• Virushämmande vid munsår
 • Aciklovir
 • Börja behandlingen så fort första symtomen märks. Smörj kontinuerligt under dagen med ca 4 tim mellanrum. Aciclovir, virushämmande
 • Kräm i pumpflaska
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Zovirax

   5% kräm

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Om symtomen försämras eller inte förbättrats 5 dagar efter avslutad behandling, kontakta läkare för rådgivning.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR ZOVIRAX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER ZOVIRAX
   3. HUR DU ANVÄNDER ZOVIRAX
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ZOVIRAX KRÄM SKA FÖRVARAS

   Vad innehåller Zovirax ?

   - Det aktiva innehållsämnet är aciklovir. Ett gram kräm innehåller 50 mg aciklovir.

   - Övriga innehållsämnen är: Poloxamer, vitt vaselin, cetostearylalkohol, flytande paraffin, glycerolmonostearat, makrogolstearat, dimetikon, natriumlaurilsulfat, propylenglykol och renat vatten.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

   Nykær 68

   2605 Brøndby

   Danmark

   Tel: 020-100579

   Tillverkare

   Glaxo Wellcome Operations

   Barnard Castle

   Storbritannien

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

   Nykær 68

   2605 Brøndby

   Danmark

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ÄR ZOVIRAX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Zovirax 5 % kräm innehåller den aktiva substansen aciklovir och används för behandling av munsår på läppar och i ansiktet orsakade av herpes simplex virus hos vuxna och ungdomar över 12 år. Zovirax hämmar virusets förmåga att föröka sig, vilket gör att infektionen avstannar och läker ut.

   Orsaken till många munsår är ett virus som kallas herpes simplex. Viruset orsakar blåsor eller sår på framför allt läpparna men också andra delar av ansiktet. Munsårsinfektion kan bryta ut när kroppens immunförsvar är nedsatt, t.ex. vid förkylning eller annan infektion. Stress, stark sol, kyla eller menstruation kan också framkalla symtomen.

   Behandling med Zovirax kräm förkortar läkningsprocessen med omkring en halv dag jämfört med motsvarande kräm utan den aktiva komponenten.

   Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ZOVIRAX

   Använd inte Zovirax :

   -om du är överkänslig (allergisk) mot aciklovir, valaciklovir, propylenglykol eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel.

   Var särskilt försiktig med Zovirax :

   Tala med läkare innan du använder Zovirax kräm:

   • Om du har nedsatt immunförsvar, t.ex. om du har AIDS eller har genomgått en transplantation

   • Om du är osäker på om du har munsår

   • Om du har allvarliga munsår

    Krämen skall endast användas vid munsår på läpparna eller i ansiktet. Använd inte krämen inuti mun eller näsa eller mot andra hudinfektioner som t.ex. genital herpes.

   Krämen skall endast användas vid munsår på läpparna eller i ansiktet. Använd inte krämen inuti mun eller näsa eller mot andra hudinfektioner som t.ex. genital herpes.

   Krämen kan vara lätt irriterande på slemhinnor. Undvik att få krämen i ögonen, i munnen och på andra slemhinnor. Om det ändå råkar ske, skölj med rikligt med ljummet vatten. Om du råkar få kräm i munnen är det inte farligt att oavsiktligt svälja krämen.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Vid lokal användning av Zovirax tas mycket lite aciklovir upp i kroppen.

   Amning

   Zovirax påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör ändå med läkare vid mer än tillfälligt bruk.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Zovirax :

   Zovirax kräm innehåller propylenglykol, som kan ge hudirritation och cetylalkohol, som kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit).

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   3. HUR DU ANVÄNDER ZOVIRAX

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och ungdomar över 12 år

   Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t.ex. klåda och stickande känsla. Du kan påbörja behandlingen även om det har bildats blåsor.

   Krämen smörjs på det angripna stället 5 gånger dagligen med ca 4 timmars mellanrum. Hela det påverkade området inklusive kanterna på munsåret ska täckas med kräm.

   Vanlig behandlingstid är 4 dagar. Om symtomen försämras eller inte förbättrats 5 dagar efter avslutad behandling, kontakta läkare för rådgivning.

   Tvätta händerna före och efter behandlingen för att undvika att infektionen förvärras eller sprids.

   Stryk inte på krämen direkt före måltid, eftersom krämen då lätt kan slickas av.

   För att undvika smittspridning till andra ställen på kroppen eller i ögonen bör du undvika att i onödan beröra såret eller att låta andra göra det.

   Vid dosering med pumpen: Håll fingertoppen helt in mot pumpens öppning för att inte få ut för mycket kräm. Första gången kan det vara nödvändigt att trycka flera gånger på pumpen innan krämen kommer ut.

   Användning för barn och ungdomar

   Zovirax ska inte användas av barn yngre än 12 år.

   Om du använt för mycket Zoviraz kräm

   Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du oavsiktligt råkat svälja lite kräm eller om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden.

   Om du råkat svälja en stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag. kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Zovirax kräm

   Stryk på kräm så snart du kommer på det och fortsätt behandlingen som tidigare.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Zovirax kräm och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter. Detta är en mycket sällsynt biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

     

   Övriga biverkningar: 

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 patient av 100 användare): Brännande, stickande känsla på applikationsstället, mild uttorkning eller flagning av huden. Klåda.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Hudrodnad (erytem). Kontakteksem (kontaktdermatit) på aplikationsstället.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare

   eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet:

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. HUR ZOVIRAX KRÄM SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

   Förvara krämen vid högst 25°C och i skydd mot kyla.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-11-23

  • Denna produkt används inom följande områden:

  Zovirax®

  Kräm 5 % 2 gram Behållare med dospump

  • Varunummer: 017977
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  112,50 kr

  Jämförpris: 112,50 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/zovirax-kram-5-procent-2-gram-behallare-med-dospump-218930/ 218930 Zovirax® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/017977s.jpg 112.50 112.50 SEK Zovirax InStock Virushämmande vid munsår Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Munherpes Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kräm 5 % 2 gram Behållare med dospump