Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Intervet International GmbH

   Feldstrasse 1a

   85716 Unterschleissheim

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   ZUPREVO 180 mg/ml, injektionsvätska, lösning för nötkreatur, tildipirosin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Detta veterinärmedicinska läkemedel är en klar, gulaktig injektionsvätska, lösning som innehåller 180 mg/ml tildipirosin.

   4. INDIKATION(ER)

   Behandling och förebyggande behandling av luftvägsinfektion hos nötkreatur (BRD), orsakad av Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida and Histophilus somni, känsliga för tildipirosin.

   Innan förebyggande behandling påbörjas ska sjukdomsförekomst i besättningen konstaterats.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot makrolider, citronsyramonohydrat eller propylenglykol.

   Använd inte tillsammans med andra makrolider eller linkosamider (se avsnitt 12).

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska (allergiska) reaktioner med potentiell dödlig utgång förekomma.

   Smärta vid injektion och svullnader vid injektionsstället är mycket vanliga hos behandlade djur.

   Efter administrering med den maximala rekommenderade injektionsvolymen per injektionsställe (10 ml) kan svullnader vid injektionsstället vara smärtsamma vid beröring hos individuella djur under cirka 1 dag. Dessa svullnader är övergående och försvinner vanligen inom 7 till 16 dagar; hos enskilda djur kan svullnaderna kvarstå 21 dagar. Reaktioner på injektionsstället normaliseras huvudsakligen inom 35 dagar.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Subkutaninjektion.

   Administrera 4 mg tildipirosin/kg kroppsvikt (motsvarande 1 ml/45 kg kroppsvikt) en enda gång.

   Djuren bör behandlas i ett så tidigt skede av sjukdomen som möjligt och resultatet av behandlingen bör utvärderas inom 2-3 dagar efter injektionen. Om kliniska tecken på luftvägssjukdom kvarstår eller ökar, eller om återfall uppstår, ska behandlingen bytas ut mot ett annat antibiotikum som bibehålls tills kliniska symtom försvunnit.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För behandling av nötkreatur över 450 kg kroppsvikt ska dosen delas upp så att inte mer än 10 ml injiceras på ett ställe.

   Gummiproppen på injektionsflaskan får genomstickas upp till 20 gånger. Vid behov ska därför ett multidossystem användas.

   Kroppsvikten bör bestämmas så noggrant som möjligt för att säkerställa korrekt dos och för att undvika underdosering.

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: 47 dagar.

   Får ej ges till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   Får ej ges till dräktiga djur, som är ämnade för produktion av mjölk för humankonsumtion, inom 2 månader före förväntad kalvning.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Exp.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Behandling med det veterinärmedicinska läkemedlet ska baseras på resistensbestämning, där detta är möjligt. Vid användning ska hänsyn tas till officiella, nationella och regionala antibiotikariktlinjer.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Särskild försiktighet bör iakttas för att undvika oavsiktlig självinjektion eftersom toxikologiska studier visat kardiovaskulära effekter hos försöksdjur efter intramuskuläradministrering av tildipirosin. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   Använd inte i automatsprutsystem som inte har extra skyddssystem.

   Tildipirosin kan orsaka allergi vid hudkontakt. Vid oavsiktlig hudkontakt tvätta huden omedelbart med tvål och vatten. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, spola ögonen omedelbart med rent vatten.

   Tvätta händerna efter användning.

   Dräktighet och digivning:

   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet eller digivning. Det fanns emellertid inga tecken på några selektiva effekter på utveckling eller reproduktion i någon av laboratoriestudierna. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Andra läkemedel och Zuprevo:

   Korsresistens med andra makrolider förekommer. Därför ska detta läkemedel inte ges samtidigt med andra antibiotika med liknande verkningsmekanism, såsom andra makrolider eller linkosamider.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Överdoser med 10 gånger den rekommenderade dosen samt upprepad subkutanadministrering av det veterinärmedicinska läkemedlet har endast lett till övergående kliniska tecken såsom obehag vid injektionsstället och smärtsamma svullnader vid injektionsstället hos vissa kalvar.

   Blandbarhetsproblem:

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-03-22

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kartong innehållande 1 injektionsflaska om 1 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml eller 250 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  ZUPREVO

  Injektionsvätska, lösning 40 mg/ml 1 x 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 575615
  • Tillverkare: Intervet AB

  632,50 kr

  Jämförpris: 6,33 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?