Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zovirax

   200 mg och 400 mg tabletter
   aciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zovirax är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax
   3. Hur du använder Zovirax
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zovirax ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zovirax är och vad det används för

   Zovirax hämmar förökningen av herpes-virus.

   Zovirax används mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av Herpes simplex-virus eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av återkommande svåra Herpes simplex-infektioner i könsorganens hud- och slemhinnor.

   Zovirax används också för behandling av vattkoppor hos barn och vuxna som anses riskutsatta t ex på grund av annan underliggande sjukdom samt för behandling av bältros där ett allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras. Zovirax används även för att förebygga infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation.

   Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax

   Ta inte Zovirax

   • om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zovirax om du:

   • har nedsatt njurfunktion eller är äldre. Behandlande läkare kan eventuellt ge dig en lägre dos. För äldre personer och personer med nedsatt njurfunktion är det viktigt att dricka mycket under behandlingen.

   • använder läkemedel mot psykiska besvär. Behandlande läkare kan vilja sänka din dos alternativt be dig sluta ta Zovirax.

   • har nedsatt immunförsvar och använt aciklovir under längre tid eller vid upprepade tillfällen.

   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Zovirax.

   Andra läkemedel och Zovirax

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du informerar behandlande läkare om du använder något av följande läkemedel:

   • cimetidin, används vid magsår och halsbränna

   • probenicid, används vid gikt

   • litium, används vid bipolär sjukdom

   • teofyllin, används vid andningssvårigheter

   • mykofenolatmofetil, används efter transplantation.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

   Graviditet

   Erfarenhet av användning under graviditet är måttlig. Användning av Zovirax under graviditet ska endast övervägas om den eventuella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.

   Amning

   Zovirax går över i modersmjölk men påverkan på det ammade barnet är osannolik. Rådgör dock med läkare innan bruk av Zovirax under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Biverkningar som trötthet och yrsel är förknippat med användning av Zovirax vilket bör beaktas eftersom detta kan påverka förmågan att köra bil eller handha maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Zovirax 200 mg tabletter innehåller laktos.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Zovirax

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Behandling av svåra Herpes simplex-infektioner i hud och slemhinnor hos personer med normalt immunförsvar

   Vanlig dos för vuxna och barn över 2 år är: 1 tablett à 200 mg 5 gånger dagligen.

   Vanlig dos för barn (3 mån-2 år) är: 100 mg 5 gånger dagligen.

   Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet i 5-10 dagar. Den första dosen bör tas så fort symtom visar sig.

   Förebyggande behandling av svåra former av återkommande Herpes simplex-infektioner i könsorganens hud- och slemhinnor hos patienter med normalt immunförsvar

   Vanlig dos för vuxna är: 2 tabletter á 200 mg eller 1 tablett á 400 mg 2 gånger dagligen.

   Läkaren kan efter en tid besluta att göra uppehåll i behandlingen för att se naturliga förändringar i sjukdomen.

   Behandling av vattkoppor hos barn och vuxna, som anses riskutsatta, t ex på grund av annan underliggande sjukdom

   Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är: 4 tabletter à 200 mg eller 2 tabletter à 400 mg 5 gånger dagligen. Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet i 7 dagar.

   Vanlig dos för barn (2 -12 år) är: 20 mg/kg kroppsvikt (max 800 mg) 4 gånger dagligen. Dosen ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet i 5 dagar.

   Behandlande läkare kan överväga att ge dig Zovirax intravenöst om skäl föreligger.

   Behandling av bältros där ett allvarligt förlopp kan befaras

   Vanlig dos för vuxna är: 4 tabletter à 200 mg eller 2 tabletter à 400 mg 5 gånger dagligen. Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet i 7 dagar. Den första dosen bör tas inom 72 timmar från första blåsans uppträdande.

   Behandlande läkare kan överväga att ge dig Zovirax intravenöst om skäl föreligger.

   Förebyggande behandling av infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation

   Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är: 4 tabletter à 200 mg eller 2 tabletter à 400 mg 4 gånger dagligen. Dosen ges var 6:e timme under 6 månader och bör föregås av en månads intravenös behandling.

   Behandlande läkare kan justera din dos av Zovirax om du:

   - är äldre

   - har nedsatt immunförsvar

   - har njurproblem

   - använder läkemedel mot psykiska besvär

   Tala med behandlande läkare innan du tar Zovirax om något av ovanstående gäller dig.

   Om du har tagit för stor mängd av Zovirax

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Tecken på överdosering kan vara illamående, kräkningar, yrsel, huvudvärk och förvirring.

   Om du har glömt att ta Zovirax

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du glömt att ta en tablett bör du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta tabletterna enligt anvisning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Zovirax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   - svårigheter att svälja

   - nässelutslag och andningssvårigheter

   Detta är en sällsynt biverkning (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare).

   Andra kända biverkningar:

   Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, klåda, hudutslag inklusive fotosensitivitet (hudirritation vid starkt solljus), trötthet, feber.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Nässelutslag, håravfall.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Allergisk överkänslighetsreaktion med symtom såsom svullnad, svårighet att andas och blodtrycksfall. Andnöd, påverkan på lever och njurar.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Minskat antal röda och vita blodkroppar och blodplättar, inflammation i levern, gulsot, njursvikt, smärta i nedre delen av ryggen (flanken eller njurtrakten). Oro, förvirring, hallucinationer, darrning, ostadig gång, svårt att uttala ord tydligt, kramper, hjärnsjukdom, sömnighet, medvetslöshet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zovirax ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är aciklovir. En tablett innehåller 200 mg respektive 400 mg aciklovir.

   • Övriga innehållsämnen: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, magnesiumstearat och laktosmonohydrat 214 mg (endast 200 mg tabletterna).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zovirax 200 mg tabletter: Vit, rund, bikonvex tablett, märkt GXCL3 på ena sidan. Tillhandahålls i blister med 25 och 100 tabletter

   Zovirax 400 mg tabletter: Vit, sköldformad, bikonvex tablett, märkt GXCM1 på ena sidan. Tillhandahålls i blister med 56 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

   Tel: 08-638 93 00

   E-post: info.produkt@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-11-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zovirax®

  Tablett 400 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 014274
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  274,70 kr

  Jämförpris: 4,91 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?