammor eller inte.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är sannolikt att Zyclara inte har någon eller endast försumbar inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Zyclara innehåller metylparahydroxibenzoat, propylparahydroxibenzoat, cetyl- och stearylalkohol.

   Metylparahydroxibenzoat (E218) och propylparahydroxibenzoat (E216) kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda).

   Cetyl- och stearylalkohol kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit).


   3. Hur du använder Zyclara

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte Zyclara förrän din läkare har visat exakt hur du ska använda läkemedlet.


   Zyclara ska endast användas mot aktiniska keratoser i ansikte och skalp.


   Instruktioner för applicering av Zyclara-kräm

   Instruktioner för applicering av Zyclara-kräm

   Dosering

   Applicera Zyclara på det berörda området en gång per dag strax före sänggående.

   Högsta dagliga dos är två dospåsar (500 mg = två dospåsar om 250 mg vardera).

   Zyclara ska inte appliceras på större områden än ansikte eller skalliga områden på skalpen.


   Administreringssätt

   1. Före sänggående, tvätta händerna och behandlingsområdet noga med mild tvål

    och vatten. Låt händerna och behandlingsområdet torka helt och hållet.

   2. Öppna en ny dospåse med Zyclara strax före appliceringen och tryck ut lite kräm på

    fingertoppen. Högst två dospåsar ska användas per appliceringstillfälle.

   3. Applicera ett tunt lager Zyclara på det berörda området. Massera varligt in krämen i området tills

    krämen försvinner. Undvik kontakt med ögon, läppar och näsborrar.

   4. Efter applicering av krämen ska du kasta den öppnade dospåsen. Tvätta händerna noga med tvål

    och vatten efteråt.

   5. Låt Zyclara sitta kvar på huden i cirka åtta timmar. Du ska inte duscha eller bada under denna tid. Täck inte behandlingsområdet med bandage eller andra förband.

   6. Efter cirka åtta timmar ska du tvätta området där du applicerade Zyclara med mild tvål och vatten.


   Behandlingslängd

   Behandlingen startar med daglig applicering i två veckor, följt av ett behandlingsfritt uppehåll på två veckor, och slutförs därefter med daglig applicering i ytterligare två veckor.

   Om du använt för stor mängd av Zyclara

   Om du har applicerat för mycket kräm tvättar du av överskottet med mild tvål och vatten.

   När alla eventuella hudreaktioner har lagt sig kan du fortsätta behandlingen enligt ditt rekommenderade behandlingsschema. Krämen ska inte appliceras mer än en gång per dag.


   Om du råkat svälja Zyclara, kontakta omedelbart läkare.

   Om du har glömt att använda Zyclara

   Om du missar en dos med Zyclara, vänta tills nästa kväll med att applicera krämen och fortsätt därefter behandlingen enligt ditt ordinerade behandlingsschema. Krämen ska inte appliceras mer än en gång per dag. Varje behandlingscykel ska pågå i högst två veckor, och får inte förlängas även om du har missat doser.

   Om du slutar att använda Zyclara

   Tala med din läkare innan du avbryter behandlingen med Zyclara.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Frekvensen för biverkningar klassificeras enligt följande:

   Mycket vanliga

   kan påverka mer än 1 av 10 personer

   Vanliga

   kan påverka upp till 1 av 10 personer

   Mindre vanliga

   kan påverka upp till 1 av 100 personer

   Sällsynta

   kan påverka upp till 1 av 1 000 personer

   Mycket sällsynta

   kan påverka upp till 1 av 10 000 personer

   Okända

   frekvensen kan inte beräknas utifrån tillgängliga data


   Liksom alla läkemedel kan Zyclara orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sök genast läkare om någon av dessa svåra biverkningar uppstår när du använder Zyclara:

   Allvarliga hudreaktioner med hudlesioner eller fläckar på huden som börjar som små röda områden och därefter övergår till att se ut som mini-måltavlor, möjligen med symptom som t.ex. klåda, feber, övergripande sjukdomskänsla, värkande leder, synrubbningar, brännande känsla, värkande eller kliande ögon och munsår. Om du känner av dessa symptom ska du genast avbryta användningen av Zyclara och omedelbart kontakta din läkare.


   Hos vissa individer har sänkta blodvärden observerats. Det kan göra dig mer mottaglig för infektioner, göra att du lättare får blåmärken eller orsaka trötthet. Om du känner av något av dessa symptom, kontakta din läkare.


