Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zovirax

   3% ögonsalva
   aciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zovirax är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax
   3. Hur du använder Zovirax
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zovirax ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zovirax är och vad det används för

   Zovirax ögonsalva används vid infektioner orsakade av Herpes simplex-virus i ögats hornhinna. Zovirax hämmar förökningen av herpes-virus.

   Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax

   Använd inte Zovirax

   • om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • Övergående milda stickningar kan uppkomma omedelbart efter appliceringen av salvan.

   • Använd inte kontaktlinser under behandling med Zovirax ögonsalva.

   Andra läkemedel och Zovirax

   Inga kända interaktioner.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Användning av Zovirax ögonsalva kan övervägas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tillfällig dimsyn efter applicering av salvan kan uppträda.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Zovirax

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos är en 1 cm lång salvsträng som läggs på insidan av nedre ögonlocket 5 gånger dagligen med ca 4 timmars intervall (ej på natten).

   Behandlingen bör fortsätta under minst 3 dagar efter att sjukdomstecknen försvunnit.

   Zovirax ögonsalva

   Om du använt för stor mängd av Zovirax

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att använda Zovirax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   - svårigheter att svälja

   - nässelutslag och andningssvårigheter.

   Detta är en mycket sällsynt biverkning (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare).

   Den vanligaste förekommande biverkningen är tydliga punktformiga sår i hornhinnan som läker utan behandling (förekommer hos fler än 1 av 10 användare).

   Andra kända biverkningar:

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Övergående milda stickningar omedelbart efter appliceringen av Zovirax ögonsalva. Inflammation i ögat.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Inflammation i ögonlocket.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Akuta allergiska reaktioner inklusive svullnad i hud och slemhinnor.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zovirax ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Öppnad förpackning är hållbar i en månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är aciklovir 30 mg per gram ögonsalva.

   • Övriga innehållsämnen är vit vaselin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zovirax ögonsalva tillhandahålls i laminattub innehållande 4,5 g salva.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

   Tel: 08-638 93 00

   E-post: info.produkt@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-11-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zovirax®

  Ögonsalva 3 % 4,5 gram Tub

  • Varunummer: 528083
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  125,58 kr

  Jämförpris: 31,40 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?