   Om det förekommer var eller andra tecken på infektion, diskutera detta med din läkare.


   Många av biverkningarna med Zyclara beror på dess lokala verkningsmekanism på din hud. Lokala hudreaktioner kan vara ett tecken på att läkemedlet har avsedd verkan. Om din hud reagerar dåligt eller om obehaget blir för stort när du använder Zyclara, avbryt appliceringen av krämen och tvätta området med mild tvål och vatten. Kontakta därefter din läkare eller apotekspersonal. Han/hon råder dig eventuellt att upphöra med appliceringen av Zyclara under några dagar (dvs. att du får en kort paus från behandlingen).


   Följande biverkningar har rapporterats för imiquimod:


   Mycket vanliga

   • Hudrodnad, skorpbildning, hudfjällning, utsöndring, hudtorrhet, hudsvullnad, hudsår och reducerad hudpigmentering på appliceringsstället.


   Vanliga

   • Ytterligare reaktioner på appliceringsstället, t.ex. hudinflammation, klåda, smärta, brännande känsla, irritation och eksem

   • Svullna körtlar

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   • Nersatt aptit

   • Illamående

   • Diarré

   • Uppkastningar

   • Influensaliknande symptom

   • Feber

   • Smärta

   • Muskel- och ledsmärta

   • Bröstsmärta

   • Sömnlöshet

   • Trötthet

   • Viral infektion (herpes simplex)

   • Förhöjt blodglukos


   Mindre vanliga

   • Förändringar vid appliceringsstället, t.ex. blödning, små svullna hudpartier, inflammation, stickningar, ökad känslighet för beröring, ärrbildning, värmekänsla, hudsönderfall, blåsor eller pustlar

   • Svaghet

   • Rysningar

   • Orkeslöshet (letargi)

   • Obehag

   • Ansiktssvullnad

   • Ryggont

   • Värk i lemmar

   • Täppt näsa

   • Halsont

   • Ögonirritation

   • Svullna ögonlock

   • Depression

   • Irritabilitet

   • Muntorrhet


   Sällsynta

   • Uppblossande av autoimmunt tillstånd (en sjukdom till följd av onormal immunrespons är en autoimmun sjukdom)

   • hudreaktioner på andra ställen än appliceringsstället


   Ingen känd frekvens

   • Förändrad hudfärg

   • Vissa patienter har drabbats av förändrad hudfärg på det område där Zyclara applicerades. Dessa förändringar har tenderat att förbättras med tiden, men kan vara permanent hos vissa patienter.

   • Håravfall

    . Ett litet antal patienter har drabbats av håravfall på behandlingsstället eller det omgivande området.

   • Förhöjda leverenzymvärden. Rapporter om förhöjda leverenzymvärden har rapporterats.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Zyclara ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och etiketten efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Får ej förvaras över 25 °C.


   Öppnade dospåsar får inte återanvändas.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är imiquimod. Varje dospåse innehåller 9,375 mg imiquimod i 250 mg kräm (100 mg innehåller 3,75 mg imiquimod).

   • Övriga innehållsämnen är isostearinsyra, benzylalkohol, cetylalkohol, stearylalkohol, vitt, mjukt paraffin, polysorbat 60, sorbitanstearat, glycerol, metylparahydroxibenzoat (E218), propylparahydroxibenzoat (E216), xantangummi, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Varje dospåse med Zyclara 3,75 % kräm innehåller 250 mg vit till något gulaktig kräm med ett enhetligt utseende.

   • Varje förpackning innehåller 14, 28 eller 56 dospåsar av polyester/vit lågdensitetspolyetylen/aluminiumfolie för engångsbruk. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Pipers väg 2A

   170 73 Solna

   Sverige


   Tillverkare

   3M Health Care Limited

   Derby Road

   Loughborough

   Leicestershire

   LE11 5SF, Storbritannien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.   België/Belgique/Belgien

   Meda Pharma S.A./N.V.

   Chaussée de la Hulpe 166

   Terhulpsesteenweg

   1170 Brussels

   Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11

   Luxembourg/Luxemburg

   Meda Pharma S.A./N.V.

   Chaussée de la Hulpe 166

   Terhulpsesteenweg

   B-1170 Brussels

   Belgique / Belgien

   Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11

   България

   Екофарм ЕООД

   Бул. Черни връх 14; бл.3.

   1421 София

   Тел.: + 359 2 950 44 10

   Magyarország

   MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

   1139 Budapest

   Váci ut 91

   Tel: +36 1 236 3410

   Česká republika

   MEDA Pharma s.r.o.

   Kodaňská 1441 / 46

   100 10 Praha 10

   Tel: +420 234 064 203

   Malta

   Alfred Gera and Sons Ltd.

   10,Triq il -Masgar

   Qormi QRM3217

   Tel: +356 21 446205

   Danmark

   Meda AS

   Solvang 8

   3450 Allerød

   Tlf: +45 44 52 88 88

   Nederland

   MEDA Pharma B.V.

   Krijgsman 20

   1186 DM Amstelveen

   Tel: +31 (0)20 751 65 00

   Deutschland

   MEDA Pharma GmbH & Co. KG

   Benzstraße 1

   61352 Bad Homburg

   Tel: +49 (0) 6172 888 01

   Norge

   Meda A/S

   Askerveien 61

   1384 Asker

   Tlf: +47 66 75 33 00

   Eesti

   Meda Pharma SIA

   Narva mnt. 11D

   EE10151 Tallinn

   Tel: +372 62 61 025

   Österreich

   MEDA Pharma GmbH

   Guglgasse 15

   1110 Wien

   Tel: + 43 (0)1 86 390 0

   Ελλάδα

   MEDA Pharmaceuticals A.E.

   Ευρυτανίας, 3

   GR-15231 Χαλάνδρι-Αττική

   Τηλ: +30 210 6 77 5690

   Polska

   Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.

   Al. Jana Pawla II/15

   00-828 Warszawa

   Tel: +48 22 697 7100

   España

   Meda Pharma S.A.U.

   Avenida de Castilla, 2

   Parque Empresarial San Fernando

   Edificio Berlín

   28830 San Fernando de Henares (Madrid)

   Tel: +34 91 669 93 00

   Portugal

   MEDA Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Rua do Centro Cultural, 13

   1749-066 Lisboa

   Tel: +351 21 842 0300

   France

   MEDA Pharma

   25 Bd de l´Amiral Bruix

   F-75016 PARIS

   Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

   România

   MEDA Pharma GmbH & Co. KG

   Benzstraße 1

   D-61352 Bad Homburg v.d.H.

   Germania

   Tel: + 49 6172 888 01

   Ireland

   Meda Health Sales Ireland Ltd.,

   unit 34 and 35, Block A,

   Dunboyne Business Park,

   Dunboyne, Co Meath, Ireland

   Tel: +353 1 802 66 24

   Slovenija

   Medical Intertrade Slovenia

   Karalovska cesta 1

   1000 Lubljana

   Tel: +386 12529113

   Ísland

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Svíþjóð

   Sími: +46 8 630 1900

   Slovenská republika

   MEDA Pharma spol. s. r.o.

   Trnavská cesta 50

   821 02 Bratislava

   Tel: +421 2 4914 0172

   Italia

   Meda Pharma S.p.A.

   Viale Brenta, 18

   20139 Milano

   Tel: +39 02 57 416 1

   Suomi/Finland

   Meda Oy

   Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4

   FIN-02130 Espoo/Esbo

   Puh/Tel: +358 20 720 9550

   Κύπρος

   Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ

   Λεωφ. Ακροπόλεως 25,

   2006 Λευκωσία

   Τηλ. +357 22 49 03 05

   Sverige

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: +46 (0)8 630 1900

   Latvija

   Meda Pharma SIA

   Ojāra Vācieša iela 13

   LV-1004 Rīga

   Tālr: +371 7 805 140

   United Kingdom

   Meda Pharmaceuticals Ltd.

   Skyway House

   Parsonage Road

   Takeley

   Bishop´s Stortford

   CM22 6PU

   Tel.: + 44 845 460 0000

   Lietuva

   Meda Pharma SIA

   Veiverių g. 134

   LT-46352 Kaunas

   Tel. + 370 37330509


   Denna bipacksedel ändrades senast

   08.2012


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zyclara

  Kräm 3,75 % 28 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 186620
  • Tillverkare: Meda AB

  1.079,38 kr

  Jämförspris: 38,55 kr / dospåsar

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?